Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

627. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2016, stran 1835.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 15. redni seji dne 9. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2016 
1. člen 
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna za leto 2016 izkazuje:
(v eur)
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 + 78)
4.749.251
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
4.031.027
70 
DAVČNI PRIHODKI 
3.554.890
700 Davki na dohodek in dobiček
3.176.809
703 Davki na premoženje
232.929
704 Domači davki na blago in storitve
143.839
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
476.137
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
367.728
711 Takse in pristojbine
4.258
712 Denarne kazni 
1.693
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
78.269
714 Drugi nedavčni prihodki
24.189
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
2.900
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
2.896
73 
PREJETE DONACIJE
1.325
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.325
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
713.999
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
554.532
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
159.467
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.381.391
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.465.748
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
243.848
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.822
402 Izdatki za blago in storitve
1.051.001
403 Plačila domačih obresti
23.177
409 Rezerve
110.900
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.726.097
410 Subvencije
44.314
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.070.682
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
231.626
413 Drugi tekoči domači transferi
379.475
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
938.646
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
938.646
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
250.900
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
217.073
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
33.827
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
367.860
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.507
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
1.507
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
1.507
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50.310
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
50.310
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
178.405
55 
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
178.405
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
241.272
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
–128.095
XI. 
NETO FINANCIRANJE
–367.860
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA
603.846
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0044/2015-9
Cerkno, dne 9. marca 2017
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti