Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

634. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 1852.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2) ter 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 19. redni seji dne 22. 2. 2017 sprejel uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica, ki obsega:
– Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 106/11),
– Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 12/17).
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1. člen
Splošno 
Predmet Pravilnika je subvencioniranje dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: mKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.
2. člen 
Višina sredstev 
(1) Višina sredstev je določena vsakokrat v proračunu za tekoče leto. Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
(2) Višina subvencije za vsako mKČN je 800,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz večstanovanjskih stavb z eno mKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, vendar ne več kot do nabavne vrednosti mKČN brez DDV.
3. člen 
Upravičenci 
(1) Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe izven aglomeracij, stojijo na območju Občine Ivančna Gorica in imajo stalno prebivališče v Občini Ivančna Gorica.
(2) Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju aglomeracij, za katere mora Občina Ivančna Gorica zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo. Do sredstev tudi niso upravičene pravne osebe.
(3) Seznam aglomeracij na območju Občine Ivančna Gorica je sestavni del tega pravilnika.
(4) Strokovna služba občine lahko ob ugotovitvi, da objekta o območju aglomeracij ni možno ali ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sistem, odobri subvencijo.
(5) Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu.
4. člen 
Pogoji za dodelitev subvencije so naslednji:
– da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži izven območja aglomeracij in je v njem prijavljeno stalno prebivališče.
1. Enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, morajo imeti:
– pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1),
– mKČN mora ustrezati predpisom s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v RS.
2. Vlagatelji morajo ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka predložiti:
– izpolnjeno in podpisano vlogo,
– dokazilo o nakupu ali izgradnji male čistilne naprave, iz katerega mora biti razvidna cena, da je bil nakup ali izgradnja že opravljena, vrsta in tip, ter da je nakup opravil vlagatelj,
– potrdilo o ustreznih prvih meritvah in vpisu v bazo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, ki ga izda izvajalec javne službe (Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.).
5. člen 
Rok in način prijave 
(1) Občina za vsako leto objavi javni razpis. Vlogo se poda v zaprti kuverti s pripisom: »subvencije za čiščenje odpadne vode«. Vlogo se odda na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica ali izroči osebno v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica.
(2) Vlagatelji lahko vlogo oddajo kadarkoli v tekočem letu, vendar ne pred objavo razpisa.
(3) Seznam aglomeracij, kjer mora Občina Ivančna Gorica zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo in iz katerih ni možno pridobiti subvencije ter seznam upravičencev so na vpogled na Občini Ivančna Gorica, na Javnem komunalnem podjetju Grosuplje d.o.o., oziroma na spletni strani Občine Ivančna Gorica, na spletnem naslovu: www.ivancna-gorica.si.
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 106/11) vsebuje naslednjo končno določbo:
6. člen
Veljavnost in objava 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 12/17) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2017-3
Ivančna Gorica, dne 22. februarja 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.
 
Priloga: Seznam aglomeracij v Občini Ivančna Gorica
OBČINA IVANČNA GORICA
ID AGLOMERACIJE
IME_AGLOMERACIJE
OB_MID
OB_IME
6602
BREZOVI DOL
11026915
IVANČNA GORICA
6609
ČEŠNJICE PRI ZAGRADCU
11026915
IVANČNA GORICA
6438
DEDNI DOL
11026915
IVANČNA GORICA
6624
DOB PRI ŠENTVIDU
11026915
IVANČNA GORICA
6581
GLOGOVICA
11026915
IVANČNA GORICA
6528
GORENJA VAS
11026915
IVANČNA GORICA
6622
HRASTOV DOL
11026915
IVANČNA GORICA
6512
IVANČNA GORICA
11026915
IVANČNA GORICA
6532
KAL
11026915
IVANČNA GORICA
6547
KAMNI VRH PRI AMBRUSU
11026915
IVANČNA GORICA
6583
KITNI VRH
11026915
IVANČNA GORICA
6488
KRŠKA VAS
11026915
IVANČNA GORICA
6452
LESKOVEC
11026915
IVANČNA GORICA
6545
MEKINJE NAD STIČNO
11026915
IVANČNA GORICA
6531
METNAJ
11026915
IVANČNA GORICA
6525
MLEŠČEVO
11026915
IVANČNA GORICA
6511
MULJAVA
11026915
IVANČNA GORICA
6506
POTOK PRI MULJAVI
11026915
IVANČNA GORICA
6553
PRIMČA VAS
11026915
IVANČNA GORICA
6482
SPODNJA DRAGA
11026915
IVANČNA GORICA
6427
SPODNJE BREZOVO
11026915
IVANČNA GORICA
6493
STRANSKA VAS
11026915
IVANČNA GORICA
6559
SUŠICA
11026915
IVANČNA GORICA
6580
ŠENTVID PRI STIČNI
11026915
IVANČNA GORICA
6478
TREBNJA GORICA
11026915
IVANČNA GORICA
6475
VELIKA DOBRAVA
11026915
IVANČNA GORICA
6586
VELIKE PECE
11026915
IVANČNA GORICA
6500
VELIKO ČRNELO
11026915
IVANČNA GORICA
6519
VIR PRI STIČNI
11026915
IVANČNA GORICA
6434
VIŠNJA GORA
11026915
IVANČNA GORICA
6582
VIŠNJE
11026915
IVANČNA GORICA
6572
ZAGRADEC
11026915
IVANČNA GORICA
6474
ZGORNJA DRAGA
11026915
IVANČNA GORICA
6502
ZNOJILE PRI KRKI
11026915
IVANČNA GORICA

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti