Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017

Kazalo

820. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju”, stran 2504.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju” 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju”, območje Levi breg Voglajne – obrtna cona (projekt ZNG, št. 124/71 in grafični prikaz RCC, TOZD Planiranje št. 202/77, Uradni list SRS, št. 22-1411/77, 23/84), (v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev ZN).
2. 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve ZN in razlogi za pripravo) 
(1) Odlok o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju” (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 39/94, 2/96, 23/97, 50/98, 14/99, 56/99, 46/00, 117/00, 21/02, 57/03, 91/05, 29/06, 70/06, 77/06, 58/07, 56/08, 19/09, 80/09, 109/10, 38/13, 12/14, 43/14, 16/15, 20/15, 39/15, 14/17) opredeljuje območje Levi breg Voglajne – obrtna cona za proizvodno dejavnost drobnega gospodarstva ter delno za dejavnost storitev v obsegu drobnega gospodarstva, v kar uvršča drobno industrijsko proizvodnjo, servisno obrt ter del prometa, gostinstva in turizma. Podrobnejša namenska raba tega območja je po Celjskem prostorskem planu (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) opredeljena kot območje servisnih in proizvodnih dejavnosti (šifra 90202).
(2) Območje spremembe in dopolnitve ZN obsega območje 83. Pogoji gradnje in oblikovanja objektov so v območju 83 podani zgolj za namen pokopališke dejavnosti.
(3) Program mestnega pokopališča se je z zazidalnim načrtom, ki ureja pokopališče, umestil severovzhodno od Popovičeve ulice. Zato je območje 83, ki se nahaja jugozahodno od Popovičeve ulice, smiselno nameniti tudi obrtno proizvodnim dejavnostim.
3. 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
S spremembo in dopolnitvijo ZN se spreminja dejavnost območja 83. Z dopolnitvijo besedila odloka na območju, kjer je dovoljena gradnja zgolj za potrebe pokopališke dejavnosti, želi pripravljavec omogočiti namembnost obstoječih objektov tudi za drobno industrijsko proizvodno in servisno obrt z upoštevanjem vseh z zazidalnim načrtom določenimi urbanističnimi zahtevami glede arhitekturne, prometne in krajinske ureditve.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v delovno področje nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša samo na spremembo izvedbenih pogojev, s katero se opredeljuje racionalna raba obstoječega objekta s pripadajočimi zemljišči, se v skrajšani postopek spremembe in dopolnitve ZN ne vključi nosilcev urejanja prostora.
5. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Sprememba in dopolnitev ZN se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je Mestna občina Celje. Izvedba postopka spremembe in dopolnitve ZN ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2017
Celje, dne 27. marca 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.