Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1325. Pravilnik o načinu vodenja registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov, stran 3732.

  
Na podlagi drugega odstavka v zvezi s 1. in 2. točko prvega odstavka 4. člena ter osmega odstavka 14. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o načinu vodenja registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa način vodenja registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki), proračunov, upravljavcev sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) in nadzornikov transakcij javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: register) pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
(2) Ta pravilnik določa tudi postopke odpiranja in zapiranja računov neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter nosilcev javnih pooblastil, kadar na podlagi le-teh nadzirajo javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu: nadzornik).
2. člen 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– prejemnik sredstev je proračunski uporabnik, kateremu bodo sredstva obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov razporejena;
– uporabnik računa je proračunski uporabnik, ki mu imetnik računa dovoli razpolaganje s sredstvi preko tega računa;
– uporabnik javnofinančnih sredstev je državni in občinski organ ali organizacija ter pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz predpisa, ki ureja določitev neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot v Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZOPSPU-1).
II. VSEBINA REGISTRA 
3. člen 
(1) Pri identifikaciji proračunskega uporabnika iz prve alineje drugega odstavka 14. člena ZOPSPU-1 podatek naslov vsebuje še naslednje podatke: statistično regijo, občino, naselje, ulico, hišno številko, poštno številko in pošto.
(2) Pri podatkih o obveznostih za poročanje iz devete alineje drugega odstavka 14. člena ZOPSPU-1 se v registru vodijo podatki, ki označujejo kateri proračunski uporabniki so zavezani v skladu z zakonom oddati posamezno vrsto poročila (oznaka DA ali NE za posamezno vrsto poročila). Ta poročila so:
1. Premoženjska bilanca v skladu z zakonom, ki ureja javne finance;
2. Letna poročila v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka za premoženjsko bilanco in za letna poročila, vezana na neposredne uporabnike državnega proračuna, UJP sporoča ministrstvu za finance.
(4) Podatke iz drugega odstavka tega člena za premoženjsko bilanco in za letna poročila, vezana na občino oziroma posredne uporabnike občinskega proračuna, UJP sporoča občina. Podatke iz drugega odstavka tega člena za premoženjsko bilanco in za letna poročila, vezana na posredne proračunske uporabnike državnega proračuna, UJP sporoča pristojno resorno ministrstvo.
(5) Zavezanci iz prejšnjih dveh odstavkov UJP posredujejo podatke oziroma spremembe podatkov najpozneje do 31. decembra tekočega leta, na obrazcu, ki ga na svoji spletni strani objavi UJP.
(6) Pri podatkih za obveščanje o plačilnih transakcijah in stanju na računih iz druge alineje sedmega odstavka 14. člena ZOPSPU-1 se pri naslovih prejemnikov obvestil zapiše tudi podatek o elektronskem naslovu prejemnika.
III. NAČIN VODENJA REGISTRA 
4. člen 
(1) UJP vodi in dnevno posodablja register na podlagi podatkov, predloženih s strani proračunskih uporabnikov oziroma njihovih ustanoviteljev, na podlagi dokumentov, ki so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, ter dokumentov, ki jih pridobi iz Poslovnega registra Slovenije.
(2) Podatke za identifikacijo proračuna oziroma zakladnice ter podatke o upravljavcu in podatke o pripadnosti sistemu enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR) določi UJP na podlagi zakona ali drugega ustanovitvenega akta objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Podatke o skupini za upravljanje denarnih sredstev sistema EZR, številki računa za pripis obresti, oznaki za vloge in oznaki za posojila zagotavlja upravljavec države, oziroma upravljavec občine. Podatek o plačni skupini pa ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju. Ti podatki so zagotovljeni najkasneje v deset dneh po vzpostavitvi delovanja proračuna oziroma najkasneje v deset dneh po sklenitvi pogodbe z Banko Slovenije o vodenju EZR.
(4) UJP je dolžen preverjati pravilnost predloženih podatkov ter zagotoviti pravilno in pravočasno vpisovanje podatkov ter evidentiranje vseh sprememb v register.
(5) UJP vpiše podatke v register, če so za vpis izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja določitev neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
5. člen 
UJP vpiše podatke v register takoj po ugotovitvi izpolnitve pogojev za vpis v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega pravilnika. Morebitne manjkajoče podatke iz nabora podatkov, ki so predpisani z vsebino registra oziroma njihove spremembe, pa najkasneje naslednji delovni dan po prejemu.
6. člen 
(1) Predstojnik UJP v posebnem navodilu določi vsebino in obliko vlog (obrazcev) za:
– vpis v register, spremembo podatkov registra in izbris iz registra ter
– odprtje računa, spremembo podatkov računa in zaprtje računa.
(2) V navodilu iz prejšnjega odstavka se določijo tudi katere listine proračunski uporabnik predloži kot dokazilo imenovanja osebe, pooblaščene za zastopanje proračunskega uporabnika, kadar vpis v sodni register ni obvezen oziroma sprememba v sodni register še ni vnesena.
(3) Navodila, informacije in obrazci za vpis, spremembo ali izbris podatkov so dostopni na spletni strani UJP ali v papirni obliki v območnih enotah UJP.
IV. VKLJUČITEV ALI IZKLJUČITEV IZ REGISTRA 
7. člen 
(1) Če so izpolnjeni pogoji, določeni v predpisu iz petega odstavka 4. člena tega pravilnika, UJP izda odločbo o vključitvi v register in jo vroči proračunskemu uporabniku. O vpisu podatkov iz drugega do šestega odstavka 14. člena ZOPSPU-1 UJP izda obvestilo in ga posreduje proračunskemu uporabniku, ustanovitelju ter upravljavcu države oziroma občine.
(2) Uporabnik javnofinančnih sredstev, ki izpolnjuje pogoje iz predpisa iz petega odstavka 4. člena tega pravilnika, se prične oziroma preneha obravnavati kot neposredni in posredni uporabnik z dokončnostjo odločbe o vključitvi oziroma izključitvi iz registra.
8. člen 
(1) Pravna oseba, ki ima pravni interes za prenehanje statusa proračunskega uporabnika, za izključitev iz registra predloži zahtevano dokumentacijo v skladu s tem pravilnikom in navodilom UJP.
(2) UJP ob upoštevanju pogojev, določenih v predpisu iz petega odstavka 4. člena tega pravilnika, izda odločbo o zavrnitvi vloge za izključitev ali odločbo o izključitvi iz registra in jo posreduje proračunskemu uporabniku, ustanovitelju in upravljavcu države oziroma občine.
V. STATUSNE IN DRUGE SPREMEMBE 
9. člen 
Podatke v zvezi s statusnimi in drugimi spremembami iz tega poglavja, vezane na posredne proračunske uporabnike, UJP dnevno prevzema od upravljavca Poslovnega registra Slovenije in registra transakcijskih računov.
10. člen 
(1) Ob pripojitvi proračunskega uporabnika k drugemu proračunskemu uporabniku zastopnik proračunskega uporabnika, h kateremu je bila opravljena pripojitev, UJP predloži podatke o pravnem nasledniku (proračunski uporabnik h kateremu se pripoji). Ob spojitvi proračunskega uporabnika v novega proračunskega uporabnika zastopnik novega proračunskega uporabnika UJP predloži podatke o pravnem nasledniku (novem proračunskem uporabniku).
(2) Pripojeni proračunski uporabnik ob pripojitvi zapre vse svoje podračune in račune ter prične poslovati prek podračunov in računov proračunskega uporabnika, h kateremu je bila opravljena pripojitev.
11. člen 
Ob razdružitvi proračunskega uporabnika v dva ali več novih proračunskih uporabnikov zastopnik proračunskega uporabnika, ki se zaradi razdružitve izključi iz registra, UJP predloži podatke o pravnih naslednikih (novih proračunskih uporabnikih).
12. člen 
(1) Proračunski uporabnik UJP predloži seznam deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi na računu in podpisovanje pisnih plačilnih navodil, če se spremeni:
– način podpisovanja plačilnih navodil (oblika lastnoročnega podpisa),
– podpisnik ali osebno ime osebe, pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil,
– žig, če ga je proračunski uporabnik določil kot obveznega na pisnem plačilnem navodilu oziroma ob ukinitvi njegove uporabe.
(2) Proračunskemu uporabniku ni potrebno predložiti seznama deponiranih podpisov v primeru prenosa podračunov iz enega v drug sistem EZR.
(3) V primeru odprtja dodatnega podračuna z istimi pogoji, ki veljajo za ostale že odprte podračune, proračunski uporabnik predloži le dopolnjen seznam podračunov, ki je priloga seznama deponiranih podpisov.
(4) UJP upošteva spremembo zastopnika proračunskega uporabnika:
– na podlagi podatkov, prevzetih iz Poslovnega registra Slovenije, in dokumentacije, določene v navodilu UJP, iz katere je razvidno imenovanje novega zastopnika,
– na podlagi obvestila o začetku postopka likvidacije nad posrednim proračunskim uporabnikom.
(5) UJP upošteva spremembo oseb, pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi na računu in podpisovanje plačilnih navodil:
– z dnem prejema novega seznama deponiranih podpisov,
– z dnem prejema pisnega obvestila o preklicu pooblastila za razpolaganje s sredstvi in podpisovanje plačilnih navodil.
VI. ODPIRANJE RAČUNOV 
13. člen 
(1) Proračunski uporabnik, ki želi odpreti račun, UJP predloži dokumentacijo v skladu s tem pravilnikom. Zahtevek proračunskega uporabnika za odprtje računa obvezno vsebuje podatek o imetniku in uporabniku računa. V primeru, ko proračunski uporabnik predloži zahtevek za odprtje podračuna za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, zahtevek vsebuje tudi podatek o nadzorniku, skrbniku in prejemniku sredstev.
a) Odpiranje zakladniškega podračuna
14. člen 
(1) Zakoniti zastopnik ministrstva, pristojnega za finance, ali od njega pooblaščena oseba oziroma zakoniti zastopnik občine ali od njega pooblaščena oseba predloži UJP zahtevek za odprtje podračuna in seznam deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil.
(2) V posameznem sistemu EZR UJP odpre le en zakladniški podračun.
(3) UJP odpre podračun v vseh valutah, odprtih na EZR.
b) Odpiranje podračuna proračunskega uporabnika
15. člen 
(1) Proračunski uporabnik predloži UJP:
– zahtevek za odprtje podračuna,
– seznam deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil,
– sklep o imenovanju zastopnika proračunskega uporabnika, za katerega ni obvezen vpis v sodni register (za občine, krajevne skupnosti in druge enote lokalne samouprave ter ostale organe državne uprave),
– izjavo o plačilu stroškov plačilnega prometa in stroškov vodenja podračuna z direktno obremenitvijo in
– izjavo za obračun in nakazilo obresti za stanje na podračunu.
(2) UJP odpre podračun v vseh valutah, odprtih na EZR.
(3) Neposredni uporabnik državnega proračuna pri odpiranju podračuna predloži UJP poleg dokumentacije, navedene v prvem odstavku tega člena, tudi soglasje ministra za finance ali od njega pooblaščene osebe za odprtje računa.
(4) Neposredni uporabnik proračuna občine, pri odpiranju podračuna predloži UJP poleg dokumentacije, navedene v prvem odstavku tega člena, tudi soglasje župana ali od njega pooblaščene osebe za odprtje računa.
(5) V primeru zahteve po odprtju podračuna, prek katerega bo poslovalo več proračunskih uporabnikov, zahtevano dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena ter seznam proračunskih uporabnikov, ki bodo poslovali prek skupnega podračuna, predloži tisti proračunski uporabnik, ki bo imetnik skupnega podračuna. Imetnik skupnega podračuna obvešča UJP tudi o vseh spremembah seznama.
c) Odpiranje podračunov za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
16. člen 
(1) UJP odpre vplačilne in zbirne prehodne podračune za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov na podlagi zahtevka ministrstva, pristojnega za finance.
(2) UJP odpre podračune za plačevanje občinskega samoprispevka na podlagi zahtevka župana občine.
(3) UJP odpre prehodne podračune nadzornikov na podlagi zahteve nadzornika. Nadzornik k zahtevku predložiti izjavo, da se bo prehodni podračun uporabljal le za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
(4) Poleg zahtevka iz prejšnjih treh odstavkov je v primeru odpiranja podračunov za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov potrebno UJP predložiti tudi seznam deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil. Navedeni seznam je dolžan predložiti vsak izmed nadzornikov, ki je naveden v seznamih podračunov JFP, objavljenih na spletni strani UJP.
(5) Nadzornik lahko za potrebe realizacije prejšnjega odstavka predloži posamičen in/ali skupinski seznam podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil. Posamičen seznam je seznam, ki vsebuje deponirane podpise oseb nadzornika, ki so pooblaščeni za podpisovanje plačilnih navodil v breme točno določenega podračuna. Skupinski seznam deponiranih podpisov je seznam, ki vsebuje deponirane podpise nadzornika za dva ali več točno določenih podračunov.
(6) Nadzornik predloži seznam iz prejšnjega odstavka za nov ali nove podračune najkasneje v roku petih delovnih dni od objave novega ali novih podračunov za obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke v pravilniku, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov ter v pravilniku, ki ureja način plačevanja, razporejanja in sporočanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
č) Odpiranje posebnega računa z ničelnim stanjem
17. člen 
UJP po obvestilu proračunskega uporabnika o odprtju posebnega računa z ničelnim stanjem pri banki ali hranilnici, v skladu s predpisom ministra, pristojnega za finance, ki ureja poslovanje prek teh računov, ter s prevzemom podatkov o navedenem računu iz registra transakcijskih računov ažurira podatke registra.
d) Odpiranje posebnega namenskega transakcijskega računa
18. člen 
(1) Proračunski uporabnik predloži zahtevo za odprtje posebnega namenskega transakcijskega računa (v nadaljnjem besedilu: PNTR) organizacijskemu delu ministrstva, pristojnega za finance, ki upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZR države, ki zahtevo za odprtje posreduje v soglasje ministru, pristojnemu za finance. Če minister, pristojen za finance, ali od njega pooblaščena oseba, izda soglasje za odpiranje PNTR, se zahteva skupaj s soglasjem posreduje UJP, le-ta pa Banki Slovenije.
(2) Na podlagi informacije Banke Slovenije o odprtju PNTR UJP odpre PNTR v registru.
e) Odpiranje evidenčnih računov za račune odprte izven sistema EZR
19. člen 
(1) UJP odpre evidenčni račun diplomatskega predstavništva in konzulata Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DPK) po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, o odprtju računa DPK pri banki v državi, kjer ima DPK sedež. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, o odprtju računa DPK obvesti UJP v petih delovnih dneh od dneva njegovega odprtja.
(2) UJP odpre evidenčni račun obrambnega atašeja, obrambnega predstavnika pri mednarodnih organizacijah in drugega uslužbenca Republike Slovenije na obrambnem področju, izenačenega z diplomati v sprejemnih državah oziroma pri mednarodnih organizacijah, vojaškega predstavništva v tujini in slovenskega kontingenta na mednarodnih operacijah in misijah (v nadaljnjem besedilu: obrambni ataše) po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za obrambo, o odprtju računa obrambnega atašeja pri poslovni banki v državi, kjer obrambni ataše deluje. Ministrstvo, pristojno za obrambo, o odprtju računa obrambnega atašeja obvesti UJP v petih delovnih dneh od dneva njegovega odprtja.
(3) UJP odpre evidenčni račun za račun, ki ga za namen upravljanja sredstev varnostnih rezerv (v nadaljnjem besedilu: račun varnostnih rezerv) odpre Republika Slovenija pri poslovni banki, s katerim upravlja Slovenska izvozna in razvojna banka (v nadaljnjem besedilu: SID banka), po prejemu obvestila SID banke o odprtju računa pri ponudniku plačilnih storitev, ki za Republiko Slovenijo oziroma SID banko vodi navedeni račun. SID banka o odprtju računa varnostnih rezerv obvesti UJP v petih delovnih dneh od dneva njegovega odprtja.
(4) UJP odpre evidenčni račun za trgovalni račun, ki ga ponudnik investicijskih storitev odpre za proračunskega uporabnika na območju Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov in za trgovalni račun, ki ga proračunski uporabnik odpre v tujini. Ponudnik investicijskih storitev in proračunski uporabnik o odprtju tega računa obvestita UJP v petih delovnih dneh od dneva odprtja trgovalnega računa.
f) Obveščanje ob odprtju računa
20. člen 
(1) Ob odprtju podračuna UJP izda pisno obvestilo o odprtem podračunu, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku in organizacijskemu delu ministrstva, pristojnega za finance, ki upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZR države oziroma občini.
(2) Ob odprtju podračuna za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov UJP izda pisno obvestilo o odprtem podračunu, ki ga posreduje imetniku podračuna. Za prehodne podračune nadzornikov navedeno obvestilo UJP posreduje tudi ustreznemu prejemniku sredstev.
(3) O odprtju evidenčnega računa UJP izda pisno obvestilo o odprtem računu, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku, imetniku skupnega podračuna in organizacijskemu delu ministrstva, pristojnega za finance, ki upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZR države oziroma občini.
VII. ZAPIRANJE RAČUNOV 
a) Splošno
21. člen 
(1) Proračunski uporabnik, ki želi zapreti račun, UJP predloži dokumentacijo v skladu s tem pravilnikom.
(2) UJP pred izključitvijo proračunskega uporabnika iz registra preveri njegove račune, ki jih vodi v skladu s tem pravilnikom, in ga pozove, naj v 15 dneh od dneva prejema poziva UJP zapre vse račune, ki jih ima pred izključitvijo še odprte.
(3) Uporabnik javnofinančnih sredstev, ki mu preneha status proračunskega uporabnika, je dolžan v roku iz prejšnjega odstavka zapreti vse podračune pri UJP v skladu s tem pravilnikom, ter PNTR, odprt pri Banki Slovenije, in posebne račune z ničelnim stanjem, odprte pri banki ali hranilnici. Po izteku roka iz prejšnjega odstavka UJP ne sprejme več nobenega plačilnega navodila v breme teh podračunov, razen plačilnega navodila za prenos denarnih sredstev na podračun oziroma transakcijski račun pravnega naslednika, in sicer le če na dan izvršitve tega plačilnega navodila razpolaga tudi s predloženo zahtevo za zaprtje računov pri UJP.
(4) Pravna oseba, ki je pridobila status proračunskega uporabnika, zapre vse račune pri drugih ponudnikih plačilnih storitev v skladu s 26. členom ZOPSPU-1.
b) Zapiranje zakladniškega podračuna občine
22. člen 
(1) Zakoniti zastopnik občine ali od njega pooblaščena oseba predloži UJP zahtevek za zaprtje zakladniškega podračuna ter plačilno navodilo za prenos sredstev.
(2) UJP zapre zakladniški podračun v primeru prenehanja obstoja EZR občine.
c) Zapiranje podračuna proračunskega uporabnika
23. člen 
(1) Proračunski uporabnik predloži UJP:
– zahtevek za zaprtje podračuna pri UJP s priloženo izjavo o vseh poravnanih obveznostih,
– plačilno navodilo za prenos denarnih sredstev na račun pravnega naslednika.
(2) Neposredni uporabnik državnega proračuna ob zapiranju podračuna predloži UJP poleg dokumentacije, navedene v prvem odstavku tega člena, tudi soglasje ministra, pristojnega za finance ali od njega pooblaščene osebe za zaprtje podračuna.
(3) Neposredni uporabnik občine, ki je samostojna pravna oseba, ob zapiranju podračuna predloži UJP poleg dokumentacije, navedene v prvem odstavku tega člena, tudi soglasje župana ali od njega pooblaščene osebe za zaprtje podračuna.
(4) V primeru zahteve po zaprtju podračuna, prek katerega posluje več proračunskih uporabnikov, zahtevano dokumentacijo iz prvega in drugega odstavka tega člena, predloži tisti proračunski uporabnik, ki je imetnik skupnega podračuna. V tem primeru je UJP dolžan na podlagi zahteve imetnika skupnega podračuna hkrati z zaprtjem skupnega podračuna zapreti tudi vse evidenčne račune, ki so bili odprti v okviru skupnega podračuna.
č) Zapiranje podračunov za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
24. člen 
(1) UJP zapre podračune za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov na podlagi zahtevka ministrstva, pristojnega za finance.
(2) UJP zapre podračune za plačevanje občinskega samoprispevka na podlagi zahtevka župana občine.
(3) UJP zapre prehodne podračune nadzornikov na podlagi zahteve nadzornika.
d) Zapiranje posebnega računa z ničelnim stanjem
25. člen 
UJP po prejemu informacije proračunskega uporabnika in prevzemu podatkov iz registra transakcijskih računov o zaprtju posebnega računa z ničelnim stanjem ažurira register.
e) Zapiranje PNTR
26. člen 
(1) Proračunski uporabnik predloži zahtevo za zaprtje PNTR organizacijskemu delu ministrstva, pristojnega za finance, ki upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZR države, ki zahtevo za zaprtje posreduje UJP, le-ta pa Banki Slovenije.
(2) Na podlagi informacije Banke Slovenije o zaprtju PNTR UJP zapre PNTR v registru.
f) Zapiranje evidenčnih računov za račune odprt izven sistema EZR
27. člen 
(1) UJP zapre evidenčni račun DKP po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, o zaprtju računa DKP pri poslovni banki v državi, kjer ima DKP sedež. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, o zaprtju računa DKP obvesti UJP v petih delovnih dneh od dneva njegovega zaprtja.
(2) UJP zapre evidenčni račun obrambnega atašeja po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za obrambo, o zaprtju računa obrambnega atašeja pri poslovni banki v državi, kjer obrambni ataše deluje. Ministrstvo, pristojno za obrambo, o zaprtju računa obrambnega atašeja obvesti UJP v petih delovnih dneh od dneva njegovega zaprtja.
(3) UJP zapre evidenčni račun varnostnih rezerv po prejemu obvestila SID banke o zaprtju računa pri ponudniku plačilnih storitev, ki je za Republiko Slovenijo oziroma SID banko vodil navedeni račun. SID banka o zaprtju računa varnostnih rezerv obvesti UJP v petih delovnih dneh od dneva njegovega zaprtja.
(4) UJP zapre evidenčni račun za trgovalni račun po prejemu obvestila ponudnika investicijskih storitev, ki zapre trgovalni račun proračunskega uporabnika, in proračunski uporabnik, ki zapre trgovalni račun v tujini. Ponudnik investicijskih storitev in proračunski uporabnik obvestita UJP o zaprtju tega računa v petih delovnih dneh od dneva zaprtja trgovalnega računa.
g) Zapiranje računov po uradni dolžnosti
28. člen 
(1) Kadar na podračunu proračunskega uporabnika eno leto ni bilo nobene spremembe in proračunski uporabnik nima dospelih neporavnanih obveznosti, UJP pisno pozove proračunskega uporabnika, naj v 15 dneh po vročitvi poziva obvesti UJP o nadaljnji uporabi podračuna. UJP navedeni poziv posreduje v vednost tudi upravljavcu države za podračune proračunskih uporabnikov odprte v EZR države oziroma upravljavcu občine za podračune proračunskih uporabnikov odprte v EZR občine. Če proračunski uporabnik v tem roku ne obvesti UJP, se sredstva s podračuna proračunskega uporabnika prenesejo na podračun za izvrševanje državnega oziroma občinskega proračuna, v katerega je bil vključen podračun proračunskega uporabnika. Nato UJP zapre podračun po uradni dolžnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek UJP zapre podračun proračunskega uporabnika z dokončnostjo odločbe o izključitvi iz registra, ki je bil izdan po uradni dolžnosti.
(3) Podračune proračunskih uporabnikov v sistemu EZR, ki so bili izključeni iz registra, lahko UJP zapre po uradni dolžnosti na način ter pod pogoji, določenimi v šestem odstavku 18. člena ZOPSPU-1.
(4) Kadar na posebnem računu z ničelnim stanjem eno leto ni bilo nobene spremembe oziroma plačilne transakcije, UJP pisno pozove proračunskega uporabnika, naj v 15 dneh od dneva prejema poziva UJP zapre račun ali obvesti UJP o njegovi nadaljnji uporabi. Če proračunski uporabnik v tem roku ne zapre računa ali ne obvesti UJP o njegovi nadaljnji uporabi, UJP po uradni dolžnosti zahteva, da banka oziroma hranilnica zapre posebni račun z ničelnim stanjem in račun izbriše iz registra transakcijskih računov.
(5) Če proračunski uporabnik, ki je bil izključen iz registra, ne zapre PNTR in posebnega računa z ničelnim stanjem, UJP na podlagi dokončne in izvršljive odločbe o izključitvi iz registra po uradni dolžnosti zahteva, da Banka Slovenije zapre PNTR oziroma, da banka ali hranilnica zapre posebni račun z ničelnim stanjem in sredstva z računa proračunskega uporabnika prenese na podračun za izvrševanje državnega oziroma občinskega proračuna, v katerega je bil vključen podračun proračunskega uporabnika.
(6) Določbe prvega do petega odstavka tega člena ne veljajo za podračune za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
h) Obveščanje ob zaprtju računa
29. člen 
(1) Ob zaprtju podračuna izda UJP pisno obvestilo o zaprtem podračunu, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku in organizacijskemu delu ministrstva, pristojnega za finance, ki upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZR države oziroma občini.
(2) Ob zaprtju podračuna za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov UJP izda pisno obvestilo o zaprtem podračunu, ki ga posreduje imetniku podračuna. Za nadzornike prehodnih podračunov navedeno obvestilo UJP posreduje tudi ustreznemu prejemniku sredstev.
(3) O zaprtju evidenčnega računa izda UJP pisno obvestilo o zaprtem računu, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku, imetniku skupnega podračuna, organizacijskemu delu ministrstva, pristojnega za finance, ki upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZR države oziroma občini.
i) Prenos podračunov v drug sistem EZR
30. člen 
(1) Prenos podračunov iz enega sistema v drug sistem EZR izvrši UJP tako, da odpre nove podračune v drugem sistemu EZR ter prenese denarna sredstva na nove podračune, in sicer ob upoštevanju veljavnosti vse dokumentacije, s katero UJP razpolaga za posamezen podračun.
(2) UJP o izvedenem prenosu podračunov iz enega v drug sistem EZR (zaprtje podračunov v starem sistemu EZR in odprtje podračunov v novem sistemu EZR) obvesti imetnike podračunov, nadzornike in upravljavca države oziroma občine.
VIII. JAVNOST IN UPORABA PODATKOV REGISTRA 
31. člen 
UJP zagotavlja, da so podatki o podračunih, ki jih vodi za namene izvajanja plačilnih storitev, ter vse njihove spremembe tekoče posredovani upravljavcu registra transakcijskih računov z namenom ažuriranja registra transakcijskih računov.
32. člen 
UJP lahko s posameznim upravljavcem registra ali uradne evidence sklene ustrezen pravni akt (npr. pogodbo, sporazum, protokol), v katerem se podrobneje določijo podatki, ki jih UJP zagotavlja, in način pošiljanja podatkov.
33. člen 
(1) Pravne in fizične osebe, ki izkažejo pravni interes, smejo podatke iz registra uporabljati samo za namene, za katere so jim bili posredovani.
(2) Proračunskim uporabnikom in pravnim ter fizičnim osebam, ki želijo od UJP pridobivati podatke za raziskovalne, statistične in analitične namene, UJP praviloma zagotavlja dostop do podatkov prek svoje spletne strani ali prek spletnih aplikacij, ki uporabnikom omogočajo izvoz in nadaljnjo obdelavo podatkov.
(3) UJP lahko s posameznim organom ali drugim upravičencem, ki izkaže pravni interes za kontinuirano pridobivanje večje količine podatkov, sklene ustrezen pravni akt (npr. pogodbo, sporazum, protokol), v katerem se podrobneje določijo podatki, ki jih UJP zagotavlja, in način pošiljanja podatkov.
IX. VARSTVO OSEBNIH IN DRUGIH VAROVANIH PODATKOV 
34. člen 
(1) UJP varovati osebne podatke, davčno tajnost, poslovno skrivnost in druge podatke (v nadaljnjem besedilu: varovani podatki), pridobljene pri vodenju registra, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo podatkov.
(2) UJP sme razkriti varovane podatke drugim državnim in občinskim organom ter nosilcem javnih pooblastil če ti potrebujejo zahtevane podatke v postopkih, ki jih vodijo v okviru svojih z zakonom predpisanih pristojnosti, ter drugim upravičencem v primerih, ki jih določa zakon.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
35. člen 
UJP vzpostavi vodenje podatkov o proračunskih uporabnikih, zavezancih za oddajo poročil v registru iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
36. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 126/07, 78/08, 126/08, 9/09 – popr., 109/09, 59/10 – ZOPSPU, 67/10 in 77/16 – ZOPSPU-1).
37. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-225/2017/6
Ljubljana, dne 9. maja 2017
EVA 2017-1611-0006
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti