Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1150. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, stran 3300.

  
Na podlagi Odloka o zbiranju komunalnimi odpadkov v Občini Ilirska Bistrica je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 19. seji dne 6. 4. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 
1. člen 
Spremeni se 3. člen Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: Pravilnik), tako, da se glasi:
»V Občini Ilirska Bistrica se odpadki zbirajo ločeno na več ravneh:
– ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij – ekoloških otokih,
– ločeno zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat«,
– ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat« in izjemoma na ekoloških otokih,
– ločeno zbiranje ostanka komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«,
– ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada v zbirnem centru in po naročilu,
– ločeno zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po naročilu in v zbirnem centru in ob letnih akcijah po sistemu »od vrat do vrat« ali zbiranje v skupnem zabojniku, po predhodno objavljenem urniku,
– ločeno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letni akciji in v zbirnem centru,
– ločeno zbiranje oziroma sprejemanje vseh ločeno zbranih frakcij v zbirnem centru.«
2. člen 
Spremeni se 4. člen Pravilnika, tako, da se glasi:
»Zbiralnice ločenih frakcij – ekološki otoki
V zbiralnicah ločenih frakcij – ekoloških otokih se zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij:
PAPIR
– časopisi
– odpadna embalaža iz papirja, lepenke in kartona
– knjige, zvezki, imeniki, prospekti
– pisemski in ovojni papir
STEKLO IN STEKLENA EMBALAŽA
– steklenice, razbiti kozarci
– kozarci za konzerviranje brez pokrova
– male steklene posode za kozmetiko
Zbiralnice ločenih frakcij odpadkov so opremljene s posodami primerne velikosti. Posode so opremljene z nalepkami – navodili, kaj vanje sodi in kaj ne. Pokrovi posod za posamezno frakcijo so različnih barv, in sicer:
– papir in karton – rdeča barva,
– steklo – zelena barva (zvon).
Urnik praznjenja posod in odvoza posameznih frakcij 1x na 14 dni. V kolikor izvajalec ugotovi, da je posameznih frakcij odpadkov večkrat zaporedoma več kot običajno, poveča število odvozov oziroma zamenja obstoječe zabojnike z večjimi ali doda dodatne zabojnike.
Ločeno zbrane frakcije iz zbiralnic se pripeljejo v Zbirni center Ilirska Bistrica (Globovnik), kjer se na vhodni tehtnici evidentira njihova količina, nato pa pretovori v večje zabojnike na začasno skladišči do oddaje.
Ločeno zbrane frakcije se oddajo pooblaščenemu oziroma najboljšemu ponudniku, s katerim se sklene pogodbo, ki določa način, količino in pogostost odvoza.«
3. člen 
Spremeni se 6. člen Pravilnika, tako, da se glasi:
»Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki
Gospodinjstva uporabljajo za odlaganje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov hišne kompostnike, ali tipizirane posode in izjemoma na ekoloških otokih, katerih volumen je določen na podlagi števila oseb v posameznem gospodinjstvu.
Posode za biološke razgradljive kuhinjske odpadke so nameščene pri vsakem gospodinjstvu in na vseh območjih stanovanjskih blokov v mestu Ilirska Bistrica, ter na ekoloških otokih v naselju z več stanovanjskimi zgradbami Podgrad, Knežak. Za ostale vasi pa se to določilo uporablja, v kolikor se za tak način pisno odloči vsaj 75 % stalno prijavljenih prebivalcev za posamezno naselje.
V zabojnike za biološke razgradljive kuhinjske odpadke odlagamo:
– zelenjavne odpadke
– olupke in ostanke sadja
– kavno in čajno goščo
– netekoče ostanke hrane (meso, drobne kosti)
– jajčne lupine
– pokvarjene prehranske izdelke (brez embalaže)
– papirnate robčke in brisače.
V zabojnike za biološke razgradljive kuhinjske odpadke ne smemo odlagati naslednjih odpadkov:
– jedilnega olja in maščob
– tekočih ostankov hrane
– plastične in kovinske embalaže živil
– higienskih plenic in vložkov
– rož, plevela in pokošene trave
– stare zemlje lončnic
– listja, vej
– kemikalij barv in lakov
– zdravil
– tekstila.
Prevzemanje ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov se izvaja 1x na teden v poletnem obdobju in 1x na 14 dni v zimskem obdobju (36 x na leto).
Zbrane biološke odpadke se pripelje v Zbirni center Ilirska Bistrica, kjer se na vhodu stehta zbrano količino in odpelje pooblaščenemu podjetju v predelavo.«
4. člen 
Spremeni se 7. člen Pravilnika, tako, da se glasi:
»Zeleni vrtni odpad
Zeleni vrtni odpad so odpadki, ki nastanejo pri delu na vrtovih, košnji trave, urejanju živih meja in obrezovanju dreves. Tovrstni odpad se prevzema v Zbirnem centru Ilirska Bistrica kjer je urejeno sprejemno mesto. Izvajalec izvaja tudi odvoz zelenega vrtnega odpada po naročilu v zabojniku, ki je zelene barve. Odvoz po naročilu se obračuna po veljavnem ceniku.«
5. člen 
Spremeni se 8. člen Pravilnika, tako, da se glasi:
»Kosovni odpadki
Kosovne odpadke se zbira in odvaža ob letnih akcijah, ki se izvedejo po predhodni najavi v vsakem naselju najmanj 1x na leto po sistemu »od vrat do vrat«.
Stroški odvoza so poračunani v ceni za ravnanje z odpadki za uporabnike. Izvajalec mora uporabnike pravočasno obvestiti o zbiranju in odvozu kosovnih odpadkov.
Kosovne odpadke se odda pooblaščenim prevzemnikom.
Kosovne odpadke lahko povzročitelj med letom odda v Zbirni center Ilirska Bistrica. Izvajalec izvaja tudi odvoz kosovnega odpada po naročilu. Odvoz se obračuna po veljavnem ceniku.«
6. člen 
Spremeni se 13. člen Pravilnika, tako, da se glasi:
»Namenske vreče za odpadke
Na s smetarskimi vozili nedostopnih mestih, se za prepuščanje ostanka komunalnih odpadkov uporabijo vreče z natisnjenim logotipom izvajalca brezplačno.
Z lahkim tovornim vozilom se izvajalec pripelje do prevzemnega mesta ter ročno naloži vreče na vozilo in jih odpelje v zbirni center.
Če se zaradi višje sile (naravne katastrofe, obilno sneženje, primrznjeni odpadki na stene zabojnikov, zapore cest in podobno) ne more prevzeti in odpeljati zbranih komunalnih odpadkov, se prevzem in prevoz opravi takoj, ko je to mogoče. V tem primeru se lahko ob zabojnik postavi tudi ne tipizirane vrečke, napolnjene s komunalnimi odpadki, ki jih izvajalec javne službe pri naslednjem zbiranju mora odpeljati.
Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se pri uporabniku pojavijo večje količine komunalnih odpadkov ali po potrebi tudi ločenih frakcij. Tipizirane vrečke imajo logotip izvajalca javne službe. Z nakupom tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza komunalnih odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke se smejo postaviti na prevzemno mesto ob zabojnik le v času prevzema komunalnih odpadkov. Uporaba tipiziranih vrečk za mešane komunalne in biološke odpadke je prepovedana na območjih, kjer se komunalne odpadke zbira. Organizatorjem prireditev se omogoči prevzem ločeno zbranih odpadkov tudi v tipiziranih vrečah.
Nakup tipskih vreč za zbiranje odpadkov je mogoč na sedežu izvajalca po veljavnem ceniku.«
7. člen 
Spremeni se 14. člen Pravilnika, tako, da se glasi:
»Gospodinjstva
Vsak nosilec gospodinjstva (lastnik objekta ali najemnik) je dolžan sprotno sporočati število članov gospodinjstva in vse spremembe sporočiti najpozneje v roku 7 dni od nastanka spremembe števila članov.
Izhodiščna prostornina posode, ki se namesti, se določi glede na število članov gospodinjstva, vezanih na posamezno posodo, in sicer:
Vrsta odpadka
Količina za določitev prostornine posode /osebo/odvoz
Število odvozov
ostanki kom. odpadkov
1 oseba 80 litrov 
1x na 14 dni
2 do 4 osebe 120 litrov
5 in več oseb 240 litrov
biološki odpadki 
1 oseba 60 litrov 
1x na teden 
ali na 14 dni
2 do 4 osebe 80 litrov 
5 in več oseb 120 litrov
odpadna embalaža 
1 oseba 80 litrov
1x na 14 dni
2 do 4 osebe 120 litrov
5 in več oseb 240 litrov
Za večstanovanjske objekte velja količina 30 l/prebivalca
Potrebne minimalne prostornine posod ali vreč za posamezne vrste odpadkov so določene na osnovi povprečne teže posamezne vrste odpadkov, ki jih ena oseba proizvede v enem letu in specifične teže posameznih vrst odpadkov.«
8. člen 
Spremeni se 15. člen Pravilnika, tako, da se glasi:
»Objekti v občasni uporabi
Normativ za objekte v občasni uporabi je določen na podlagi izkustev izvajalca in na podlagi izkustev drugih komunalnih podjetij. Iz objektov v občasni uporabi se odpadke odlaga v posode za ločeno zbiranje odpadkov in tipizirane vreče oziroma glede na lokacijo objekta v dogovoru z izvajalcem odlaga na najbližji ekološki otok v tipiziranih vrečah izvajalca. Odvoz se opravlja po urniku odvozov vendar najmanj 1 x na 21 dni.
Za počitniški ali drugi podoben objekt in stanovanje, ki je v uporabi občasno, je ocenjena najmanjša količina komunalnih odpadkov, ki se zaračunava po ceniku.«
9. člen 
Spremeni se 16. člen Pravilnika, tako, da se glasi:
»Zbiranje in odvoz odpadkov nastalih iz dejavnosti je obvezno in se opravlja na osnovi medsebojne pogodbe med povzročiteljem odpadkov in izvajalcem službe. V pogodbi se določi način in vrednost ravnanja z odpadki glede na dejavnost uporabnikov, glede na število zaposlenih, glede na površino poslovnih objektov in glede na vrsto odpadkov, ki nastajajo pri povzročitelju odpadkov.
Uporabniki iz dejavnosti so dolžni na podlagi lastnih podatkov zahtevati primerno velikost zabojnika za ostanek komunalnih odpadkov in zabojnika za mešano odpadno embalažo, ki se odvaža enkrat na 14 dni. Uporabniki iz dejavnosti lahko izbirajo med naslednjimi velikostmi zabojnikov:
– 80 l
– 120 l
– 240 l
– 700 l
– 900 l
– 5 m3
– 7 m3.
Uporabniki iz dejavnosti lahko, v primeru ugotovitve, da je izbran zabojnik prevelik, le tega zamenja z manjšim. Pri tem mora pravna oseba podati pisno izjavo v kateri navede razloge za zmanjšanje velikosti zabojnika. Ob tem pa velikost zabojnika ne sme biti manjša od minimalne predpisane velikosti.
Uporabniki iz dejavnosti si izberejo velikost posode v dogovoru z izvajalcem. V kolikor uporabnik iz dejavnosti poda izjavo, da ne povzroča večjih količin odpadkov, lahko zaprosi za mesečni odvoz.
Društva in nosilci dopolnilnih dejavnosti lahko podajo izjavo, da ne ustvarjajo odpadkov, na podlagi katere so oproščeni stroškov odvoza odpadkov.
Odvoz prekoračene količine ostanka komunalnih odpadkov in mešane odpadne embalaže se lahko odda le v tipskih vrečah ki se jih predhodno nabavi pri prevzemniku odpadkov. Cena odvoza se določi na podlagi veljavnega cenika.
Ločeno zbrane frakcije steklo, papir in biološki odpadki morajo uporabniki iz dejavnosti zbirati v zato izbranih tipskih posodah.
Odvoz ločeno zbranih frakcij: steklo, papir in bioloških odpadkov se izvaja po naročilu. Cena odvoza se glede na volumen določi na podlagi veljavnega cenika.«
10. člen 
Spremeni se 19. člen Pravilnika, tako, da se glasi:
»Uporabnik storitev zbiranja in prevoza odpadkov se lahko pritoži na izvajanje storitve in sicer na pravilnost, vsebino in pravočasnost opravljene storitve. Reklamacije lahko najprej rešuje po telefonu in osebno pri pristojnem strokovnem delavcu na sedežu družbe. Prav tako lahko na pristojnega delavca naslovi pisno pritožbo po klasični ali elektronski pošti.
O vsaki pritožbi pristojni strokovni delavec napiše uradni zaznamek na reklamacijskem obrazcu v katerem zapiše predmet pritožbe ter dogovorjeno rešitev oziroma ali sta s stranko razrešila predmet pritožbe. V primeru obojestransko ustrezne rešitve pritožbe posreduje ustrezni delovni nalog odgovornemu delavcu, ki izvede dogovorjeno rešitev.
V primeru, če uporabnik ocenjuje, da njegova pritožba ni bila ustrezno rešena, naslovi pisno pritožbo z natančnimi podatki o predmetu pritožbe na upravo družbe izvajalca. Uprava družbe izvajalca imenuje stalno komisijo za reševanje pritožb uporabnikov. Komisija posreduje upravi predlog rešitve reklamacije, uprava stranki izda sklep o rešitvi reklamacije v roku 15 dni od prejema reklamacije.
V primeru, če se pritožba uporabnika nanaša na določitev prevzemnega mesta, skladno z Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov in določili tehničnega pravilnika, izvajalec posreduje pritožbo uporabnika in svoj predlog rešitve z utemeljitvijo v odločanje in dokončno določitev prevzemnega mesta pristojnemu organu občinske uprave.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2015
Ilirska Bistrica, dne 10. aprila 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.