Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

640. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Krško – SD OPN 1, stran 1855.

  
Na podlagi 46. člena, v povezavi z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je župan občine Krško, dne 8. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Krško – SD OPN 1
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 1 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Krško (na kratko SD OPN 1), ki je bil z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Krško sprejet v juliju 2015 ter objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/15.
Razlogi za pripravo SD OPN 1 so vsebinski in se nanašajo na:
– uskladitev predlogov in mnenj ministrstva za okolje in prostor
– analizo pobud:
– prejetih po 20. 11. 2009,
– ponovna obravnava pobud, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN,
– ki izhajajo iz razvojnih potreb (občine, gospodarstva, nosilcev urejanja prostora…)
– uskladitev ter odpravo neskladij, različnih razumevanj ter tolmačenj tekstualnega in grafičnega dela OPN.
2. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka 
Območje urejanja obsega celotno območje občine Krško. Občina Krško je velikosti 286,5 km2 (podatek Geodetske uprave RS). V občini je 158 naselij, združenih v 16 krajevnih skupnostih.
Predmet naloge je izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15) predvsem s področja poselitve ter vsa z njim povezana dela, vključno z analizo in dopolnitvami že izdelanih strokovnih podlag, izdelavo morebitnih novih strokovnih podlag ter drugimi vsebinami in kartografskimi prilogami, ki so potrebne za sprejem usklajenega prostorskega akta. SD OPN 1 se nanašajo tako na strateški kot izvedbeni del, na tekstualni del in grafične prikaze ter priloge. V kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO izdalo odločbo, da je potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje, bo le ta sestavni del predmetne naloge.
SD OPN 1 se pripravijo skladno z veljavno prostorsko zakonodajo, podzakonskimi in drugimi predpisi ter projektno nalogo.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve za SD OPN 1 se bodo pridobile iz strokovnih podlag, ob upoštevanju usmeritev nosilcev urejanja prostora. Smiselno se uporabijo že izdelane strokovne podlage v okviru izdelave OPN. V kolikor se ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih izdela med postopkom.
4. Okvirni roki in faze za pripravo SD OPN 1 
Postopek priprave, izdelave in sprejema SD OPN 1 bo potekal po naslednjih fazah:
Faza
Nosilec
Rok
Projektna naloga in sklep o začetku SD OPN 1
Občina
30 dni
Javno naročilo za izbor načrtovalca
Občina
90 dni
Priprava osnutka SD OPN 1
Načrtovalec, Občina
240 dni
Prvo mnenje NUP
Načrtovalec, NUP, Občina
90 dni
Dopolnjen osnutek SD OPN 1
Načrtovalec, Občina
360 dni
Javna razgrnitev in javna obravnava
Načrtovalec, Občina
60 dni
Stališča do pripomb in predlogov 
Načrtovalec, Občina
90 dni
Predlog SD OPN 1
Načrtovalec, Občina
90 dni
Drugo mnenje NUP
Načrtovalec, NUP, Občina
60 dni
Usklajen predlog SD OPN 1
Načrtovalec, Občina
30 dni
Obravnava in sprejem na OS
Načrtovalec, Občina, OS
30 dni
Objava odloka o SD OPN 1 v UL RS
Občina
30 dni
Izdelava končnega dokumenta 
Načrtovalec
30 dni
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave SD OPN 1. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo postopek potekal istočasno z izdelavo SD OPN 1, čemur se bodo prilagodile navedene faze in roki. V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave SD OPN 1, se le ta lahko ustrezno prilagodi.
5. Nosilci urejanja prostora 
Državni nosilci urejanja prostora po seznamu Ministrstva za okolje in prostor z dne 11. 2. 2016:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (za področje poselitve)
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva)
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave)
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim in zračnim prometom)
– DARS, Družba za avtoceste v RS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje (za področje avtocest)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanje)
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško (za področje gospodarske javne infrastrukture)
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (distribucijsko plinovodno omrežje)
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (koncesionar gospodarske javne infrastrukture)
– Elektro Celje, za PE Krško, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (distribucija električne energije)
V postopku sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.
V primeru, da se v postopku priprave SD OPN 1 ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le te pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka 
Naročnik, investitor in pripravljavec SD OPN 1 občine Krško je Občina Krško. Načrtovalec bo izbran na osnovi Zakona o javnem naročanju.
7. Začetek veljavnost 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.
Št. 3505-5/2017 O509
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti