Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1007. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, stran 2987.

  
Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 74/16) se drugi odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»Priporočena površina igralnice je 60 m2, ne sme pa biti manjša od 50 m2.«.
2. člen 
25. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/13) se 22. člen spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(pogoji za odstopanje od normativa predpisane igralne površine na otroka) 
»Za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo, ki zaradi zagotovitve notranje igralne površine, določene v 19. členu pravilnika, ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, lahko občina ustanoviteljica oziroma občina koncendentka sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od 3 m2 na otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m2 na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in 1,75 m2 na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. K sklepu si mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, ki velja za dve šolski leti. Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 1. septembra 2023.
Minister, pristojen za področje predšolske vzgoje, izda soglasje iz prejšnjega odstavka na podlagi vloge, iz katere so razvidni podatki o notranji igralni površini za posamezen vrtec, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
– vrtec ima zaradi pomanjkanja prostora odklonjene otroke,
– občina ima sprejet dokument, ki vključuje načrt aktivnosti za zagotovitev predpisane igralne površine, določene v 19. členu pravilnika, ki vključuje opredelitev ciljnega datuma in načrtovan delež vključenih otrok v vrtce.«.
4. člen 
(izjeme od uporabe tega pravilnika) 
Določba spremenjenega drugega odstavka 21. člena pravilnika se ne uporablja:
– za prostore v objektu vrtca, ki je bil zgrajen v skladu z dosedanjimi predpisi o pogojih za prostor in opremo vrtcev,
– za prostore vrtca, ki so urejeni v skladu z dosedanjimi predpisi o pogojih za prostor in opremo vrtca v nenamenskih stavbah,
– za načrtovane novogradnje vrtcev in dograditve obstoječih prostorov z novimi igralnicami, za katere je na dan uveljavitve tega pravilnika, že vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se določba spremenjenega drugega odstavka 21. člena pravilnika uporablja tudi za prostore v objektu vrtca, ki je bil zgrajen v skladu z dosedanjimi predpisi o pogojih za prostor in opremo vrtca, če gre za dograditev vrtca z novimi igralnicami.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-13/2017
Ljubljana, dne 4. aprila 2017
EVA 2017-3330-0014
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost