Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1015. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna, stran 3048.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 17. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna (Uradni list RS, št. 39/06, 99/06, 103/11, 81/15), ki ga je izdelal IGRE d.o.o. Maribor pod št. projekta 7U370.
2. člen 
V 2. členu Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna, se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Del parcele označene s parcelo 23/23, k.o. 1046 Zavrh, v velikosti 998 m2, (po predlogu parcelacije: 23/12, k.o. 1046 Zavrh), se izvzame za gradnjo stanovanjskih objektov.«
V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek z naslednjim besedilom:
»Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov:
– Na celotnem območju lokacijskega načrta je dovoljena postavitev in gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z ostalimi določili odloka o lokacijskem načrtu.
– Postavitev majhnih stavb je dopustna le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja.
– Za razvrščanje glede na zahtevnost gradnje med nezahtevne in enostavne objekte se uporabljajo predpisi Republike Slovenije s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.
– Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.«
3. člen 
V 4. členu se doda peti in šesti stavek tako, da le-ta glasita: »Fa izrabe parcele, namenjene gradnji je max. 0,6. Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji je max. 0,2.«
V drugem odstavku 4. člena se dosedanji tretji stavek nadomesti z besedilom: »Objekti so locirani ob gradbeno linijo in to 4 do 6 m od cestnega roba.«
V 4. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Odmiki pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov
– Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m. Odmik je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele.
– Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti odmaknjeni od javne ceste in drugih javnih površin najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, mora s tem soglašati pristojen organ Občine Dobrna.
– Odmik ograje, škarpe ali podpornega zidu od meje sosednje parcele mora biti oddaljen najmanj 0,50 m, če se z gradnjo ne posega na sosednjo parcelo. Odmik je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele.
– Preveritev ali so izpolnjene zahteve glede odmika od sosednje parcele, se opravi tako, da se kot odmik šteje najkrajša razdalja med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji in parcelno mejo.«
4. člen 
5. člen se nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»Oblikovanje objektov
Objekti naj bodo oblikovani tako, da imajo glavne vhode orientirane na osrednjo cesto oziroma na stranske fasade. Tlorisna velikost objektov je 9×12 m. Objekti so lahko predvidene maksimalne višine P+M, P+1 ali K+P+M. Gradnja objektov je lahko predfabricirana betonska, lesena ali klasična gradnja. Priporoča se uporaba gradiv, ki omogočajo izvedbo energijsko varčnih objektov. Priporoča se enovito podobo vseh objektov. Strehe so opečne ali črne, naklona od 35–45°. Smer slemen enaka kot pri okoliških objektih oziroma sleme poteka vzporedno s plastnicami. Na objektih so dovoljene svetle pastelne barve fasad – klasični omet.«
5. člen 
7. člen se po spremembi glasi:
»Tolerance – namembnost
Lokacijski načrt določa namembnosti, tlorisne in višinske gabarite objektov, ter potek infrastrukture.
Kot tolerance so dovoljene:
– tlorisnih gabaritov objektov -/+ 10 %,
– po višini se dopušča toleranca objeta -/+0,5 m,
– po višini se dopušča toleranca +0,5 m,
– gradnja prizidka za namembnost garaže ali carporta,
– v primeru racionalnejših projektnih rešitev komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture je možno spremeniti trase vodov infrastrukture.
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije lokacijskega načrta. Spremembe morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.«
6. člen 
V 9. členu se v poglavju »Ogrevanje«, doda novo besedilo, ki se glasi:
»V objektih se predvidijo individualna kurišča na kurilno olje, utekočinjen naftni plin, lesene sekance, biomaso, pelete ali toplotno črpalko.«
7. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-0002/2015-18(6)
Dobrna, dne 6. aprila 2017
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost