Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1334. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2016, stran 3746.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 19. seji dne 20. 4. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Dravograd za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dravograd za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dravograd po zaključnem računu za leto 2016 znašajo:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
9.918.551
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
7.326.964
70
DAVČNI PRIHODKI
5.776.785
700 Davki na dohodek in dobiček
4.609.130
703 Davki na premoženje
1.008.322
704 Domači davki na blago in storitve
153.874
706 Drugi davki
5.459
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.550.179
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.331.939
711 Takse in pristojbine
3.798
712 Denarne kazni
10.337
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
28.895
714 Drugi nedavčni prihodki
175.210
72
KAPITALSKI PRIHODKI
273.401
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
40.767
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sredstev
232.634
73
PREJETE DONACIJE 
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.318.186
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
794.523
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
1.523.663
78
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU
0
786 Prejeta sredstva iz proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.085.299
40
TEKOČI ODHODKI
2.607.357
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
523.113
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
80.586
402 Izdatki za blago in storitve
1.872.744
403 Plačilo domačih obresti
36.615
409 Rezerve
94.299
41
TEKOČI TRANSFERI
3.244.665
410 Subvencije
205.128
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.463.192
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
337.793
413 Drugi tekoči domači transferi
1.238.552
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.950.562
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.950.562
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
282.715
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi
226.715
432 Investicijski transferi
56.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–166.748
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
750
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
750
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v jav. skladih in dr. os. javnega prava
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
1.200.000
500 Domače zadolževanje
1.200.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
910.557
55
ODPLAČILA DOLGA
910.557
550 Odplačila domačega dolga
910.557
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
289.443
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
121.945
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
–54.259
4. člen 
Neporabljena sredstva proračunske rezerve za stanovanja v višini 66.074,22EUR in poslovne prostore v višini 3.853,46 EUR se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve za stanovanja oziroma poslovne prostore v leto 2017.
5. člen 
Ostanek sredstev na računih konec leta 2016 v višini 67.685,32 EUR se vključi v proračun Občine Dravograd za leto 2016 kot prenesena sredstva.
6. člen 
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega odloka.
7. člen 
Zaključni račun Občine Dravograd brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, priloge se objavijo na spletni strani Občine Dravograd.
Št. 410-0001/2015
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti