Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017

Kazalo

1283. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Splošne bolnišnice Celje, stran 3588.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Splošne bolnišnice Celje 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Splošne bolnišnice Celje (v nadaljnjem besedilu: Spremembe in dopolnitve OPPN).
2. 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Območje Splošne bolnišnice v Celju ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Splošne bolnišnice Celje (Uradni list RS, št. 76/10). Na obravnavanem območju je potrebno skladno s smernicami razvoja bolnišničnih dejavnosti in izraženih potreb po dograditvi objektov dopolniti izvedbeni prostorski akt oziroma določiti pogoje za nove gradnje in ureditve.
3. 
(predmet in namen ter ureditveno območje Sprememb in dopolnitev OPPN) 
Predmet Sprememb in dopolnitev OPPN je pridobitev pogojev za predvideno gradnjo in rekonstrukcijo obstoječih objektov ter njihovo dograditev oziroma prilagoditev komunalne, prometne in druge infrastrukture, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo. Spremembe in dopolnitve OPPN posegajo na zemljišča in objekte znotraj meje ureditvenega območja veljavnega OPPN.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci in postopek sprejemanja) 
(1) Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, zato se postopek vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice, in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave Sprememb in dopolnitev OPPN so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.;
– Energetika Celje, JP d.o.o.;
– Simbio, JP d.o.o.;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Priprava dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev OPPN poteka skladno z zakonsko predpisanimi roki, predviden zaključek je eno leto po objavi sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev OPPN.
7. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo projektne dokumentacije financira pobudnik, Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje, pripravljavec je Mestna občina Celje.
8. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-30/2017
Celje, dne 21. aprila 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.