Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

617. Pravilnik o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, stran 1782.

  
Na podlagi četrtega, v zvezi z drugim odstavkom 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06 – Mednarodne pogodbe, št. 20/06) ter po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance, varuhinja človekovih pravic izdaja
P R A V I L N I K 
o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja povračilo stroškov in nagrad osebam iz izbranih nevladnih ali humanitarnih organizacij, za sodelovanje pri izvajanju nadzora, to je obiska kraja odvzema prostosti, po določilih Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, katerega le te izvajajo po navodilih Varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: Varuh).
(2) Povračilo stroškov po tem pravilniku obsega povračilo potnih stroškov in stroškov za prehrano in prenočišče ter pravico do nadomestila plače ali nadomestila za izgubljeni zaslužek v času nadzora. Nagrade po tem pravilniku so plačilo za izdelavo celovitega oziroma delnega poročila o opravljenem nadzoru in simbolični prejemek.
II. POVRAČILO STROŠKOV 
2. člen 
(1) Potni stroški obsegajo stroške prihoda in vrnitve sodelujoče osebe iz izbranih nevladnih ali humanitarnih organizacij (v nadaljevanju: izvajalec nadzora) od kraja njenega prebivališča do kraja, kjer opravlja nadzor.
(2) Potni stroški se priznajo v višini dejanskih izdatkov za prevoz z javnim prevoznim sredstvom. Če ni možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se izvajalcu nadzora priznajo stroški kilometrine in morebitne parkirnine.
3. člen 
(1) Stroški za prehrano se izvajalcem nadzora priznajo v obliki dnevnice oziroma v višini regresa za prehrano med delom, tako kot to velja za javne uslužbence.
(2) Pravico do dnevnice ima izvajalec nadzora, ki ima stalno ali začasno prebivališče zunaj kraja, kjer se opravlja nadzor.
(3) Stroški za prenočišče se priznajo izvajalcem nadzora s povračilom dejansko plačanih stroškov prenočevanja.
(4) Pravico do povračila stroškov prenočišča ima izvajalec nadzora, ki ima stalno ali začasno prebivališče zunaj kraja, kjer se opravlja nadzor in je zaradi sodelovanja pri opravljanju nadzora, ki traja več kot en dan, moral prenočevati v tem kraju.
4. člen 
Če ni v tem pravilniku drugače določeno, se stroški po tem pravilniku priznajo na način in v višini, kot je določena za javne uslužbence.
III. NADOMESTILO PLAČE OZIROMA IZGUBLJENI ZASLUŽEK 
5. člen 
(1) Izvajalec nadzora, ki je zaposlen pri izbrani nevladni ali humanitarni organizaciji in je zaradi opravljanja nadzora odsoten z dela, ima na podlagi potrdila Varuha pravico do nadomestila plače za dan odsotnosti z dela oziroma dneve, ko je potekal nadzor. Izvajalcu nadzora, ki ima pravico do nadomestila plače, Varuh izda potrdilo o sodelovanju pri opravljanju nadzora po opravljenem nadzoru.
(2) Izbrana nevladna ali humanitarna organizacija izvajalcu nadzora izplača nadomestilo plače, Varuh pa ji povrne znesek, ki ustreza višini nadomestila plače na podlagi njenega pisnega obračuna s priloženimi dokazili o višini plače izvajalca nadzora in o izplačanem nadomestilu.
6. člen 
Izvajalcu nadzora, ki z izbrano nevladno ali humanitarno organizacijo sodeluje kot samostojni podjetnik oziroma kot oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot redni poklic ali pa na podlagi druge odplačne pogodbe, pripada nadomestilo za izgubljeni zaslužek v višini urne postavke, ki jo v ta namen določi izbrana nevladna ali humanitarna organizacija, vendar največ v višini 15 EUR bruto za vsako uro dejanskega sodelovanja pri nadzoru (to je za čas od prihoda na kraj obiska do odhoda iz kraja obiska).
7. člen 
(1) Tudi izvajalec nadzora, ki v času opravljanja nadzora z izbrano nevladno ali humanitarno organizacijo sodeluje prostovoljno, ima pravico do nadomestila za izgubljeni zaslužek.
(2) Višina nadomestila se v primeru iz prejšnjega odstavka prizna v odvisnosti od časa opravljanja nadzora, in sicer v višini 5 EUR za vsako začeto uro dejanskega sodelovanja pri nadzoru (to je za čas od prihoda na kraj obiska do odhoda iz kraja obiska).
IV. NAGRADA ZA IZDELAVO POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU 
8. člen 
Izvajalec nadzora, če je ta po predhodnem dogovoru zadolžen za izdelavo celovitega poročila o opravljenem nadzoru, prejme nagrado v višini 100 EUR oziroma dogovorjeni sorazmerni del te nagrade v primeru, da je s predstavnikom Varuha, ki je odgovoren za opravo posameznega nadzora, predhodno dogovorjeno, da pripravi le del poročila o opravljenem nadzoru.
Nagrado v višini 100 EUR prejme tudi oseba iz izbrane nevladne ali humanitarne organizacije, ki po predhodnem dogovoru z Varuhom pripravi posamezen vsebinski del za letno poročilo Varuha o izvajanju nalog in pristojnosti državnega preventivnega mehanizma.
V. SIMBOLIČNI PREJEMEK 
9. člen 
Izvajalcem nadzora se poleg pripadajočega simboličnega prejemka v višini 5 EUR za vsako začeto uro dejanskega sodelovanja pri nadzoru (to je za čas od prihoda na kraj obiska do odhoda iz kraja obiska), ta znesek poveča za dve uri za čas priprave lastnega poročila o opravljenem nadzoru, ki ga je dolžan pripraviti vsak izvajalec nadzora. Povečani znesek za čas priprave lastnega poročila izvajalcu nadzora ne pripada, če je po predhodnem dogovoru zadolžen za izdelavo celovitega poročila o opravljenem nadzoru ali del poročila o opravljenem nadzoru.
VI. SKUPNE DOLOČBE 
10. člen 
Izbrana nevladna ali humanitarna organizacija, če je izvajalec nadzora pri njej zaposlen ali v drugem odplačnem pogodbenem razmerju oziroma izvajalec nadzora sam, če z izbrano nevladno ali humanitarno organizacijo sodeluje prostovoljno, predloži Varuhu zahtevek za povračilo stroškov in nagrad na obrazcu št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika, skupaj z morebitnimi dokazili o stroških ob predaji (celovitega oziroma delnega ali lastnega) poročila o opravljenem nadzoru, ki mora biti izdelano in posredovano Varuhu najpozneje v osmih dneh po opravljenem nadzoru.
11. člen 
(1) Pristojni zaposleni izda po prejemu zahtevka za povračilo stroškov in nagrad sklep o povračilu stroškov na obrazcu št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Izplačilo stroškov in nagrad se izvrši na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka. V primeru ne posredovanega zahtevka ali/in ne izdelave poročila (celovitega oziroma delnega ali lastnega) se stroški ali nagrade ne povrnejo.
12. člen 
(1) Nagrade in povračilo stroškov za izvajalce nadzora, ki so zaposleni pri izbrani nevladni ali humanitarni organizaciji oziroma z njo sodelujejo na podlagi druge odplačne pogodbe, se izplačujejo iz proračunskih sredstev Varuha – podprogram Opcijski protokol, postavka 6485 sodelovanje z nevladnimi organizacijami, na transakcijski račun izbrane nevladne ali humanitarne organizacije.
(2) Nagrada in povračilo stroškov za izvajalce nadzora, ki v času opravljanja nadzora z izbrano nevladno ali humanitarno organizacijo sodelujejo prostovoljno se izplačujejo iz proračunskih sredstev Varuha – podprogram Opcijski protokol, postavka 6485 sodelovanje z nevladnimi organizacijami, na transakcijski račun izvajalca nadzora.
13. člen 
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za povračilo stroškov in nagrad osebam iz izbranih nevladnih ali humanitarnih organizacij, za sodelovanje pri drugih organiziranih dogodkih Varuha za namen izvajanja nalog in pooblastil po določilih Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (na primer za aktivno udeležbo na konferencah, okroglih mizah, posvetih, tiskovnih konferencah, za udeležbo na koordinacijskih in delovnih sestankih).
VII. KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 17/08) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah tega pravilnika (Uradni list RS, št. 20/11).
Št. 12.1-3/2014-8-SE
Ljubljana, dne 22. februarja 2017
Vlasta Nussdorfer l.r.
Varuhinja človekovih pravic 
Št. 12.1-3/2014-10
Ljubljana, dne 6. marca 2017
Soglašam! 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti