Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

656. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, stran 1903.

  
Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov 
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13 in 38/16) se v 6. členu beseda »5-članska« nadomesti z besedo »tričlanska«.
2. člen 
Prvi in drugi odstavek 12. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Študenti morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. so državljani Republike Slovenije,
2. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo,
3. niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine,
4. povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
5. stalno prebivališče imajo oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
6. niso izključeni iz študentskega doma.
Subvencija se izjemoma lahko dodeli tudi študentu, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km:
– če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
– če živi v posebno težkih socialnih ali zdravstvenih razmerah in predloži dokazila iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika.«.
3. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
Če študent predloži ustrezna dokazila pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (študent, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, študent z najmanj trimesečno neprekinjeno odsotnostjo od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali starševstva v času študija, študent, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, študent z nezaposlenim vsaj enim od staršev ali skrbnikov, študent, ki je brez vsaj enega od staršev ali skrbnikov, študent, ki je v rejništvu), se mu po individualni obravnavi k skupnemu številu točk prišteje 50 točk.
Študentki materi oziroma študentu očetu, ki bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, se k skupnemu številu točk prišteje 100 točk.«.
4. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
Subvencija za bivanje v študentskem domu se dodeljuje za čas trajanja enega študijskega programa na prvi stopnji, enega na drugi stopnji in enega na tretji stopnji. Če ima med trajanjem študijskega programa oziroma po njegovem izteku iz prejšnjega stavka študent status študenta v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 66. člena oziroma 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16), se mu subvencija dodeli tudi za ta čas.
Če je posamezen študent vzporedno vpisan v več študijskih programov, se glede trajanja študijskega programa upošteva samo študijski program, v katerega je bil vpisan na začetku prejemanja subvencije. Če študent zamenja študijski program, se glede trajanja študijskega programa upošteva tisti, v katerega je študent vpisan v posamičnem študijskem letu, za katero uveljavlja subvencionirano bivanje, pri čemer se trajanje subvencioniranega bivanja pred zamenjavo študijskega programa všteje v čas subvencioniranega bivanja na podlagi trajanja študijskega programa iz prvega stavka prejšnjega odstavka.
Subvencioniranje bivanja se sorazmerno skrajša glede na to, kateri letnik študent obiskuje, ko mu je subvencija prvič podeljena.«.
5. člen 
V tretjem odstavku 24. člena se za besedama »presegalo število« doda beseda »vseh«, besedilo »s prednostnega seznama« se črta, besedilo »do 15. marca« pa se nadomesti z besedilom »do 1. maja«.
6. člen 
Šesta alineja 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– ministrstvu pošiljati podatke o številu študentov, ki izpolnjujejo pogoje za subvencioniranje bivanja in imajo sklenjene nastanitvene pogodbe oziroma anekse k pogodbam, in sicer po posameznih javnih in zasebnih študentskih domovih ter dijaških domovih, in podatke o skupnem številu študentov pri zasebnikih na podlagi razpredelnice, ki je priloga pogodbe iz 27. člena tega pravilnika.«.
7. člen 
Drugi stavek prvega odstavka 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pisarne za študentske domove morajo razpredelnico iz šeste alineje 26. člena tega pravilnika pošiljati ministrstvu najpozneje do 20. dneva v mesecu.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če pisarne za študentske domove ne bodo pravočasno pošiljale razpredelnice iz prejšnjega odstavka, bo ministrstvo začasno prenehalo izplačevati subvencije.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
Do izbire pisarn za študentske domove v skladu z 11. členom pravilnika pogoje in merila za subvencioniranje bivanja študentov ugotavljajo za visokošolsko središče:
– v Ljubljani Študentski dom Ljubljana,
– v Mariboru Študentski domovi Univerze v Mariboru,
– v Kopru Študentski domovi Univerze na Primorskem.
Izpolnjevanje pogojev in meril za subvencionirano bivanje študentov pri zasebnikih in v študentskih domovih, izbranih na javnem razpisu, ugotavlja tista pisarna iz prejšnjega odstavka, ki jo ministrstvo določi ob upoštevanju statistične regije, v kateri je študentski dom oziroma zasebnik.
9. člen 
Pogodbe, sklenjene med ministrstvom in pisarnami za študentske domove iz prvega odstavka prejšnjega člena, se uskladijo z določbami spremenjene šeste alineje 26. člena ter spremenjenima prvim in drugim odstavkom 32. člena pravilnika v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
10. člen 
Določbe spremenjenega 6. člena, prvega in drugega odstavka 12. člena ter 17. člena pravilnika se začnejo uporabljati za subvencioniranje bivanja v študijskem letu 2017/2018.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2017/29
Ljubljana, dne 15. marca 2017
EVA 2017-3330-0002
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti