Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

652. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, stran 1899.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se za izvajanje nalog iz točk a, b in c 6. člena Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 924) določajo:
– vrste ocen tveganj za nesreče in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče,
– pristojni organi in njihove naloge,
– vsebina in izdelava ocen tveganj za nesreče,
– vsebina in izdelava razvidov za posamezne nesreče (v nadaljnjem besedilu: razvidi), ki vsebujejo pregled načrtovanja ukrepov za obvladovanje tveganja na podlagi ocen tveganj za nesreče za namene preventive in pripravljenosti (v nadaljnjem besedilu: načrtovanje) in izvajanje ukrepov za preventivo in pripravljenost (v nadaljnjem besedilu: izvajanje ukrepov),
– vsebina in izdelava ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče,
– roki za izdelavo ocen tveganj za nesreče in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče.
(2) Ta uredba se smiselno uporablja tudi za izdelavo ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče na lokalni ravni, če se samoupravna lokalna skupnost odloči, da jih izdela.
(3) Ta uredba ne posega v načrtovanje in izvajanje ukrepov iz pristojnosti ministrstev, ki jih določajo področni predpisi.«.
2. člen 
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(vrste ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče) 
Vrste ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče so:
– ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni,
– ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče za celotno območje države oziroma za posamezna območja države (v nadaljnjem besedilu: ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče),
– državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče kot skupna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ki za državo predstavlja ugotovljene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče.«.
3. člen 
Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se glasi »II. PRISTOJNI ORGANI IN NJIHOVE NALOGE«.
4. člen 
Prvi in drugi odstavek 3. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Nesreče, za katere se izdelajo ocene tveganja za posamezne nesreče, razvidi in ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče ter ministrstva, pristojna za njihovo izdelavo (v nadaljnjem besedilu: nosilci), so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Nosilci so odgovorni za ustreznost in usklajenost vsebin ter za koordinacijo izdelave ocen tveganja za posamezne nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče iz svoje pristojnosti.«.
5. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(sodelovanje) 
(1) Pri izdelavi ocen tveganja za posamezne nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče morajo sodelovati tudi druga ministrstva in državni organi (v nadaljnjem besedilu: sodelujoči organi), ki so odgovorni za ustreznost in usklajenost vsebin iz svoje pristojnosti.
(2) Sodelujoči organi za izvajanje nalog po tej uredbi zagotovijo potrebne kadrovske in finančne vire.
(3) V izdelavo ocen tveganja za posamezne nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče nosilci in sodelujoči organi lahko vključijo tudi pristojne zavode, gospodarske družbe, strokovne, raziskovalne in nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu: drugi sodelujoči).«.
6. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(državni koordinacijski organ) 
(1) Državni koordinacijski organ za ocene tveganj za nesreče in ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče (v nadaljnjem besedilu: državni koordinacijski organ) je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(2) Državni koordinacijski organ:
– spremlja in koordinira izdelavo ocen tveganja za posamezne nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče z nosilci in sodelujočimi organi,
– uskladi merila za ovrednotenje vplivov tveganja in verjetnosti za nesreče (v nadaljnjem besedilu: merila tveganja) z nosilci in sodelujočimi organi,
– pripravi Državno oceno tveganj za nesreče in Državno oceno zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, oboje v sodelovanju in soglasju z nosilci,
– sodeluje z Medresorsko delovno skupino za spremljanje izdelave ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče iz 6. člena te uredbe,
– pripravi poročila za obravnavo na Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) o izvedenih aktivnostih na področju izdelave ocen tveganj za nesreče in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče najmanj enkrat na leto,
– pripravi poročila o izdelavi ocen tveganj za nesreče in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče za Evropsko komisijo v sodelovanju z nosilci in jih po sprejetju na vladi posreduje Evropski komisiji,
– izvaja druge naloge po odločitvi vlade.
(3) Nosilci poročajo državnemu koordinacijskemu organu o izvedenih aktivnostih, povezanih z izdelavo ocen tveganja za posamezne nesreče, razvidov ali ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče, najmanj enkrat na leto.«.
7. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(medresorska delovna skupina) 
(1) V Medresorsko delovno skupino za spremljanje izdelave ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče (v nadaljnjem besedilu: medresorska delovna skupina) vlada imenuje predstavnike nosilcev in sodelujočih organov.
(2) Medresorsko delovno skupino vodi Ministrstvo za obrambo.
(3) Nalogi medresorske delovne skupine sta zlasti:
– spremljanje izdelave ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče,
– usklajevanje dela med nosilci in sodelujočimi organi.«.
8. člen 
V drugem odstavku 9. člena se v tretji alineji črta besedilo »(merila za ovrednotenje tveganja in za raven sprejemljivosti tveganja) «.
9. člen 
V 12. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Samoupravna lokalna skupnost lahko izdela tudi skupno oceno tveganj za nesreče, pri čemer smiselno upošteva vsebino Državne ocene tveganj za nesreče iz 13. člena te uredbe.«.
10. člen 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nosilci zagotovijo sodelovanje zainteresirane javnosti pri izdelavi, spreminjanju in dopolnjevanju ocen tveganja za posamezne nesreče z javno predstavitvijo predlogov ocen tveganja za posamezne nesreče oziroma njihovih sprememb in dopolnitev, ki traja najmanj 30 dni.«.
11. člen 
V drugem in tretjem odstavku 17. člena se besedilo »vsakih pet let« nadomesti z besedilom »vsaka tri leta«.
12. člen 
Za 18. členom se doda novo VI.A poglavje ter novi 18.a do 18.f členi, ki se glasijo:
»VI.A VSEBINA IN IZDELAVA RAZVIDOV TER OCEN ZMOŽNOSTI OBVLADOVANJA TVEGANJ ZA NESREČE 
18.a člen 
(razvidi) 
(1) Podlaga za ocenjevanje zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče so, poleg drugih dokumentov, tudi razvidi, ki praviloma vsebujejo:
1. naziv nesreče, nosilca, ocenjevalno obdobje,
2. predstavitev ukrepov, ki vsebuje ukrepe za preventivo in pripravljenost (v nadaljnjem besedilu: ukrepi), naziv ukrepov, opis ukrepov, cilje ter prioritete ukrepov,
3. načrtovanje ukrepov, ki vsebuje pravne podlage, nosilce ukrepov in njihove naloge, sodelujoče organe in njihove naloge, časovnico ukrepov (roki, faze), sodelovanje javnosti (opis), stroške načrtovanja ukrepov, finančne in materialne vire za načrtovanje ukrepov ter prioritete ukrepov,
4. izvajanje ukrepov, ki vsebuje pravne podlage, nosilce ukrepov in njihove naloge, sodelujoče organe in njihove naloge, opis izvajanja ukrepov, časovnico izvajanja ukrepov (roki, faze), rezultate izvajanja ukrepov, stroške izvajanja ukrepov, finančne in materialne vire za izvajanje ukrepov ter prioritete ukrepov,
5. druge vsebine, ki vsebujejo predvsem nova spoznanja in vrednotenje sprememb.
(2) V razvidih se lahko navedejo spletne povezave do podrobnejših vsebin, ki se navezujejo na vsebine iz prejšnjega odstavka.
(3) Razvid se mora izdelati v preglednici, ki jo objavi državni koordinacijski organ na svoji spletni strani. Vsebine razvidov morajo biti usklajene med nosilci in sodelujočimi organi.
(4) Pri izdelavi razvidov se smiselno upoštevajo tudi smernice Evropske komisije za ocenjevanje zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče.
18.b člen 
(vsebina ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče) 
Ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče vsebujejo:
1. uvod,
2. sprejemljiva tveganja za posamezne nesreče,
3. oceno upravnih, tehničnih in finančnih zmožnosti na področju ocene tveganja za posamezno nesrečo ter načrtovanja in izvajanja ukrepov, skladno s smernicami Evropske komisije za ocenjevanje zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče,
4. povzetek ocene zmožnosti za obvladovanje tveganja za posamezno nesrečo skladno z vprašalnikom iz petega poglavja smernic Evropske komisije za ocenjevanje zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče (Povzetek),
5. ugotovitve s pojasnili,
6. razlago pojmov, kratic in okrajšav,
7. vire,
8. priloge (razvid itd.),
9. evidenčni list sprememb, dopolnitev in posodobitev.
18.c člen 
(sprejemljiva tveganja za posamezne nesreče) 
(1) Sprejemljiva tveganja za posamezne nesreče predstavljajo za državo še sprejemljive izgube prek vplivov tveganja in verjetnosti nesreče iz 4. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe.
(2) Merila za sprejemljiva tveganja za posamezne nesreče določijo in uskladijo nosilci s sodelujočimi organi za vsako tveganje posebej pred izdelavo razvidov iz 18.a člena te uredbe in jih objavijo na svojih spletnih straneh.
(3) Sprejemljiva tveganja za posamezne nesreče se upoštevajo kot ena izmed podlag oziroma ciljev pri načrtovanju in izvajanju ukrepov in ocenjevanju obvladovanja zmožnosti tveganj za nesreče.
18.č člen 
(vsebina ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče na lokalni ravni) 
(1) Vsebina ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče iz 18.b člena te uredbe se smiselno uporablja tudi kot vsebina za izdelavo ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni.
(2) Samoupravna lokalna skupnost lahko izdela tudi skupno oceno zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, pri čemer smiselno upošteva vsebino Državne ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče iz 18.d člena te uredbe.
18.d člen 
(vsebina Državne ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče) 
Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče vsebuje:
1. uvod,
2. povzetke ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče iz 4. točke 18.b člena te uredbe,
3. ugotovitve s pojasnili iz 5. točke 18.b člena te uredbe,
4. razlago pojmov, kratic in okrajšav,
5. vire,
6. priloge,
7. evidenčni list sprememb, dopolnitev in posodobitev.
18.e člen 
(sprejetje ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče) 
(1) Državno oceno zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče sprejme vlada.
(2) Ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče sprejmejo pristojni ministri.
(3) Ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče na lokalni ravni sprejmejo župani.
18.f člen 
(javnost ter dopolnjevanje in spreminjanje ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče) 
Glede javnosti izdelanih ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče ter postopka dopolnjevanja in spreminjanja teh ocen se smiselno uporabljajo 16., 17. in 18. člen te uredbe.«.
13. člen 
Za 18.f členom se doda novo VI.B poglavje ter novi 18.g člen, ki se glasita:
»VI.B NADZOR 
18.g člen 
(strokovni nadzor) 
Nosilci v okviru strokovnega nadzora iz svojih pristojnosti nadzorujejo ustreznost in usklajenost izdelave, dopolnitev in sprememb ocen tveganja za posamezne nesreče in ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče, vključno z razvidi.«.
14. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(1) Ocene tveganja za posamezne nesreče za nesreče pod zaporednimi številkami 13 do 15 iz priloge 1 uredbe se izdelajo do 1. junija 2018, s temi vsebinami pa se do 1. oktobra 2018 dopolni tudi Državna ocena tveganj za nesreče.
(2) Ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče za nesreče pod zaporednimi številkami 1 do 12 iz priloge 1 uredbe se izdelajo do 31. decembra 2017, za nesreče pod zaporednimi številkami 13 do 15 pa do 1. februarja 2019.
(3) Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče se za nesreče pod zaporednimi številkami 1 do 12 iz priloge 1 uredbe izdela do 1. maja 2018, za vse nesreče iz priloge 1 uredbe pa do 1. februarja 2021.
16. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-4/2017
Ljubljana, dne 16. marca 2017
EVA 2016-1911-0006
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti