Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

626. Pravilnik o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa Gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, stran 1835.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 21. seji dne 9. 3. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa Gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določajo višina, pogoji in postopek za uveljavitev in nadaljnje prejemanje subvencije za kritje stroškov šolanja (v nadaljevanju: subvencij) dijakom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, za program Gimnazija.
2. člen 
(zagotavljanje sredstev v občinskem proračunu) 
Sredstva za subvencije se zagotovijo v vsakoletnem proračunu občine. Višina subvencije znaša 40 evrov mesečno na dijaka in se dodeli za 10 mesecev v šolskem letu.
3. člen 
(uveljavitev pravice do subvencije) 
(1) Pravico do subvencije lahko uveljavlja dijak iz 7. člena tega pravilnika, ki je ob oddaji vloge vpisan v Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina, in sicer v 1. letnik programa Gimnazije.
(2) Upravičencu iz prejšnjega odstavka pripada subvencija od dodelitve do izteka izobraževalnega programa Gimnazija na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina s tem, da mora za prejemanje subvencije v nadaljnjih letnikih šolanja izpolnjevati pogoj, da ima povprečje ocen vseh opravljenih predmetov preteklega šolskega leta najmanj 4. Občini mora do 15. septembra posameznega šolskega leta predložiti spričevalo preteklega šolskega leta ter potrdilo o vpisu v naslednji letnik.
(3) Za posamezni letnik šolanja lahko upravičenec prejema subvencijo samo enkrat.
(4) Pravico do subvencije lahko uveljavljajo upravičenci ne glede na to ali so prejemniki katerekoli druge štipendije.
4. člen 
(mirovanje in prenehanje pravice so subvencije) 
(1) V primeru, da upravičenec ne izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka prejšnjega člena, mu pravica do subvencije miruje in jo lahko ponovno uveljavlja naslednje leto, v kolikor izpolnjuje pogoje. V primeru ponavljanja letnika mu subvencija prav tako miruje.
(2) Če se upravičenec izpiše iz Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, programa Gimnazija, mu z mesecem izpisa pravica do subvencije preneha.
5. člen 
(postopek dodelitve) 
(1) Dijak vloži vlogo za subvencijo na Občino Ajdovščina pred začetkom novega šolskega leta. K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o vpisu, kopijo osebnega dokumenta, davčno številko in številko transakcijskega računa.
(2) Dijak pridobi pravico do subvencije na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava. Pravica do subvencije se ob izpolnjevanju pogojev iz tega pravilnika prizna upravičencu za čas vključitve v program Gimnazija na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina.
6. člen 
(pogodba in izplačila) 
(1) Med upravičencem in občino se sklene pogodba o dodelitvi subvencije. V njej se določi njune medsebojne pravice ter obveznosti.
(2) Subvencija se izplačuje za tekoči mesec na osebni račun upravičenca.
(3) Višina subvencije je določena v bruto znesku. Od zneska se obračunana dohodnina, če je tako določeno z zakonom.
7. člen 
(prehodna določba) 
Subvencije iz tega pravilnika se pričnejo dodeljevati dijakom, ki se v šolskem letu 2017/2018, 2018/2019 ali 2019/2020 prvič vpišejo v Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina, in sicer v 1. letnik programa Gimnazije.
8. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-2/2017
Ajdovščina, dne 9. marca 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti