Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1337. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vzletišče Šentvid, stran 3750.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je župan Občine Ivančna Gorica dne 11. 5. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vzletišče Šentvid 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta Vzletišče Šentvid (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je v veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13, 81/16; v nadaljnjem besedilu OPN).
(2) Območje OPPN se nahaja ob železniški progi Ljubljana Novo mesto.
(3) Z ureditvami se posega na območje, kjer so potrebni protierozijski ukrepi. Za območje je bila v času priprave veljavnega OPN izdelana Hidrološko-hidravlična analiza Šentviškega potoka in Šentpavelščice v naselju Breg pri Dobu, ki je opredelila pogoje za načrtovanje vzletišča z vidika upravljanja voda.
(4) Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih pogojev za ureditev vzletišča z vzletno-pristajalno stezo na travnati podlagi. Na območju z namensko rabo PL se v prvi fazi predvidi postavitev hangarja, dolgoročno pa tudi ostalih objektov, ki služijo tej dejavnosti (upravna stavba, turistična točka, gostinski objekt ipd.). Območja z namensko rabo kmetijska oziroma gozdna zemljišča so podrejena rabi vzletišča. Po vzpostavitvi vzletišča na tej lokaciji se mora obstoječe vzletišče, ki je zunaj območja predvidenega OPPN – na severni strani železniške proge rekultivirati (odstraniti hangarje, ponovna aktivacija kmetijskih zemljišč). Vsi posegi se uredijo ob uskladitvi pogojev pristojnih služb za varstvo narave in upravljanja z vodami ter tehničnih zahtev za ureditev vzletišča. Zaradi ureditve vzletišča se ne sme poslabšati poplavna varnost na vplivnem območju te ureditve.
2. člen 
(območje urejanja) 
(1) Območje urejanja je v velikosti približno 30 ha in obsega zemljišča, ki so v OPN označena kot RDV-OPPN na območju naselja Radohova vas, po namenski rabi pa sodijo v območje površine letališč – PL, najboljša kmetijska zemljišča – K1 in gozd gospodarskega pomena – Gg.
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev urejanja prostora, ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in lastnikov zemljišč, se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite tehnične, funkcionalne in prometne ureditve.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi določil OPN, strokovnih podlag, analiz prostora, na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti dodatne strokovne podlage, se jih naroči naknadno na pobudo načrtovalca.
4. člen 
(postopek priprave OPPN) 
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza:
– sklep župana o začetku priprave OPPN (maj 2017);
– objava sklepa v Uradnem listu RS in svetovnem spletu (15 dni po podpisu sklepa s strani župana);
2. faza:
– izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN (60 dni po podpisu pogodbe);
– pregled osnutka OPPN s strani občine in posredovanje osnutka nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo smernic (15 dni);
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni);
– pridobitev odločbe glede izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (30 dni; v nadaljnjem besedilu CPVO);
3. faza:
– pregled in analiza smernic (15 dni po prejemu smernic);
4. faza:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (45 dni);
– pregled dopolnjenega osnutka OPPN s strani občine in priprava gradiva za prvo obravnavo osnutka (10 dni);
– objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve);
– prva obravnava na odborih in na občinskem svetu;
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni);
5. faza:
– pregled pripomb in predlogov javnosti ter priprava stališč (30 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– pregled predloga stališč s strani pristojnih odborov in občinskega sveta in potrditev stališč do pripomb in predlogov (45 dni);
6. faza:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov (30 dni po potrditvi stališč);
– pregled predloga OPPN s strani občine in posredovanje predloga nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo mnenja (15 dni);
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
7. faza:
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanju prostora);
– pregled usklajenega predloga OPPN s strani občine in priprava gradiva za drugo obravnavo (10 dni);
– posredovanje gradiva in druga obravnava na odborih in na občinskem svetu (45 dni);
8. faza:
– objava v Uradnem listu RS (15 dni po sprejemu na občinskem svetu);
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN (15 dni po objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica;
– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje;
– Elektro Ljubljana, distribucijska enota Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale;
– Telekom Slovenije, Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema poziva ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v roku 30 dni od podanega predloga. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku od prejema zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
(4) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku, se jih v postopku vključi naknadno.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo OPPN financira Letalski klub Šentvid.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Ivančna Gorica ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-0028/2016-2
Ivančna Gorica, dne 11. maja 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti