Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1079. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016, stran 3159.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 22. redni seji dne 6. 4. 2017
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Vipava za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava za leto 2016.
Proračun Občine Vipava za leto 2016 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v €
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Realizacija 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.188.604
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.410.059
70
DAVČNI PRIHODKI
3.586.050
700 Davki na dohodek in dobiček
3.113.811
703 Davki na premoženje
337.191
704 Domači davki na blago in storitve
115.181
706 Drugi davki in prispevki
19.867
71 NEDAVČNI PRIHODKI
824.009
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
696.694
711 Takse in pristojbine
6.231
712 Denarne kazni
3.338
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
33.864
714 Drugi nedavčni prihodki
83.882
72
KAPITALSKI PRIHODKI
9.669
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.500
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
7.169
73
PREJETE DONACIJE
9.720
730 Prejete donacije iz domačih virov
9.720
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
759.156
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
455.667
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. 
iz sredstev proračuna EU
303.489
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.077.669
40
TEKOČI ODHODKI
1.199.341
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
220.294
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
50.416
402 Izdatki za blago in storitve
862.383
403 Plačila domačih obresti
21.248
409 Rezerve 
45.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.024.754
410 Subvencije
52.844
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.170.406
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
187.974
413 Drugi tekoči domači transferi
613.530
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
683.236
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
683.236
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
170.338
431 Investicijski transferi prav. 
in fizič. osebam, ki niso pror. por.
105.006
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
65.332
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
1.110.935
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
43.851
55
ODPLAČILA DOLGA
43.851
550 Odplačila domačega dolga
43.851
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)
1.067.084
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
43.851
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.110.935
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2016
9009 Splošni sklad za drugo 
2.106.996,80
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-5/2015-31
Vipava, dne 6. aprila 2017
Župan 
Občine Vipava 
mag.Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost