Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017

Kazalo

861. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1, stran 2540.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec, ki je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13); v nadaljevanju: OPN Žalec). Po uveljavitvi OPN z dne 31. 7. 2013 je bil uveljavljen tehnični popravek (Uradni list RS, št. 91/13) in obvezna razlaga (Uradni list RS, št. 92/13).
(2) Po sprejetju OPN se je Občina Žalec s ciljem zasledovati razvoj in na podlagi kritičnega pogleda na izvajanje plana, ter analize strokovnih podlag in novih spoznanj, skladno s šestim odstavkom 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ali posamezne razvojne potrebe izpolnjujejo pogoje za vključitev v OPN, odločila, da pristopi k prvim spremembam in dopolnitvam OPN OŽ.
2. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) Spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka se nanašajo na celotno območje Občine Žalec, posamezne spremembe in dopolnitve namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v besedilni ali grafični obliki pa na posamezne enote urejanja prostora oziroma posamezne kartografske prikaze Občine Žalec po aktualnem zemljiškem katastru za del EUP LI-8, na listu G25-37 in G25-47, del EUP AR-4 G25-17, del EUP OP-5 in del EUP PE-1/1 na listu G25-27, del EUP ŽA-1/9, ŽA-1/12, ŽA 1/7 in VR 3/2 na listu G25-26, del EUP PD 1 na listu G25-15 in del EUP DR 1/1 na listu G25-28. Skupaj torej 7 od 27 listov katastrskih načrtov za prikaz v M 1:5000.
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov pripravljavca SD OPN ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora se območje SD OPN lahko tudi zmanjša oziroma poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične in funkcionalne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in drugimi določili OPN.
(2) Predmet SD OPN so posamične spremembe in dopolnitve vsebin znotraj stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na meje med namenskimi rabami, kategorije namenskih rab, pogoje za postavitev objektov in druge prostorske izvedbene pogoje za posege v prostor; obravnava in vključitev predlogov in pobud lastnih razvojnih potreb ter razvojnih potreb drugih pravnih oseb (pobude); ponovno presojo načinov urejanja prostora, predvsem načrtovanje s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP) in občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN); tematske spremembe in dopolnitve vsebin, ki se nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin; jasnejši opis posameznih delov besedilnega in grafičnega dela ter odprava vsebinskih neskladij med posameznimi deli ter uskladitve z že sprejetimi akti v skladu s 56.a členom ZPNačrt. Občinski podrobni prostorski načrt spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod« (Uradni list RS, št. 27/13) sprememba podrobnejše namenske rabe, brez poprejšnje spremembe OPN za del enote urejanja prostora ŽA-1/7, sprememba podrobnejše namenske rabe z uveljavitvijo »Občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi« (Uradni list RS, št. 11/17) za prostorsko enoto VR 3/2. V skladu z 61. členom ZPNačrt ter 3.č členom novele Zakona o kmetijskih zemljiščih in uveljavitvijo« OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih« (Uradni list RS, št. 17/14) sprememba osnovne namenske rabe na zemljiščih, ki jih obravnava OPPN.
(3) SD OPN se pripravi v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski prostorski načrt. Zaradi vsebine predlaganih sprememb in dopolnitev postopek ne izpolnjuje pogojev za izvedbo po skrajšanem oziroma kratkem postopku, zato bo priprava potekala v skladu z določili ZPNačrt po postopku kot je predpisan za pripravo OPN.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri strokovnih rešitvah se upoštevajo strokovne podlage, prikaz stanja prostora za območje sprememb, splošne smernice državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in njihove razvojne potrebe, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.
4. člen 
(faze postopka priprave SD OPN) 
(1) Priprava SD OPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza – analize
– celovita analiza območja sprememb;
– priprava gradiva za pridobitev posebnih smernic NUP;
– pridobitev posebnih smernic;
– analiza posebnih smernic in izdelava zahtevanih elaboratov, študij ipd.;
– analiza, obrazložitev in utemeljitev razvojnih potreb (lastnih, NUP in drugih oseb – pobude).
2. Faza: izdelava osnutka SP OPN:
– izdelava osnutka SD OPN na podlagi strokovnih podlag in izbrane variantne rešitve;
– pridobitev prvega mnenja NUP;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN:
– pregled in analiza mnenj (izdela izdelovalec in priloži h gradivu za dopolnjen osnutek);
– izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in Občinskem svetu OŽ;
– javna razgrnitev in javne obravnave;
– prva obravnava na odborih občinskega sveta in na seji Občinskega sveta OŽ;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov;
– sprejem stališč do pripomb.
4. Faza: izdelava predloga SD OPN:
– izdelava predloga SD OPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov in obrazložitvijo, kako so bila pri njegovi pripravi upoštevana prva mnenja NUP;
– pridobitev drugega mnenja NUP.
5. Faza: izdelava usklajenega predloga SD OPN in sprejem:
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga SD OPN;
– predstavitev in obravnava usklajenega predloga SD OPN na Občinskem svetu OŽ in njegovih odborih v drugi obravnavi ter sprejem predloga SD OPN;
– objava v Uradnem listu RS in spletnih straneh Občine;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejem SD OPN.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje
– za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– za področje ohranjanja narave:
Zavod za varstvo narave, OE Celje
– za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ulica Savinjske čete 5, Žalec
– za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– za področje pomorskega in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper
– za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– za področje vojnih in prikritih grobišč:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
– za področje blagovnih rezerv:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
– za področji oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda:
JKP Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– za področje ravnanja z odpadki:
Simbio, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– za telekomunikacije:
Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Lava 1, 3000 Celje
Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
Drugi udeleženci v postopku priprave
– za področje varstva okolja:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– za področje zdravja:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
(2) V kolikor se izkaže, da je to potrebno, se v postopku priprave SD OPN pridobijo tudi mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 47.a in 51. členom ZPNačrt podati prvo in drugo mnenje k osnutku oziroma predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva. Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, v prvem mnenju podajo tudi svoje mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov občinskega prostorskega načrta na okolje z vidika njihove pristojnosti. Če bi bilo za SD OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojni državni nosilci urejanja prostora v drugem mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov plana na okolje s stališča svoje pristojnosti.
6. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi na spletnih straneh Občine Žalec, pošlje pa se tudi ministrstvu pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.
Št. 350-03-001/2017
Žalec, dne 24. marca 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.