Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1199. Uredba o sofinanciranju doktorskega študija, stran 3395.

  
Na podlagi 75. člena in za izvrševanje drugega odstavka 72.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o sofinanciranju doktorskega študija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S to uredbo se ureja sofinanciranje študija po javnoveljavnih doktorskih študijskih programih tretje stopnje (v nadaljnjem besedilu: doktorski študij) na javnih visokošolskih zavodih.
2. člen 
Sredstva za sofinanciranje doktorskega študija se v skladu s proračunskimi možnostmi zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
3. člen 
(1) Sredstva za sofinanciranje doktorskega študija javnim visokošolskim zavodom se določijo z letnim sklepom ministra, pristojnega za visoko šolstvo, najpozneje do 15. aprila za prihodnje študijsko leto.
(2) Sredstva se določijo ob upoštevanju števila diplomantov doktorskih študijskih programov tretje stopnje in podiplomskih študijskih programov za pridobitev doktorata znanosti, akreditiranih pred 11. junijem 2004, javnega visokošolskega zavoda v zadnjih petih letih.
(3) Pri izračunu sredstev iz prejšnjega odstavka se v posameznem koledarskem letu n upoštevajo diplomanti v letih od n – 1 do n – 5 tako, da se seštevek teh diplomantov posameznega javnega visokošolskega zavoda deli s seštevkom diplomantov vseh javnih visokošolskih zavodov. Tako dobljeni delež za posamezni javni visokošolski zavod se pomnoži z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
II. SOFINANCIRANJE 
4. člen 
(1) Sredstva za sofinanciranje doktorskega študija so namenjena kritju stroškov šolnine za posameznega študenta za posamezni letnik.
(2) Šolnina se sofinancira za študente:
– vpisane v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija, ki so med študijem redno napredovali v višji letnik;
– ki še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
– ki iz javnih sredstev nimajo oziroma še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi doktorskega študija niso končali.
(3) Vzporedni študij se ne sofinancira.
(4) Študente, ki se jim sofinancira doktorski študij, izbere javni visokošolski zavod. Pri izboru študentov javni visokošolski zavod upošteva pogoje in merila za izbiro, ki jih potrdi pristojni organ javnega visokošolskega zavoda.
5. člen 
(1) Sredstva za sofinanciranje doktorskega študija se javnemu visokošolskemu zavodu nakazujejo na podlagi pogodbe o sofinanciranju (v nadaljnjem besedilu: pogodba), sklenjene med javnim visokošolskim zavodom in ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) V pogodbi se poleg bistvenih sestavin določijo tudi:
– strateški oziroma dolgoročni cilji javnega visokošolskega zavoda glede izvajanja doktorskega študija, ukrepi za njihovo doseganje in ciljne vrednosti;
– načrt izvajanja doktorskega študija, ki vključuje predvsem študijska področja, na katerih se bo izvajal doktorski študij, izvajanje aplikativnih in raziskovalnih nalog ter morebitna povečanja ali zmanjšanja razpisanih vpisnih mest v prvi letnik doktorskega študija za naslednje študijsko leto in pričakovano število študentov doktorskega študija za naslednji dve študijski leti;
– glavni letni cilji javnega visokošolskega zavoda glede izvajanja doktorskega študija za tekoče študijsko oziroma koledarsko leto z ukrepi za njihovo doseganje in ciljne vrednosti;
– način poročanja;
– ukrepi v primeru neizpolnjevanja določil pogodbe.
(3) Podatke za pripravo pogodbe iz prve do tretje alineje prejšnjega odstavka sporoči ministrstvu javni visokošolski zavod do 31. marca tekočega leta za naslednje leto.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Ne glede na prvi odstavek 3. člena te uredbe se sredstva za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2017/2018 določijo najpozneje do 1. junija 2017.
7. člen 
Ne glede na tretji odstavek 5. člena te uredbe javni visokošolski zavodi podatke za pripravo pogodbe ministrstvu za študijsko leto 2017/2018 pošljejo najpozneje do 15. junija 2017.
8. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 50/16).
9. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-6/2017
Ljubljana, dne 26. aprila 2017
EVA 2017-3330-0011
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina