Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

612. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Rekreativno turistični park Žužemberk (severni del), stran 1774.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ – C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je župan Občine Žužemberk dne 7. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Rekreativno turistični park Žužemberk (severni del) 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Z odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk, Uradni list RS, št. 55/14 (v nadaljevanju: OPN) je za potrebe ureditve rekreativno turističnega parka predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Območje urejanja, z oznako OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk, se nahaja v osrednjem delu Žužemberka, na levem bregu reke Krke.
(2) Območje naplavne ravnice Krke je vzhodno od mostu označeno s športno rekreativnimi vsebinami, vendar pa pomanjkljivo in slabo urejeno. Ureditve in obstoječi objekti niso usklajeni z vsebinami, ki jih v tem delu Žužemberk potrebuje.
(3) Območje z okolico ponuja izjemne možnosti, saj se z vidika dostopnosti, bližine trškega jedra ter legi ob naravni vrednoti nahaja na zelo atraktivni lokaciji, ki s svojim razvojnim potencialom veliko obeta. Namen ureditve dela, vzhodno od mostu, je vzpostavitev športno rekreativnega in turističnega središča, kjer naj se v vsebino vključi predvsem motiv reke Krke in zelenih obrežij. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati območja naravne vrednote, kulturne dediščine in poplavnosti.
(4) Interes Občine Žužemberk je, da se za občinski podrobni prostorski načrt Rekreativno turističnega parka Žužemberk (severni del) (v nadaljevanju: OPPN) določijo pogoji za urbanistične, arhitekturne in krajinske ureditve za organizacijo prometnih rešitev, infrastrukturnih ureditev, površin za umestitev objektov, zelenih površin ter predvidi parcelacija. Ureditve se načrtujejo ob programskih izhodiščih Občine Žužemberk ter pobud lastnikov zemljišč.
2. člen 
(okvirno območje OPPN) 
(1) Območje predvidenega OPPN, v velikosti cca 3,3 ha, zajema levi breg Krke, vzhodno od mostu čez Krko. V območje urejanja so vključena zemljišča s parc. št.: 214, *105, 215, 377, 376, 366/21, 366/20, 366/18, 366/16, 366/54, 366/19, 366/15, *104, 216/2, *102, 216/1, 217/1, *101, 366/75, 366/74, 366/75, 1969, vse k.o. Žužemberk (parcele v celoti oziroma njihovi deli).
(2) Območje predvidenega OPPN je v OPN določeno s sledečimi podrobnimi namenskimi rabami in enotami urejanja prostora ter pogoji urejanja GE: ZS-ŽU68-zsr, CU-ŽU45-ppn, PC-ŽU68-zsr, BT-ŽU63-ti.
(3) V fazi priprave OPPN je z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, ob upoštevanju določil OPN, dopustno delno povečanje oziroma zmanjšanje območja.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora ter programskih izhodišč, pridobljenih smernic in analize le-teh.
(2) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati izhodišča in zaključke hidrološke študije: Karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za posamezna območja občine Žužemberk, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana, julij 2012.
(3) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– izdelava osnutka OPPN: 45 dni od objave sklepa v uradnem glasilu in pridobitve geodetskega načrta;
– pridobitev smernic za načrtovanje nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in odločbe o morebitni potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO): pridobi naročnik, 30 dni od posredovanja vloge za NUP;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN: 30 dni od pridobitev smernic NUP in odločbe CPVO;
– v primeru potrebne izvedbe CPVO izdelava okoljskega poročila (naroči naročnik), ki se skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN posreduje na ministrstvo, pristojno za okolje, da preveri njegovo ustreznost;
– izvedba javne razgrnitve z objavami v uradnih in lokalnih glasilih, javno obravnavo in prvo obravnavo na občinskem svetu: izvede naročnik, čas trajanja 30 dni;
– priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu: 15 dni od prejetja vseh pripomb in predlogov iz javne razgrnitve;
– izdelava predloga OPPN: 20 dni od sprejetja stališč;
– pridobitev mnenj NUP: pridobi naročnik, 30 dni od posredovanje vloge;
– izdelava usklajenega predloga OPPN: 15 dni od prejetja mnenj NUP;
– druga obravnava usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu in sprejem;
– objava odloka v uradnem glasilu;
– izdelava sprejetega prostorskega akta: 7 dni po sprejetju na občinskem svetu in objavi odloka v uradnem glasilu;
– arhiviranje sprejetega prostorskega akta.
(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) in Načrt.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto (v vednost);
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto;
7. Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana okolica, Podrečje 48, Domžale;
8. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
9. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
10. Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
(3) Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrt podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN) 
Pripravo in izdelavo OPPN financira Občina Žužemberk kot naročnik in investitor. Občina bo sredstva za izvedbo OPPN zagotovila iz sredstev proračuna.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 3505-1/2017-1
Žužemberk, dne 7. marca 2017
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.