Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017

Kazalo

817. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2016, stran 2498.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in drugega odstavka 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 17. redni seji dne 27. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Brežice za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2016.
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del.
(2) V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brežice za leto 2016.
(3) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
(4) Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske rezerve.
3. člen 
(1) Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po zaključnem računu za leto 2016 so naslednji:
v EUR
Konto
Naziv konta
Realiziran proračun 2016
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
21.262.805
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.620.412
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
15.360.914
700 Davki na dohodek in dobiček
13.205.360
703 Davki na premoženje
1.225.276
704 Domači davki na blago in storitve
905.614
706 Drugi davki
24.664
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.259.498
710 Udeležba na dobičku od premoženja
1.573.109
711 Takse in pristojbine
25.797
712 Globe in druge denarne kazni
65.781
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
119.504
714 Drugi nedavčni prihodki
2.475.307
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
211.669
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
25.661
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
186.008
73
PREJETE DONACIJE
11.199
730 Prejete donacije iz domačih virov
11.199
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.324.139
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
1.307.667
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna EU
16.472
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
95.386
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
95.386
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
22.037.406
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.699.420
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.267.595
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
187.208
402 Izdatki za blago in storitve
4.151.993
403 Plačila domačih obresti
82.624
409 Rezerve
10.000
41
TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
9.043.827
410 Subvencije
724.644
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.775.285
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
771.062
413 Drugi tekoči domači transferi
2.772.836
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
7.149.827
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.149.827
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
144.332
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
128.332
432 Investicijski transferi PU 
16.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ((PRESEŽEK) I-II)
–774.601
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD. KAPIT. DEL.
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
0
441
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
2.140.405
50
ZADOLŽEVANJE
2.140.405
500 Domače zadolževanje
2.140.405
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA 
874.204
55
ODPLAČILO DOLGA
874.204
550 Odplačila domačega dolga
874.204
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
491.600
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.266.201
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
774.601
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015 
3.070.288
(2) Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31. 12. 2016 je 30.948,09 EUR.
4. člen 
(1) Presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2016 je 491.600,11 EUR. Sredstva na računih na dan 31. 12. 2016 znašajo 3.561.888,24 EUR in se bodo porabila v skladu s sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2017.
(2) Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2017 za namene po Zakonu o javnih financah.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov z vsemi obrazložitvami se objavi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 406-3/2016
Brežice, marec 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.