Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

630. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2017, stran 1848.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 102. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 15. redni seji dne 9. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2017
1. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 (Uradni list RS, št. 31/16, 63/16, 67/16 in 86/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun april–junij (v eur)
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.308.934
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.943.619
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.697.066
700 Davki na dohodek in dobiček
1.588.392
703 Davki na premoženje
33.063
704 Domači davki na blago in storitve
72.004
706 Drugi davki
3.607
71
NEDAVČNI PRIHODKI
246.553
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
190.567
711 Takse in pristojbine
2.200
712 Globe in druge denarne kazni
961
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
39.899
714 Drugi nedavčni prihodki
12.926
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.900
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
2.896
73
PREJETE DONACIJE
400
730 Prejete donacije iz domačih virov
400
74
TRANSFERNI PRIHODKI
362.015
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
208.753
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
153.262
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
1.592.916
40
TEKOČI ODHODKI 
616.831
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
120.792
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
17.882
402 Izdatki za blago in storitve
411.530
403 Plačila domačih obresti
12.405
409 Rezerve
54.222
41
TEKOČI TRANSFERI
799.865
410 Subvencije
15.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
569.767
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
43.872
413 Drugi tekoči domači transferi
170.626
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
176.220
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
176.220
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
716.018
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.414
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
1.414
750 
Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
1.414
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
102.774
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
102.774
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
614.658
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–102.774
XI.
NETO FINANCIRANJE
–716.018
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015
362.574
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2017 dalje.
Št. 410-0025/2016-2
Cerkno, dne 9. marca 2017
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti