Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1332. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06, stran 3740.

  
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 18. redni seji dne 11. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06 (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s. p., Krško pod številko OPPN-08/16.
2. člen 
(vsebina OPPN) 
OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
1. Odlok o OPPN
2. Kartografski del
– Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Brežice
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1.500
– Situacija obstoječega stanja
1:500
– Zazidalna situacija
1:500
– Prikaz regulacijskih elementov
1 500
– Načrt parcel z zakoličbo
1:500
– Zbirna situacija infrastrukture
1:500
– Prikaz vplivov na sosednja območja
1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1:500
3. Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave OPPN
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb z javne razgrnitve
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Okoljsko poročilo
– Seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OPPN.
3. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Kolenčni zid je višina zidu v podstrešju, merjeno od nosilne konstrukcije (npr. plošča) do stika poševne strehe in vertikalne zunanje stene, merjeno z notranje strani stavbe.
(2) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ), se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji. V izračunu FZ se upoštevajo vsi objekti na parceli, tudi nezahtevni in enostavni objekti, ki imajo enega ali več prostorov in v katere lahko vstopi človek.
(3) Obstoječ teren je naravni (raščen) teren brez nasutja ali odkopavanja.
(4) Etaža je višina stavbe med dvema horizontalnima nosilnima elementoma konstrukcije (npr. med stropnima ploščama, temeljno in stropno ploščo ipd.).
(5) Gradbena meja – je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti s svojo fasado ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost.
II. UREDITVENO OBMOČJE IN PROSTORSKE UREDITVE 
4. člen 
(obseg ureditvenega območja) 
(1) Območje urejanja obsega zemljišča v naselju Gornji Lenart. V občinskem prostorskem načrtu je območje označeno z oznako GOL-06.
(2) Območje OPPN se nanaša na parc. št. 621/3, 805/1-del, 805/2-del, vse k. o. Šentlenart.
(3) Skupna površina območja OPPN je cca 0,25 ha.
5. člen 
(skupno vplivno območje) 
Skupno vplivno območje obsega parc. št. 621/3, 805/1-del, 805/2-del, vse k. o. Šentlenart.
6. člen 
(vrste gradenj) 
Na območju OPPN so dovoljene:
– gradnja novega objekta (tudi dozidava, nadzidava, legalizacija),
– rekonstrukcije objektov,
– sprememba namembnosti objekta,
– odstranitev objekta,
– vzdrževanje objekta.
7. člen 
(vrste dopustnih objektov) 
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov, skladne s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popravek, 25/10, 109/11)):
– stanovanjske stavbe (vsaj polovica uporabne površine se uporablja za stanovanjske namene), in sicer Enostanovanjske stavbe,
– gradbeni inženirski objekti: Objekti prometne infrastrukture: Ceste – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.
(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost (Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13)), in sicer:
– majhna stavba (npr. garaža, drvarnica, savna, fitnes, zimski vrt ipd.),
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (npr. lopa, uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, vetrolov ipd.),
– ograja,
– podporni zid,
– mala komunalna čistilna naprava,
– nepretočna greznica,
– rezervoar,
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (npr. priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo, priključek na komunikacijska omrežja ipd.),
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (npr. vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen ipd.),
– objekt za oglaševanje,
– pomožni komunalni objekt (npr. ponikalnica, revizijski in drugi jašek, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščobe ipd.).
8. člen 
(vrste ureditev okolice) 
Na območju OPPN so dovoljene ureditve:
– zelenih površin (npr. ureditev cvetličnjakov, zasaditev drevoredov, grmovnic, brežin ipd.),
– parterne ureditve (npr. tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, podpornih zidov ipd.).
9. člen 
(vrste dejavnosti) 
(1) Območje OPPN je predvsem namenjeno za stanovanjske namene. Poleg stanovanj (vsaj polovica uporabne površine stavbe se uporablja za stanovanjske namene) so dovoljene dopolnilne dejavnosti, povzete po predpisu o klasifikaciji dejavnosti (Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti; Uradni list RS, št. 69/07, 17/08), in sicer:
(J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
– dovoljene so: (59) Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi, (62) Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, (63) Druge informacijske dejavnosti;
(L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
– dovoljene so vse dejavnosti;
(M) STROKOVNE ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse dejavnosti (npr. računovodstvo, pravne in notarske dejavnosti, odvetništvo, arhitekturna in urbanistična dejavnost, oglaševanje, dekoraterstvo, fotografska dejavnost), razen (75.00) Veterinarstvo;
(N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse dejavnosti (npr. dajanje v najem in zakup, dejavnost potovalnih agencij, nadzorovanje, poizvedovanje, oskrba stavb in okolice, vzdrževanje objektov, čiščenje, pisarniške dejavnosti, fotokopiranje, pakiranje);
(Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
– dovoljene so: (86.23) Zobozdravstvena dejavnost, (86.9) Druge dejavnosti za zdravje (npr. kiropraktika), (88.9) Dnevno varstvo otrok;
(S) DRUGE DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse vrste dejavnosti (npr. popravilo računalnikov, hišnih aparatov, obutve, nakita, kemične čistilnice, kozmetične in pedikerske dejavnosti), razen (94) Dejavnost članskih organizacij, (96.03) Pogrebna dejavnost.
(2) Navedene dejavnosti so dovoljene, če se na parceli za gradnjo zagotovi zadostno število parkirnih mest za določeno dejavnost.
III. MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN POVRŠIN 
10. člen 
(stanovanjske stavbe) 
Za stanovanjske stavbe na območju OPPN veljajo pogoji:
1. Tipologija zazidave: samostoječe hiše, dvojčki ali atrijske hiše.
2. Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: osnovni tloris je podolgovat, razmerje med osnovnima stranicama je vsaj 1:1,2, dovoljeno je odvzemanje in dodajanje manjših volumnov na osnovni tloris.
– Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (do slemena strehe) največ 9,50 m nad koto pritličja. Dopustno je zgraditi kletno(e) etažo(e), ki je v celoti vkopana v teren ali je nad obstoječim terenom vidno največ 60 cm kletne fasade.
3. Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: razvidna je iz grafične priloge št. 6 Zazidalna situacija.
– Kolenčni zid: skupaj z višino kapne lege ne sme biti višji od 1,20 m.
– Streha: dvokapna nad osnovnim pravokotnim tlorisom stavbe, dopustno je kombiniranje z drugimi oblikami streh, s tem da je njihova površina največ 1/3 površine celotne strehe nad pravokotnim tlorisom stavbe, nad dodanimi volumni so dovoljene različne oblike streh. Naklon dvokapne strehe je 35°. Na streho je dovoljeno postavljati frčade, strešna okna, svetlobne trakove, sončne zbiralnike, sončne celice, ki so nameščene vzporedno s strešino in ne smejo presegati višine slemena ipd.. Frčade so dvokapne ali enokapne (pravokotne, oziroma dvignjene). V primeru dvokapnih frčad je naklon strešin frčade enak naklonu dvokapne strehe.
– Smer slemena: v smeri sever – jug ali vzhod – zahod.
– Kritina: naravne rdeče barve, dovoljena je delno tudi transparentna kritina, prepovedana je uporaba svetlih in reflektirajočih materialov kritine (npr. glazirana kritina).
– Fasada: omet, steklo, les, kamen, dopustna je kombinacija več materialov in barv, prepovedana je uporaba izrazito motečih in neavtohtonih barv, kot so citronasto rumena, živo vijoličasta, živo zelena, živo modra, turkizno modra in podobne.
– Oblikovanje odprtin: po izbiri projektanta.
– Osvetlitev podstrešij: po izbiri projektanta.
4. Lega objekta na zemljišču:
Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je z gradbeno mejo, ki je razvidna iz grafične priloge št. 7 Prikaz regulacijskih elementov.
5. Ureditev okolice stanovanjske stavbe:
– dovoljeno je nasutje obstoječega terena največ do kote pritličja,
– pešpovršine so tlakovane z drobnimi tlakovci ali so v izvedene s travnatimi ploščami, oziroma so v peščeni izvedbi,
– parkirišča so lahko asfaltirana, tlakovana z drobnimi tlakovci ali izvedena s travnatimi ploščami,
– medsosedska ograja je v obliki žive meje iz avtohtonih grmovnic (npr. gaber) ali žičnata (tudi kovano železna) transparentna, višine 1,20 m,
– ostale zunanje površine okoli objekta se zatravijo, zasadijo z avtohtonimi visokim drevesi in nizkimi grmovnicami, uredijo se cvetlični in/ali zelenjavni vrtovi,
– brežine se zatravijo in/ali zasadijo z nizkimi grmovnicami,
– podporni zidovi so kamniti,
– zunanje stopnice so lesene, kamnite ali iz drugega nedrsečega naravnega materiala.
6. Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: do vključno 0,5.
11. člen 
(nezahtevni in enostavni objekti) 
(1) Objekti, ki so stavbe
– velikosti so povzete po veljavni uredbi, ki določa objekte glede na zahtevnost gradnje,
– dovoljene so različne tlorisne oblike,
– postavljajo se na celotni površine parcele, namenjene gradnji,
– odmik od parcelne meje je najmanj 1,5 m, manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– so lesene, zidane ali kovinske konstrukcije,
– streha je dvokapna, ravna ali ločna,
– naklon strehe in kritina morata biti enaka naklonu strehe in kritini nad glavnim tlorisom stavbe, dovoljena je tudi transparenta kritina in fasada pri zimskem vrtu, senčnici ipd.,
– ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi ostalih stavb na isti parceli.
(2) Objekti, ki niso stavbe
– postavljajo se lahko na celotni parceli, ki je namenjena gradnji,
– od parcelne meje so oddaljeni najmanj 0,3 m, manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– podporni zidovi so v kamniti izvedbi.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojne priključke na javno gospodarsko infrastrukturo.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO 
12. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 
(1) Motorni promet:
– Javna pot JP 524081 (Gornji Lenart – križišče) in javna pot JP 524084 (Gornji Lenart – vas (Predanič)): dovoljena je rekonstrukcija, gradnja hodnika za pešce in kolesarske steze.
– Vhod na parcelo/dostopna cesta – se asfaltira, tlakuje ali je v peščeni izvedbi, široka najmanj 3,00 m.
– Mirujoči promet: parkirišča z obračališčem se zagotovijo na lastni parceli, izvedejo se lahko kot asfaltirana, tlakovana z drobnimi tlakovci ali s travnatimi ploščami.
(2) Kolesarski promet: odvija se po vozišču ceste, ali po kolesarski stezi.
(3) Peš promet: odvija se po hodnikih za pešce, ki so lahko v peščeni izvedbi, tlakovani ali asfaltirani.
13. člen 
(vodovodno in hidrantno omrežje) 
(1) Del obstoječega javnega sekundarnega vodovoda PE Ø 63 in del priključne cevi vodovoda za objekt na sosednji parc. št. 546/4 k.o. Šentlenart, ki potekata čez območje OPPN, se ukineta in prestavita ob parcelno mejo.
(2) Na prestavljen del vodovoda se priključijo novi objekti in obstoječ objekt na parc. št. 546/4 k.o. Šentlenart (Gornji Lenart 31).
(3) Na vsaki parceli se postavi priključna cev vodovoda in vodomerni jašek.
(4) Priključna cev vodovoda, ki poteka pod vsemi urejenimi površinami razen zelenicami, pod voznimi površinami ter ki poteka ob objektih ali napravah, ki lahko negativno vplivajo na cev, se vgradi v zaščitno PVC ali PE cev.
(5) Vodomerni jašek se locira izven objekta, na vedno dostopnem mestu.
(6) Za gašenje požara se izvede nadzemni hidrant.
14. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Izvede se ločen sistem kanalizacije. V primeru izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na tem območju je možna priključitev objektov nanj.
(2) PADAVINSKA ODPADNA VODA: s prometnih površin se prosto razliva po terenu. S streh objektov se direktno vodi v ponikalnice, ki so locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin ali v zbiralnik deževnice. S parkirišč in utrjenih povoznih površin se vode predhodno očistijo preko lovilca olj.
(3) KOMUNALNA ODPADNA VODA: odvaja se v neprepustno greznico na praznjenje ali malo čistilno napravo z izpustom prečiščene vode v zbiralnik brez iztoka (na praznenje).
15. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) NIZKONAPETOSTNI RAZVOD (NN): Na območju OPPN se zgradi nov NN razvod, ki se priključi na obstoječi, južno od območja urejanja. Uporabnik se na NN elektro omrežje priključuje preko električne omarice, ki je locirana na vedno dostopnem mestu, na parceli ali fasadi objekta.
(2) JAVNA RAZSVETLJAVA (JR): Na območju OPPN obstaja javna razsvetljava.
16. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Na območju OPPN je ob severni javni poti zgrajeno TK omrežje. Izvedejo se novi TK priključki za vsako parcelo posebej. Ob izvedbi TK priključka se postavi telefonska omarica.
(2) KTV kabelska kanalizacija se zgradi po potrebi.
17. člen 
(odstranjevanje odpadkov) 
(1) Na območju OPPN se uvede individualen odvoz komunalnih odpadkov iz prevzemnih mest.
(2) Prevzemno mesto mora biti opremljeno s posodo za odpad po navodilih upravljavca.
(3) Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža (papir, kartoni, lesni odpadki in drugo), steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
18. člen 
(ogrevanje) 
(1) Ogrevanje je individualno.
(2) Za ogrevanje se lahko uporabljajo različni energenti, skladno z zakonodajo.
(3) Utekočinjen naftni plin je v vkopanih cisternah.
(4) Dovoljeni so tudi obnovljivi viri energije (geotermalna energija, toplotne črpalke, biomasa, voda, sonce, veter ipd.).
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
19. člen 
(varovanje okolja) 
(1) Varstvo vode in podtalnice
– Območje OPPN leži v območju zajetja pitne vode (3. stopnja varovanja).
– Padavinske odpadne vode s parkirišč se prečistijo v lovilcu olj.
– Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olj.
– Komunalna odpadna voda se prečiščuje na način, kot določa tretji odstavek 14. člena tega odloka.
(2) Varstvo zraka
Objekti ne smejo presegati dovoljenih vrednosti emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(3) Varstvo pred hrupom
Skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) se območje OPPN uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 60 dBA za dan in 50 dBA za noč, kritične pa 69 dBA za dan in 59 dBA za noč.
(4) Varstvo plodne zemlje
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v Občini Brežice.
(5) Odstranjevanje odpadkov
Na območju urejanja se uredi organizirano zbiranje odpadkov po posameznih odjemnih mestih. Gradbeni odpadki se odstranjujejo, transportirajo in odlagajo skladno z veljavnimi predpisi.
20. člen 
(ohranjanje narave) 
Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000.
21. člen 
(varstvo kulturne dediščine) 
Na območju OPPN ni evidentirana kulturna dediščina.
22. člen 
(varstvo krajinskih značilnosti) 
(1) Na območju OPPN se kote objektov prilagajajo obstoječi konfiguraciji terena.
(2) Razlike v nivoju terena se prioritetno rešujejo z brežinami.
(3) Znotraj območja OPPN se žive meje in ostala visoka vegetacija zasadi z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
23. člen 
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo) 
Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora v občini.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
24. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Potres: Pri načrtovanju novih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je treba upoštevati določila predpisa, ki ureja dimenzioniranje in izvedbo gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg. Projektni pospešek tal je 0,225 g.
(2) Požar: Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi predpisi.
– Notranji prometni sistem cest omogoča dostop do objekta, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce.
– Voda za gašenje požara se zagotavlja iz hidratnega omrežja.
– Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo odmiki stavb od parcelnih meja, ki so določeni z gradbenimi mejami, s čimer je omejeno širjenje požara med objekti. Medsebojna oddaljenost med objekti je najmanj 4,40 m, v primeru manjšega razmika se mora izvesti zid brez odprtin ali se morajo upoštevati drugi ukrepi za preprečitev prenosa požara z objekta na objekt.
– Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu Zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu Študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
(3) Obramba: Na območju OPPN niso potrebni ukrepi s področja obrambe.
(4) Poplave: Na območju OPPN ni nevarnosti poplav.
(5) Plazovitost in plazljivost: Na območju OPPN ni plazljivih ali plazovitih območij.
VII. NAČRT PARCELACIJE 
25. člen 
(načrt parcelacije) 
Načrt parcel za gradnjo in koordinate zakoličbenih točk te parcel so prikazani v grafični prilogi 8 Načrt parcel z zakoličbo.
26. člen 
(javno dobro) 
Na območju OPPN javno dobro so ceste.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN 
27. člen 
(etapnost gradnje) 
(1) Lahko se izvede katerikoli del OPPN kot funkcionalna celota po pogojih tega odloka.
(2) Na parceli morajo biti zgrajene najmanj dovozna cesta, elektrika, vodovod in rešeno odvajanje komunalne odpadne vode.
(3) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.
(4) Prestavitve vodovoda se izvedejo v času gradnje novega objekta in v primeru, če je obstoječ vodovod tangiran z umestitvijo novega objekta v prostor.
28. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče in po potrebi zagotoviti čiščenje javnih površin, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
29. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so podane znotraj gradbenih meja. Pri tem je potrebno upoštevati vsa določila tega odloka (obliko tlorisa, razmerje stranic, faktor zazidanosti ipd.).
(2) Tolerance za vertikalne gabarite so podane z največjo možno višino objekta, dovoljeni so nižji objekti. Od določene višine objekta lahko odstopajo postavitve dimnikov, anten, inštalaterskih napeljav ipd.
(3) Kota pritličja lahko odstopa od določene in je lahko enaka koti vozišča ceste, s katere je dostop na parcelo.
(4) Ograjevanje parcel ni obvezno.
(5) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in števila vhodov v objekt oziroma na parcelo.
(6) Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.
(7) Pri objektih in trasah prometne infrastrukture, komunalno-energetske infrastrukture in sistema zvez je dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, globine polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti, materialov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na parcelo, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišča ali ustreznejše tehnološke rešitve.
(8) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
(začasna namembnost zemljišč) 
Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
31. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je v času uradnih ur na vpogled na pristojnem oddelku za prostor Občine Brežice.
32. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
33. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2016
Brežice, dne 11. maja 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti