Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017

Kazalo

1284. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju, stran 3588.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave Sprememb Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Sprememb Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju (v nadaljnjem besedilu: Sprememba OPPN).
2. 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Območje I. gimnazije v Celju ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju (Uradni list RS, št. 54/10). Na delu območja je ograja postavljena drugače, kot jo predvideva OPPN, vseeno pa je umeščena v skladno s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, ki predvidevajo rekonstrukcijo v preteklosti delno odstranjene ograje, zato je namen Spremembe OPPN uskladitev določil odloka glede umestitve ograje.
3. 
(predmet in namen ter ureditveno območje Sprememb in dopolnitev OPPN) 
Predmet Sprememb OPPN je uskladitev sedmega odstavka 3. člena veljavnega prostorskega akta, ki se nanaša na ograje.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci in postopek sprejemanja) 
Spremembe OPPN se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, zato se postopek vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
Tekstualna dopolnitev dela člena po vsebini ne posega v pristojnosti nosilcev urejanja prostora, zato se v postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta nosilci urejanja prostora ne vključijo, v postopek pa se vključi javnost, skladno z zakonodajo.
5. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec Sprememb OPPN je Mestna občina Celje, izvedba postopka ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
6. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2017
Celje, dne 25. aprila 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.