Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1078. Spremembe Statuta Občine Vipava, stran 3159.

  
Na podlagi 16. in 106. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 22. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   S T A T U T A 
Občine Vipava 
1. člen 
Spremeni se drugi odstavek 24. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) tako, da se po novem glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in za člane drugih organov, ki jih imenuje svet,
– svetu pripravi predlog za podelitev občinskih priznanj,
– svetu in županu daje pobude oziroma predloge odločitev v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
– obravnava vse druge predloge in vprašanja v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, ki so v pristojnosti sveta, in daje svetu ustrezne predloge,
– pripravlja predloge odločitev sveta (mnenja, soglasja …), ki se tičejo imenovanj direktorjev, ravnateljev in drugih oseb, ki jih imenujejo sveti zavodov ali drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v drugih podobnih primerih,
– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačili za opravljanje funkcije in drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles ter drugih organov, in izvršuje sprejete odločitve sveta,
– opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije,
– opravlja naloge po zakonu, ki ureja lokalne volitve,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,
– obravnava in daje svetu mnenja ter predloge odločitev, ki se nanašajo na organizacijo občinske uprave,
– opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti in naloge po naročilu sveta,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona ali drugega predpisa.«
2. člen 
Spremembe Statuta Občine Vipava začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/8/2011-3
Vipava, dne 6. aprila 2017
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost