Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1336. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica – SD OPN 3, stran 3748.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je župan Občine Ivančna Gorica dne 25. 4. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica – SD OPN 3
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 3) 
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13; v nadaljevanju OPN), ki je stopil v veljavo 14. 9. 2013.
(2) Od sprejetja OPN so bile uveljavljene prve spremembe in dopolnitve OPN, sprejete z Odlokom o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 81/16; v nadaljevanju SD OPN 1), ki je stopil v veljavo 24. 12. 2016 in se nanašajo predvsem na umestitev nove gospodarske cone v Ivančni Gorici.
(3) Sprejet in objavljen je bil Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica 2 (Uradni list RS, št. 15/17; v nadaljevanju SD OPN2), ki je stopil v veljavo 1. 4. 2017 in se nanaša na širitev gospodarske cone in kopališča s spremljajočimi dejavnostmi v Višnji Gori.
(4) V obdobju po sprejemu OPN in SD OPN 1 so bile pri uporabi in tolmačenju izvedbenega dela s strani Občine Ivančna Gorica, načrtovalcev, posameznih investitorjev in drugih uporabnikov ugotovljene posamezne nejasnosti, neusklajenosti, napake in nova dejstva, ki ob pripravi akta še niso mogla biti upoštevana. Podani so bili predlogi in pripombe za izboljšanje posameznih določil izvedbenega in strateškega dela OPN.
(5) Od začetka leta 2010, ko podanih pobud ni bilo več mogoče vključevati v postopek priprave OPN in po objavi javnega poziva konec leta 2016, s katerim je bila zainteresirana javnost pozvana k oddaji pobud za SD OPN, je občina Ivančna Gorica prejela veliko število pobud za spremembo namenske rabe, ki jih je potrebno skladno z zakonom obravnavati v SD OPN 3.
(6) Od uveljavitve OPN dalje so se spreminjali tudi predpisi, zato je potrebno določila OPN z njimi uskladiti.
2. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka priprave SD OPN 3) 
(1) Območje SD OPN 3 se nanaša na celotno območje Občine Ivančna Gorica.
(2) Predmet načrtovanja SD OPN 3 so vsebine, ki okvirno obsegajo:
a) spremembo namenske rabe prostora in spremembo prostorsko izvedbenih pogojev za posege v prostor na podlagi prejetih razvojnih potreb in pobud,
b) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, obveznost izvedbe podrobnih prostorskih načrtov, umeščanje objektov v prostor in njihovo oblikovanje ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
c) uskladitev vsebine in določil OPN s predpisi, ki so bili spremenjeni ali sprejeti od njegove uveljavitve dalje,
d) spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin,
e) vključitev novih strokovnih podlag, izdelanih v času po uveljavitvi OPN ali na podlagi zahtev NUP,
f) spremembo posameznih rešitev, na podlagi dosedanje uporabe OPN in preveritve njihove ustreznosti,
g) ter ostale morebitne vsebine, ki se bodo dodatno izkazale.
(3) V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SD OPN 3 se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. Zaradi dopolnitve strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) se po potrebi dopolni tudi strateški del OPN.
(4) SD OPN 3 bodo pripravljene po rednem postopku, saj zaradi vsebine predlaganih sprememb in dopolnitev, postopek ne izpolnjuje pogojev za izvedbo po skrajšanem oziroma kratkem postopku.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice NUP in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
(2) Zbrane razvojne potrebe in pobude občanov za SD OPN 3 se strokovno preveri v skladu z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt. V primeru, da se pri analizi razvojnih potreb ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage, se le te izdelajo v skladu s predpisi.
4. člen 
(okvirni rok za pripravo spremembe) 
Okvirni rok za pripravo SD OPN 3 in sprejem akta je 24 mesecev od podpisa pogodbe z izdelovalcem.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) V postopku priprave SD OPN 3 sodelujejo tisti NUP pri katerih se ob pripravi osnutka izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajo smernic in mnenj pristojni naslednji NUP:
– Za področje razvoja poselitve:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– Za področje kmetijstva:
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
– Za področje gozdarstva:
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
4. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
– Za področje upravljanja z vodami:
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana
– Za področje ohranjanja narave:
6. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
– Za področje varstva kulturne dediščine:
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– Za področje trajnostne mobilnosti:
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje cestnega prometa in železniškega prometa in za področje avtocest:
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. DARS, Družba za avtoceste v RS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje
11. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
– Za področje pomorskega in zračnega prometa:
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje rudarstva:
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana
– Za področje energetike:
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana
– Za področje zaščite in reševanja:
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Za področje obrambe:
16. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Za področje vojnih in prikritih grobišč:
17. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana
– Za področje blagovnih rezerv:
18. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
– Za področje lokalne infrastrukture:
19. JKP Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
20. Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi NUP, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) V postopku priprave SD OPN 3 sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki na podlagi vloge občine in priloženih prvih mnenj odloči ali je za SD OPN 3 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
6. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Ivančna Gorica, pošlje pa se ministrstvu pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.
Št. 3505-0002/2017-1
Ivančna Gorica, dne 25. aprila 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti