Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

622. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, stran 1830.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – s spremembami) in 92. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, na 5. redni seji v študijskem letu 2016/2017, dne 15. 2. 2017, sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin 
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja na samostojnem visokošolskem zavodu.
2. člen 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju: FZAB) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izda FZAB.
FZAB izdaja potrdila o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja v okviru Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo.
3. člen 
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju z vodnim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak FZAB.
Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«. Sestavine obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07 – s spremembami).
4. člen 
FZAB podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program), druge stopnje (magistrski študijski programi) in tretje stopnje (doktorski študijski programi).
5. člen 
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda (FZAB), na kateri je študij potekal,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat FZAB ter podpis dekana FZAB.
Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.
6. člen 
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja FZAB, izda FZAB kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom FZAB, vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa, lahko pa tudi pričakovane učne izide.
Potrdilo ima podpis dekana FZAB.
7. člen 
Vse diplome in potrdila, ki jih izda FZAB so javne listine in so sestavljene v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.
8. člen 
FZAB izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja v okviru Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo (tečaji, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja, posveti, konference ipd.). Potrdilo podpiše dekan FZAB.
Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah (ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami (ECTS).
9. člen 
O izdanih diplomah in potrdilih FZAB vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
10. člen 
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede FZAB skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
11. člen 
FZAB izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi FZAB, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom FZAB, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan FZAB podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat FZAB.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem objave tega pravilnika v Uradnem listu Republike Slovenije preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, številka 110-01/2015, z dne 18. 2. 2015.
Št. 25-01/2017
Jesenice, dne 15. februarja 2017
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič l.r.
Dekanja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti