Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017

Kazalo

1287. Pravilnik o sofinanciranju delovanju društev na področju kmetijstva v Občini Dobje, stran 3592.

  
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 12. redni seji dne 21. 4. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju delovanju društev na področju kmetijstva v Občini Dobje 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov društev, ki delujejo za področje kmetijstva v Občini Dobje ter društva izven občine, ki včlanjujejo občane Občine Dobje, opravljajo registrirane nepridobitne dejavnosti in izvajajo programe na področjih podeželja oziroma kmetijstva. Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Dobje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen 
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da delujejo najmanj eno leto,
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da delujejo v javnem interesu,
– da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, povezane s pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in podeželja nasploh,
– društva, krožki in združenja, strokovne in veterinarske službe, ki delujejo za področje kmetijstva v Občini Dobje ter društva izven občine, ki včlanjujejo najmanj tri občane Občine Dobje,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje registriranih dejavnosti,
– da redno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja in
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
3. člen 
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine. Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
4. člen 
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Dobje. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani občine in občinski oglasni deski. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 30 dni pred rokom za oddajo prijave.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva proračuna občine.
5. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– okvirno višino finančnih sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
– navedbo, da gre za zbiranje programov s področja pospeševanja razvoja podeželja;
– rok za prijavo.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava.
6. člen 
Pregled in ocenitev predloženih prijav na razpis opravi Odbor za kmetijstvo v sodelovanju z občinsko upravo Občine Dobje (v nadaljevanju Odbor). O delu Odbora se vodi zapisnik.
Odbor lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema poziva.
Odbor pregleda vloge in pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga najkasneje v roku 15 dni po zaključku razpisa posreduje občinski upravi. Na podlagi predloga Odbora o razdelitvi sredstev občinska uprava izda sklep o sofinanciranju dejavnosti društev.
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju društev izbrana društva sklenejo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti društva, ki jo podpiše župan.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva;
– navedbo programa, ki se sofinancira;
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja;
– način nadzora;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
7. člen 
Po ugotovitvi pravočasnosti prijave na razpis in popolnosti vloge Odbor ocenjuje izvedene aktivnosti in programe, navedene v vlogi, po merilih in kriterijih. Merila in kriteriji ter zahtevana dokumentacija se podrobneje določijo v javnem razpisu.
9. člen 
Sredstva iz proračuna občine se društvu izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti društva in zahtevka za tekoče leto. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom.
10. člen 
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci programov morajo najkasneje do 31. 3. tekočega leta podati Občini Dobje letno poročilo o izvedbi pogodbenih določil v preteklem letu.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka morajo upravičenci podati realizacijo proračunskih sredstev vedno, kadar to zahteva župan.
Če nadzorni organ ugotovi, da društvo ne izvršuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši določila, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
11. člen 
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
Občina mora voditi evidenco o dodeljenih pomočeh deset let od datuma dodelitve pomoči.
12. člen 
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za Občino Dobje izvajajo:
– Odbor,
– občinska uprava,
– nadzorni odbor občine,
– župan.
Izvajalci nadzora morajo nepravilnosti ugotoviti z zapisnikom in ga posredovati občinski upravi, ki izda ustrezno odločbo.
Zoper odločbo ima upravičenec pravico do pritožbe v 8 dneh po prejemu odločbe, o kateri odloča župan.
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2017
Dobje, dne 25. aprila 2017
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.