Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

647. Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode, stran 1893.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 21. seji dne 21. 2. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode 
1. člen
Ta pravilnik določa dodeljevanje sredstev iz proračuna Občine Medvode organizatorjem prireditev s sedežem v Občini Medvode (v nadaljevanju: organizatorji) za izvajanje prireditev na območju Občine Medvode.
Sredstva se dodelijo neprofitnim kulturnim, športnim in turističnim prireditvam ob praznovanju občinskega praznika ter drugim prireditvam, ki imajo promocijski učinek, prispevajo k razvoju kraja, zadovoljevanju potreb občanov po druženju in imajo vpliv na obiskovanje ter povišanje števila nočitev v Občini Medvode.
2. člen 
V pravilniku so opredeljeni upravičenci, pogoji, postopki in merila za sofinanciranje prireditev iz prejšnjega člena tega pravilnika.
3. člen 
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan s sklepom.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
4. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– predmet javnega razpisa;
– pogoje za kandidiranje na javnem razpisu;
– merila, po katerih se bo posamezna prireditev točkovala;
– okvirno višino sredstev;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– rok, do katerega morajo biti predložene prijave;
– način pošiljanja in vsebino prijav;
– datum odpiranja prijav;
– imena oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
5. člen 
Javni razpis predvideva sofinanciranje:
– prireditev ob občinskem prazniku, za katero se šteje prireditev, ki se izvede od meseca junija do vključno 6. julija tekočega leta, in za katero organizator razpisni dokumentaciji priloži pisno odobritev Odbora za prireditve o načrtovani prireditvi ob občinskem prazniku;
– mednarodnih prireditev, za katero se šteje prireditev, kjer je najmanj četrtina aktivno sodelujočih na tej prireditvi iz druge države;
– prireditev ob okroglih obletnicah od ustanovitve organizatorja, to so obletnice vsakih deset in vsakih sto let od ustanovitve;
– drugih občinskih prireditev, to je prireditev, ki jih skozi vse leto izvajajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev.
6. člen 
Za sofinanciranje po tem pravilniku ne morejo kandidirati organizatorji, ki imajo do Občine Medvode in njenih javnih zavodov neporavnane obveznosti.
Za sofinanciranje po tem pravilniku prav tako ne morejo kandidirati javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Medvode. Izjemoma lahko ti javni zavodi kandidirajo v primerih, ko sofinanciranje prireditve prijavljajo za primere iz tretje alineje prejšnjega člena.
7. člen 
Organizatorji, ki kandidirajo za sofinanciranje po tem pravilniku, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo svoj sedež na območju Občine Medvode;
– so neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev;
– iz registra pravnih oseb je razvidno, da so registrirani najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovane prireditve;
– imajo izdelano uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki morajo biti enaki odhodkom), iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja prireditve, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– realizirani delež sofinanciranja s strani Občine Medvode ne sme preseči v prijavi prireditve zapisanega deleža, kar je pri pridobivanju sredstev razpisa treba dokazovati s fotokopijami računov celotne izvedbe prireditve (za vseh 100 % odhodkov);
– vsaka prijavljena prireditev organizatorja ima iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti prireditve.
8. člen 
Na javnem razpisu lahko organizatorji kandidirajo z naslednjimi upravičenimi stroški:
– stroški, povezani z opravljanjem prostovoljnega dela;
– stroški nakupa prehrambnih izdelkov (hrana, brezalkoholne pijače, pijače lokalne znamke Od Jakoba do Jakoba), ki se brezplačno delijo na prireditvi;
– drugi stroški, ki so neposredno vezani na izvedbo prireditve, in sicer: stroški izdelave spletnih strani, stroški obveščanja, prevoza, najema prostora, tehnične in druge opreme, stroški varnostne službe, stroški komunalnih storitev ter drugi stroški, posebej določeni s pogodbo o sofinanciranju prireditve.
9. člen 
Neupravičeni so naslednji stroški prireditev:
– investicijski stroški, in sicer izgradnja ter obnova prireditvenih kapacitet, nakup tehnične opreme;
– dolgovi in stroški obresti na dolgove;
– stroški prehrambnih izdelkov (hrane, pijače) in blaga, namenjenega prodaji na prireditvi;
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v finančni konstrukciji ali niso bili navedeni v pogodbi.
10. člen 
Organizatorji so dolžni prireditve izvajati v skladu s tem pravilnikom in sredstva porabiti le za namene, kot so bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Medvode lahko od organizatorjev zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih prireditev.
Organizator, ki krši določila pogodbe, naslednja tri leta ne more kandidirati na tem javnem razpisu. Prav tako organizator, ki krši določila pogodbe, naslednje leto ne more kandidirati na vseh javnih razpisih Občine Medvode.
Organizatorji lahko z isto prireditvijo kandidirajo le na enem javnem razpisu Občine Medvode v proračunskem letu.
11. člen 
Prijavljene predloge prireditev obravnava tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje predstojnik občinske uprave Občine Medvode. Komisija se imenuje za leto financiranja. Ima predsednika in dva člana.
Komisijo sestavljajo:
– en član, predlagan s strani Odbora za prireditve;
– en član, predlagan s strani Javnega zavoda Sotočje Medvode;
– en član, predstavnik občinske uprave Občine Medvode.
Komisija pregleda predloge, prispele na javni razpis. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku petih dni dopolni. To stori lahko v obliki pisnega poziva ali poziva prek elektronske pošte. Nepopolne prijave, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se zavržejo.
Komisija na podlagi meril pripravi predlog izbora prireditev s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
Direktor občinske uprave Občine Medvode s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na javni razpis. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu najkasneje v roku osmih dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
12. člen 
Organizatorji lahko v letu financiranja na javni razpis prijavijo največ dve prireditvi.
13. člen 
Merila za vrednotenje prireditev za njihovo sofinanciranje:
A. Kakovost, preglednost in inovativnost prireditve:
1. Obrazložitev in predstavitev prireditve (kratka predstavitev prireditve, trajanje prireditve, ocena števila udeležencev, datum in lokacija izvedbe prireditve ter drugi pomembni podatki za ustvarjanje jasne slike predstavitve prireditve):
– nezadostna 0 točk,
– zadovoljiva 1 točka,
– primerna 2 točki,
– dobra 3 točke,
– zelo dobra 4 točke.
2. Namen prireditve:
– nima zadovoljivo opredeljenega namena 0 točk,
– namenjena ožji skupini ljudi (do 50 obiskovalcev) 1 točka,
– namenjena strokovni in/ali širši javnosti v Občini Medvode 2 točki,
– namenjena strokovni in/ali širši javnosti v okviru Republike Slovenije 3 točke,
– namenjena strokovni in/ali širši javnosti v tujini 4 točke.
B. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije:
1. Ima jasno opredeljene vire financiranja, stroške in njihovo namembnost 2 točki.
2. Delež pričakovanega sofinanciranja s strani občine:
– 51 % in več 0 točk,
– 26 % do 50 % 2 točki,
– 11 % do 25 % 4 točke,
– do 10 % 6 točk.
C. Tradicionalnost prireditve (čas odvijanja prireditve pred letom razpisa):
– 1 ali 2 leti 0 točk,
– 3 do 5 let 1 točka,
– 6 do 8 let 2 točki,
– 9 do 13 let 3 točke,
– 14 ali več let 4 točke.
Č. Pomen prireditve za promocijo in prepoznavnost Občine Medvode ter njenih ustvarjalcev:
– nima vpliva 0 točk,
– komaj opazen vpliv 1 točka,
– manjši vpliv 2 točki,
– zelo opazen vpliv 3 točke,
– večji vpliv 4 točke.
D. Lanskoletna udeležba organizatorja na enodnevnih in večdnevnih prireditvah izven občine (izbere se le ena od možnosti):
– enodnevna prireditev znotraj Republike Slovenije 2 točki,
– enodnevna prireditev izven meja Republike Slovenije 4 točke,
– večdnevna prireditev znotraj Republike Slovenije 6 točk,
– večdnevna prireditev izven meja Republike Slovenije 8 točk.
E. Izkušnje organizatorja (ocenjujejo se izkušnje organizacije prireditev glede na območje):
– organizator ni navedel izkušenj 0 točk,
– izkušnje z organiziranjem lokalnih prireditev 2 točki,
– izkušnje z organiziranjem lokalnih in državnih prireditev 4 točke,
– izkušnje z organiziranjem lokalnih, državnih in mednarodnih prireditev 6 točk.
F. Vzpostavitev partnerstva pri izvajanju prireditve (skupaj z organizatorjem organizira več organizatorjev, sami aktivno sodelujoči na prireditvi pri tem merilu ne štejejo, pri tem, da so partnerji lahko druge pravne osebe):
– brez partnerstva 0 točk,
– 1 partner 1 točka,
– 2 ali 3 partnerji 2 točki,
– 4, 5 ali 6 partnerjev 3 točke,
– 7 ali več partnerjev 4 točke.
G. Prireditev ob občinskem prazniku: 10 točk.
H. Mednarodna prireditev: 10 točk.
I. Prireditev ob okroglih obletnicah organizatorjev (točke se ne seštevajo – vsaka naslednja desetletnica in vsaka naslednja stoletnica prejme enako število točk):
– deseta ali vsaka naslednja deseta obletnica (točke iz naslednje alineje izključene) 10 točk,
– stota ali vsaka naslednja stota obletnica (točke iz prejšnje alineje izključene) 20 točk.
J. Postopek organizacije prireditve zaradi zakonodaje potrebuje izdelavo plačljive dokumentacije (podatke o tej dokumentaciji posreduje pristojen oddelek občinske uprave):
1. elaborata za zaporo javne ceste (ni starejši od enega leta) 5 točk,
2. poročila o emisiji hrupa v okolje, ki ga povzročajo zvočne naprave (ni starejši od enega leta) 5 točk.
K. Občina lahko v okviru prijavljenih prireditev vsako razpisno leto posebej oblikuje dodatnih pet kriterijev točkovanja, in sicer za prireditve:
1. izjemnega pomena za Občino Medvode,
2. namenjene razvoju Občine Medvode,
3. za promocijo občine oziroma mednarodno prepoznavnost,
4. ki vključujejo več aktivno sodelujočih na prireditvi,
5. ki so namenjene množicam obiskovalcev.
V tem primeru občina dodeli dodatne točke:
– prireditev ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev 0 točk,
– prireditev izpolnjuje enega od zgoraj navedenih petih pogojev 2 točki,
– prireditev izpolnjuje dva od zgoraj navedenih petih pogojev 4 točke,
– prireditev izpolnjuje tri od zgoraj navedenih petih pogojev 8 točk,
– prireditev izpolnjuje štiri od zgoraj navedenih petih pogojev 16 točk,
– prireditev izpolnjuje vse zgoraj navedene pogoje 32 točk.
14. člen 
Razpisana sredstva se med organizatorje, ki so se prijavili na javni razpis, razdelijo tako, da se prireditve organizatorjev ovrednotijo z ustreznim številom točk. Te se po zaključku vrednotenja seštejejo. S seštevkom točk se deli razpisana vsota sredstev, tako da se ugotovi, koliko je vredna ena točka in ta rezultat se za vsako prireditev posebej pomnoži s številom dodeljenih točk. Tako se ugotovi, kolikšna sredstva se dodelijo posamezni prireditvi oziroma upravičencu.
Komisija lahko v primeru velikega števila prijav organizatorjev, katerih prireditve po seštetih zneskih želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, določi minimalno število točk, ki jih mora zbrati posamezna prireditev, da bi bila sofinancirana.
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 31/16).
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-495/2016-2
Medvode, dne 21. februarja 2017
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti