Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017

Kazalo

1285. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2016, stran 3589.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 12. redni seji dne 21. 4. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobje za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobje za leto 2016.
3. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dobje po zaključnem računu za leto 2016 znašajo:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Realizacija 2016
Skupina/podskupina kontov
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
827.461,50
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
730.671,66
70
DAVČNI PRIHODKI
656.447,99
700
Davki na dohodek in dobiček
624.908,00
703
Davki na premoženje
13.932,05
704
Domači davki na blago in storitve
14.264,77
706
Drugi davki
3.343,17
71
NEDAVČNI PRIHODKI
74.223,67
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
25.527,42
711
Takse in pristojbine
680,44
712
Globe in druge denarne kazni
3.125,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
33.271,41
714
Drugi nedavčni prihodki
11.619,40
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.987,20
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.987,20
74
TRANSFERNI PRIHODKI
94.802,64
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
94.802,64
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
897.234,98
40
TEKOČI ODHODKI
241.970,72
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
59.143,39
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
8.940,32
402
Izdatki za blago in storitve
161.887,01
409
Rezerve
12.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
388.297,08
410
Subvencije
12.295,02
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
242.982,25
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
30.627,17
413
Drugi tekoči domači transferi
102.392,64
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
205.528,70
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
205.528,70
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
61.438,48
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
58.565,69
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
2.872,79
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–69.773,48
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–70.435,56
III/2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
100.403,86
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
38.255,00
50
ZADOLŽEVANJE
38.255,00
500
Domače zadolževanje
38.255,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–31.518,48
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
38.255,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
69.773,48
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
99.656,12
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2016 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2017
Dobje, dne 21. aprila 2017
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.