Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1331. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2017, stran 3739.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 18. redni seji dne 11. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2017 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 13/16 in 82/16, v nadaljnjem besedilu Odlok) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE BREŽICE ZA LETO 2017
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
REB 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
22.149.409
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
20.349.012
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
16.167.692
700
Davki na dohodek in dobiček
13.909.582
703
Davki na premoženje
1.301.260
704
Domači davki na blago in storitve
956.800
706
Drugi davki
50
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.181.320
710
Udeležba na dobičku od premoženja
1.594.300
711
Takse in pristojbine
30.000
712
Globe in druge denarne kazni
73.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
177.807
714
Drugi nedavčni prihodki
2.305.713
72
KAPITALSKI PRIHODKI
903.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.000
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. prem.
853.000
73
PREJETE DONACIJE
1.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.000
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
896.397
740
Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
876.861
741
Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU
19.536
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
28.424.949
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
7.270.195
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
1.383.641
401
PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST
219.900
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
5.146.654
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
160.000
409
REZERVE
360.000
41
TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
9.412.416
410
SUBVENCIJE
842.107
411
TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM
4.880.000
412
TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN USTANOVAM
763.882
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.926.427
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.415.195
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
11.415.195
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
327.143
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431
INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU
274.989
432
INVES. TRANSFERI PU 
52.154
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I-II)
–6.275.540
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
550.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
550.000
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
550.000
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)
550.000
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
3.153.652
50
ZADOLŽEVANJE
3.153.652
500
Domače zadolževanje
3.153.652
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
990.000
55
ODPLAČILA DOLGA
990.000
550
Odplačila domačega dolga
990.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.561.888
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.163.652
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
6.275.540
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.561.888
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 3. člena, tako da se glasi:
»(1) Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718, v nadaljevanju; ZJF) tudi prihodki: ožjih delov lokalne skupnosti, požarne takse, prihodki od dajatve za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, najemnine od občinskega stvarnega premoženja, koncesijske dajatve od lova, za posekan in prodan les ter neporabljena sredstva iz preteklih let, prejeta za sofinanciranje investicij in ostalih namenskih prejemkov.«
Za prvim odstavkom 3. člena se doda nov drugi odstavek, tako da se glasi:
»(2) Kupnina od prodaje kapitalskih naložb občine se uporabi za odplačilo dolgov v računu financiranju«.
3. člen 
Spremeni se prvi odstavek 7. člena, tako da se glasi:
»(1) Sredstva namenjena financiranju krajevnih skupnostih se določijo na podlagi Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17)«.
4. člen 
V 14. členu se doda nov prvi odstavek, tako da se glasi:
»(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja. Župan je pooblaščen, da v skladu z ZJF in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe, programi, podprogrami oziroma med finančnimi načrti posameznih neposrednih uporabnikov«.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
5. člen 
Spremeni se drugi odstavek 15. člena, tako da se glasi:
»(2) Župan je pooblaščen za spremembo vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov do vrednosti načrta razvojnega programa 100.000 EUR in vrednosti do 20.000 EUR in za vrednosti načrta razvojnega programa nad 100.000 EUR v višini 20 % tega projekta.«
6. člen 
Spremeni se 22. člen, tako da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se Občina Brežice za proračun leta 2017 lahko zadolži v višini 3.153.652 EUR«.
7. člen 
Spremeni se prvi odstavek 23. člena, tako da se glasi:
»(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine 1.000.000 EUR«.
Za prvim odstavkom 23. člena se doda nov drugi odstavek, tako da se glasi:
»(2) V okviru soglasja v višini iz prvega odstavka tega člena bo Občina Brežice izdala poroštvo za zadolžitev javnega podjetja Komunala Brežice za pridobitev finančnih sredstev za ureditev poslovnih prostorov družbe in za redno kreditno sposobnost pod naslednjimi pogoji: višina poroštva do 500.000,00 EUR, doba odplačila kredita do deset let in zagotovitev sredstev za vračilo iz neproračunskih virov.«
Zadnji odstavek se ustrezno preštevilči.
8. člen 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-20/2017
Brežice, dne 12. maja 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti