Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017

Kazalo

862. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 2542.

  
Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 3. aprila 2017 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
I. 
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljevanju OPPN), ki ga je v marcu 2017 pod št. projekta 322/16 izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja.
II. 
Ureditveno območje OPPN vključuje zemljišča parc. št. 1455/229, 1455/230, 1455/231, 1455/232, 1455/233, 1455/223, 1455/224, 1455/234, 1455/239-del, 1455/256-del, 1455/237-del, 1455/238, 1455/227, 1455/228, 1455/225, 1455/226 vse k.o. Levec. Ureditveno območje meri 3,23 ha.
III. 
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Petrovče. Javna razgrnitev bo potekala od 14.4. do 15. 5. 2017. Javna obravnava bo 19. 4. 2017 ob 16.30 uri v sejni sobi Občine Žalec.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Petrovče.
V. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Petrovče. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0003/2016
Žalec, dne 3. aprila 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.