Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1333. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366, stran 3744.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366 
1. člen
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se sprejme začetek postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366(v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) V občinskem prostorskem načrtu za območje Občine Brežice – Odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16; v nadaljevanju »OPN«), je določena na manjšem delu parcele št. 1103, k.o. Pišece namenska raba Ap (območja razpršene poselitve posebnih zaključenih območij v okviru sanacije razpršene gradnje). Za posebna območja razpršene poselitve z oznako Ap je potrebno izdelati OPPN v okviru sanacije razpršene gradnje (124. člen OPN).
(2) Lastnica zemljišča je z občino že imela predhodna usklajevanja, na podlagi katerih vlaga pobudo za izdelavo OPPN, ki bo določal merila in pogoje za gradnjo enostanovanjske hiše s spremljajočimi objekti in ureditvami ter komunalno opremljenost parcele objekta.
(3) V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. Ker je območje že komunalno opremljeno, se ne sprejme poseben program opremljanja za to območje.
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN zajema del parc. št. 1103, k.o. Pišece, ki zajema stavbno zemljišče. Območje stavbnih zemljišč določi pripravljavec skladno s šestim odstavkom 66. člena OPN.
(2) Območje OPPN se nahaja v Dednji vasi na območju Pišec, kjer stoji obstoječ objekt s hišno številko Pišece 91D. Leži na pobočju ob obstoječi javni poti, JP 526981, Sv. Križ–Cvetkovič. Območje OPPN v drugih smereh meji na zemljišče investitorja, le-to pa meji na S in J na trajne travnike, na V pa na gozd.
(3) Območje OPPN zajema območje stavbnih zemljišč, ki se določi na podlagi interpretacije mej stavbnih zemljišč skladno s 66. členom OPN.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Kot izhodišče se upoštevajo splošni pogoji OPN in podrobnejši izvedbeni pogoji na širšem območju enake namenske rabe.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:
Faza
Rok izdelave
Nosilec
1.
Sklep o pripravi OPPN in objava sklepa
župan, občina
2.
Osnutek OPPN za pridobitev smernic 
35 dni po objavi sklepa
izdelovalec
3.
Pridobivanje smernic in odločbe CPVO
40 dni
izdelovalec
4.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
21 dni po pridobitvi smernic
izdelovalec
5.
Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN
44 dni
občina, izdelovalec
6.
Zavzemanje stališč do pripomb
7 dni po javni razgrnitvi
občina, izdelovalec
7.
Priprava gradiva za 1. obravnavo na seji občinskega sveta (v nadaljevanju: OS)
30 dni pred sejo OS
občina, izdelovalec
8.
1. obravnava na seji OS
OS
9.
Posredovanje stališč v objavo in seznanitev lastnikov s stališči do njihovih pripomb
7 dni po sprejemu na OS
občina
10.
Predlog OPPN 
7 dni po sprejemu stališč na OS
izdelovalec
11.
Pridobivanje in usklajevanje mnenj
40 dni
izdelovalec
12.
Usklajen predlog OPPN
7 dni po prejemu mnenj
izdelovalec
13.
Priprava gradiva za 2. obravnavo na seji OS
30 dni pred sejo OS
občina, izdelovalec
14.
2. obravnava na seji OS in sprejem dokumenta
OS
15.
Izdelava končnega dokumenta
14 dni po sprejemu na OS
izdelovalec
16.
Objava odloka OPPN v Uradnem listu 
7 dni po prejemu končnega akta
občina
(2) Predviden rok za sprejem akta je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora, oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN, od obsega usklajevanj in dinamike sklicev sej občinskega sveta.
(3) V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo naročnik zagotovil izdelavo Okoljskega poročila, postopek CPVO pa bo v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
(4) V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le-ta lahko ustrezno prilagodi.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija);
5. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (vodovod, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
6. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena ter urejanja);
7. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti).
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila, usmeritve in mnenja:
8. KS Pišece, Pišece 13, 8255 Pišece.
Odločba o CPVO:
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
(1) Pripravo OPPN financira investitor, ki za vodenje izdelave prostorskega akta imenuje pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN so se določile z dogovorom o izdelavi prostorskega akta med občino, izdelovalcem in investitorjem.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-2/2017
Brežice, dne 8. maja 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti