Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

568. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje, stran 1702.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje (Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99, 38/01, 108/01, 30/04, 57/06, 43/08 in 75/12), v nadaljnjem besedilu: ZN.
2. 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve ZN in razlogi za pripravo) 
Objekt na Gregorčičevi ulici 6, parcelna številka 2101, k.o. Celje, je del območja »kareja 7«, ki je v celoti predvideno za ohranitev obstoječih dejavnosti, števila stanovanj, zelenic ter šolstvo. Tolerance, ki jih podaja ZN, so znotraj izraženih gradbenih linij ter obstoječih in sorodnih dejavnosti v kareju. Zdravstveni dom Celje želi prostore na tem naslovu nameniti zdravstveni dejavnosti. Glede na navedeno je potrebno za želeno namembnost dopolniti ZN.
3. 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
S spremembo in dopolnitvijo ZN se spreminjajo samo določila toleranc glede namembnosti tako, da bo za stavbo Gregorčičeva 6 omogočena tudi zdravstvena dejavnost.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Tekstualna dopolnitev dela toleranc ZN po vsebini ne posega v pristojnosti nosilcev urejanja prostora, zato se v postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta nosilci urejanja prostora ne vključijo, v postopek pa se vključi javnost, skladno z zakonodajo.
5. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Sprememba in dopolnitev ZN se nanaša samo na prostorske izvedbene pogoje, zato se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je Mestna občina Celje, izvedba postopka ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 20-30/2017
Celje, dne 23. februarja 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.