Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev, stran 3259.

  
Na podlagi trinajstega odstavka 74. člena in za izvrševanje 75. in 75.a člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15 in 84/15 – ZZelP-J in 85/16) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev 
1. člen 
V Pravilniku o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 44/11 in 29/16) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik prenaša v slovenski pravni red določbe Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 51), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije (EU) 2016/882 z dne 1. junija 2016 o spremembi Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede jezikovnih zahtev (UL L št. 146 z dne 3. 6. 2016, str. 22) v delu, ki se nanaša na strojevodje.«.
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. »izvajalec« je fizična oseba, ki izvaja usposabljanje in izpopolnjevanje strokovne usposobljenosti;«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. »ocenjevalec« je fizična oseba, ki izvaja preverjanje splošnega strokovnega znanja in teoretične usposobljenosti;«.
Dosedanje 4. do 7. točka postanejo 5. do 8. točka.
3. člen 
Peti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Minimalni kadrovski pogoji so:
1. izvajalec usposabljanja iz vsebin nacionalnih varnostnih predpisov in vsebin za pridobitev splošnega strokovnega znanja mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo prometne, elektrotehniške, strojne ali gradbene smeri, andragoško usposobljenost v obsegu najmanj 40 pedagoških ur in najmanj 5 let delovnih izkušenj na delovnem mestu, na katerem mora poznati tudi vsebine, ki so potrebne za delo na delovnem mestu, za katerega kandidata usposablja;
2. ocenjevalec za preverjanje teoretične usposobljenosti in usposobljenost iz splošnega strokovnega znanja mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo prometne, elektrotehniške, strojne ali gradbene smeri, andragoško usposobljenost v obsegu najmanj 40 pedagoških ur in v zadnjih 10 letih najmanj 5 let delovnih izkušenj na delovnem mestu, na katerem mora poznati tudi vsebine, ki so potrebne za delo na delovnem mestu, za katerega kandidata preverja;«.
4. člen 
V 7. členu se v preglednici, v vrstici pri nazivu delovnega mesta »VZDRŽEVALEC PROG, OBJEKTOV IN OPREME PROGE« besedilo v stolpcu »Minimalni pogoji za pristop« spremeni tako, da se glasi:
»– uspešno zaključen izobraževalni program tehniške gimnazije z izbirnim strokovnim predmetom gradbeništvo ali opisna geometrija ali
– uspešno zaključen izobraževalni program s področja gradbeništva, geodezije, elektrotehnike ali strojništva za pridobitev srednje strokovne izobrazbe«.
5. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(preverjanje splošnega strokovnega znanja in teoretične usposobljenosti) 
(1) Preverjanje teoretične usposobljenosti in usposobljenost iz splošnega strokovnega znanja izvaja komisija, ki jo imenuje subjekt. Preverjanje se opravlja v jeziku upravljavca. Komisijo sestavljata predsednik in najmanj eden ocenjevalec. Za ocenjevalca je lahko imenovan le tisti, ki ni sodeloval v postopku usposabljanja, kot izvajalec. Članov v komisiji mora biti toliko, da so zastopani vsi predmeti iz izpitnega kataloga.
(2) Komisija oceni ustne odgovore takoj po končanem izpraševanju, pisne in druge izdelke pa najkasneje v sedmih dneh po tem, ko jih je kandidat oddal.
(3) Preverjanje teoretične usposobljenosti in usposobljenost iz splošnega strokovnega znanja se opravi v skladu z izpitnim katalogom, ki ga za vsako delovno mesto izvršilnega železniškega delavca izdela subjekt, in h kateremu da soglasje varnostni organ. V izpitnem katalogu morajo biti tudi merila za ocenjevanje.
(4) Kandidat ima pravico v roku treh dni po prejemu rezultata o preverjanju usposobljenosti, vložiti ugovor zoper rezultat. Subjekt v roku treh dni imenuje novo komisijo, ki jo sestavljajo drugi ocenjevalci, ki niso sodelovali pri preverjanju. Komisija mora najkasneje v treh dneh od dneva imenovanja, ponovno oceniti znanje kandidata, ki je vložil ugovor. Ocena te komisije je dokončna.«.
6. člen 
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil preverjanje teoretične usposobljenosti ali usposobljenost iz splošnega strokovnega znanja iz prejšnjega člena, subjekt, pri katerem je opravil izpit, izda potrdilo.«.
7. člen 
Za tretjim odstavkom 41. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec strojevodjem in voznikom progovnih vozil, ki opravljajo vožnje vlakov na mejnih progah in mejnih postajah, dovoli odstopanje, če:
1. prevoznik zaprosi upravljavca za takšno odstopanje za zadevne strojevodje, pri čemer zaradi zagotovitve poštene in enakopravne obravnave takšnih vlog upravljavec uporabi isti postopek, ki ga mora objaviti v programu omrežja;
2. upravljavec odobri odstopanje od pogoja, če lahko prevoznik dokaže, ali je uvedel ustrezne ukrepe za zagotovitev aktivne in učinkovite komunikacije med strojevodji in osebjem upravljavca v normalnih, poslabšanih in izrednih razmerah;
3. prevozniki in upravljavec zagotovijo, da je zadevno osebje seznanjeno in v okviru lastnih sistemov varnega upravljanja usposobljeno zagotoviti aktivne in učinkovite komunikacije na mejnih progah in mejnih postajah.«.
8. člen 
Prvi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delodajalec lahko v skladu s postopkom, določenim v svojem sistemu varnega upravljanja oziroma poslovnem redu industrijskega tira, za izvedbo praktičnega usposabljanja ter preverjanja praktične usposobljenosti v skladu z določbami tega pravilnika, najame pogodbenika – podizvajalca. Pogodbenik – podizvajalec mora za izvedbo nalog mentorja, inštruktorja oziroma člana komisije izpolnjevati pogoje predpisane s tem pravilnikom za njihovo imenovanje iz 38. in 40. člena, glede na naloge, ki jih opravlja po pogodbi. Delodajalec lahko pooblasti pogodbenika – podizvajalca, da po uspešno opravljenem praktičnem izpitu iz 40. člena tega pravilnika, izda v imenu delodajalca izvršilnemu železniškemu delavcu spričevalo. Postopek izdaje in posodobitve spričevala delodajalec opredeli v sistemu varnega upravljanja oziroma v poslovnem redu industrijskega tira.«.
9. člen 
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delodajalec lahko v skladu s postopkom, določenim v svojem sistemu varnega upravljanja oziroma poslovnem redu industrijskega tira, za izvedbo strokovnega izpolnjevanja o operativnih predpisih, tirnih vozilih in napravah v skladu z določbami tega pravilnika, najame pogodbenika – podizvajalca. Pogodbenik – podizvajalec mora za izvedbo nalog izpolnjevati pogoje iz sedmega odstavka 46. člena tega pravilnika.«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-231/2016/33
Ljubljana, dne 13. aprila 2017
EVA 2016-2430-0061
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost