Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017

Kazalo

1268. Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva, stran 3520.

  
Na podlagi petega odstavka 101. člena in osmega odstavka 101.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS (UL L št. 350 z dne 28. 12. 1998, str. 58), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 239 z dne 15. 9. 2015, str. 1), Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 16), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 239 z dne 15. 9. 2015, str. 1), in Direktivo Sveta (EU) 2015/652 z dne 20. aprila 2015 o določitvi metod izračuna in zahtev glede poročanja na podlagi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2015, str. 26) določa vrsto akreditacije in druge tehnične pogoje za izvajalca monitoringa ter poročanje izvajalca monitoringa.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Preveritelj je oseba, ki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, opravlja pregledovanje poročil o emisijah toplogrednih plinov.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja trajnostna merila za biogoriva in emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu.
II. IZVAJALEC MONITORINGA 
3. člen 
(izvajalci monitoringa) 
Preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva izvaja izvajalec monitoringa, ki je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je pridobil pooblastilo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in:
1. ima zaposlenega preveritelja ali ima s preveriteljem sklenjeno pogodbo;
2. ima izkušnje s presojanjem sistemov vodenja v skladu s standardom SIST EN ISO 19011;
3. ima izkušnje s presojanjem zahtev za posle dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti, skladno z zahtevami standarda MSZ 3000;
4. izpolnjuje zahteve za vrednotenje in preverjanje zmanjšanja primarnih emisij toplogrednih plinov z akreditacijsko listino skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO 14065;
5. ima za podizvajalce pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki izpolnjujejo zahteve iz 2., 3. ali 4. točke tega odstavka.
III. OBSEG PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA TRAJNOSTNIH MERIL 
4. člen 
(preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril) 
(1) Izpolnjevanje trajnostnih meril za biogoriva preverja izvajalec monitoringa v skladu s predpisom, ki ureja trajnostna merila za biogoriva in emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu.
(2) Izvajalec monitoringa mora preveriti, ali proizvajalec biogoriv in dobavitelj goriv uporabljata sistem nadzora nad izpolnjevanjem trajnostnih meril, ki je natančen, zanesljiv in zaščiten pred goljufijami.
(3) Izvajalec monitoringa mora pregledati letno poročilo o emisijski intenzivnosti in količini emitiranih toplogrednih plinov, ki ga v skladu s predpisom, ki ureja trajnostna merila za biogoriva in emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu, pripravi dobavitelj goriv.
(4) Izvajalec monitoringa mora sporočiti dobavitelju goriv ugotovljene neskladnosti in odstopanja od dejanskega stanja, ki jih je opazil pri pregledu letnega poročila iz prejšnjega odstavka.
5. člen 
(preverjanje zmanjšanja primarnih emisij toplogrednih plinov) 
Izhodiščne emisije toplogrednih plinov in zmanjšanja primarnih emisij toplogrednih plinov za goriva se preverjajo v skladu s standardi SIST EN ISO 14064-1, SIST EN ISO 14064-2 in SIST EN ISO 14064-3, pri čemer morajo biti rezultati z vidika Uredbe Komisije (EU) št. 600/2012 z dne 21. junija 2012 o preverjanju poročil o emisijah toplogrednih plinov in poročil o tonskih kilometrih ter o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 181 z dne 12. 7. 2012, str. 1) in Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 181 z dne 12. 7. 2012, str. 30) enakovredno zanesljivi.
6. člen 
(pogostost preverjanja izpolnjevanja trajnostnih meril) 
(1) Izvajalec monitoringa mora preveriti izpolnjevanje trajnostnih meril za najmanj pet odstotkov celotne količine biogoriv, ki jo dobavitelj goriv dobavi iz držav članic Evropske unije ali uvozi iz tretjih držav v enem letu.
(2) Izvajalec monitoringa mora preveriti izpolnjevanje trajnostnih meril za biogoriva pri proizvajalcu biogoriv s periodo pregleda najmanj enkrat na dva meseca. Če proizvajalec biogoriv pretvarja biomaso v biogoriva samo občasno, se v periodo pregleda šteje samo čas, ko se vrši pretvarjanje biomase v biogoriva.
(3) Izvajalec monitoringa mora hraniti poročila in dokumentacijo o pregledih iz prvega in drugega odstavka tega člena najmanj pet let in jih poslati ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na njegovo zahtevo.
IV. POROČANJE IZVAJALCEV MONITORINGA 
7. člen 
(obveščanje proizvajalca biogoriv in dobavitelja goriv) 
Izvajalec monitoringa mora proizvajalcu biogoriv ali dobavitelju goriv najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je končal preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva, izdati poročilo o opravljenem pregledu.
8. člen 
(poročanje ministrstvu) 
(1) Izvajalec monitoringa mora v 15 dneh od ugotovitve odstopanja iz četrtega odstavka 4. člena ter prvega in drugega odstavka 6. člena tega pravilnika po elektronski pošti obvestiti ministrstvo o ugotovljenih odstopanjih, ki jih je opazil pri preverjanju izpolnjevanja trajnostnih meril. Obvestilo mora vsebovati najmanj:
– naziv proizvajalca biogoriv ali dobavitelja goriv, njegovo davčno številko in številko pošiljke biogoriva;
– datum preverjanja;
– državo izvora surovin za biogoriva oziroma biogoriv;
– natančno lokacijo izvora surovine z geografskimi koordinatami skrajnih točk zemljišča, če je ta pridelana na zemljišču;
– naziv vseh posrednikov v dobavni verigi pošiljke surovin za biogoriva oziroma biogoriv;
– količino in vrsto biogoriva, njegovo energijsko vrednost in skupne emisije toplogrednih plinov;
– opis ugotovljenega odstopanja.
(2) Izvajalec monitoringa mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto poslati ministrstvu letno poročilo o izvedbi preverjanja izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva, ki jih je opravil v preteklem letu. Poročilo mora biti v elektronski obliki in mora vsebovati najmanj:
– poročilo o opravljenih preverjanjih izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva pri posameznem proizvajalcu biogoriv ali dobavitelju goriv;
– poročilo o nadzoru nad izpolnjevanjem zahtev minimalnih okoljskih in socialnih vidikov zaradi učinka politike proizvodnje biogoriv v državi, s katero Evropska unija ni sklenila dvostranskega ali večstranskega sporazuma in iz katere se uvaža biogorivo;
– povzetek poročila o odstopanjih iz prejšnjega odstavka;
– poročilo o izvedenih dejavnostih, opravljenih za namen iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika;
– poročilo o pregledu letnega poročila proizvajalca biogoriv ali dobavitelja goriv iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Izvajalec monitoringa, ki je pridobil pooblastilo v skladu s Pravilnikom o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva (Uradni list RS, št. 38/12), mora do 31. maja 2017 izpolniti pogoje iz 4. ali 5. točke 3. člena tega pravilnika.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva (Uradni list RS, št. 38/12).
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-320/2016
Ljubljana, dne 19. aprila 2017
EVA 2016-2550-0018
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost