Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

565. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran, stran 1694.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) je Občinski svet Občine Ankaran na 16. redni seji dne 28. februarja 2017, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 63/16) se v 1. členu za prvim odstavkom, ki se ga oštevilči s številom »(1)«, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.«
2. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku črta besedilo », Varnostno prekrškovna služba«.
V drugem odstavku se pred prvo alineo doda nova alineja, ki se glasi: »– kabinet župana«. Dosedanja prva do osma alinea postanejo druga do deveta alinea.
Na koncu drugega odstavka se za besedno zvezo »režijski obrat« izbriše pika in doda vejica ter doda nova deseta alineja, ki se glasi »– oddelek za javno varnost in zaščito.«
Tretji odstavek se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Župan lahko s svojim aktom uredi podrobnejšo organizacijo in členitev notranjih organizacijskih enot iz drugega odstavka tega člena na nižje organizacijske enote. Župan lahko s svojim aktom določi podrobnejšo razporeditev delovnih nalog, opravil in upravnih nalog po posameznih organizacijskih enotah.«
3. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a 
(kabinet župana) 
Kabinet župana (KAB 10.00) opravlja naloge administrativne, strokovne in druge podpore za župana, podžupana ter druge naloge iz naslednjih vsebinskih sklopov:
– protokol, ki zajema zlasti naloge priprave in izvedbe občinskih prireditev, obeležji in praznovanj; prevozov in varovanja; tolmačenja in prevajanja ter drugih protokolarnih in s tem povezanih opravil,
– odnosi z javnostmi, ki zajema zlasti naloge skrbi za celostno grafično podobo; stikov z javnostjo in mediji; občinskega glasila, spletne strani, oglasne deske, in drugega obveščanja ter druge s tem povezane naloge.«
4. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(sekretariat) 
Sekretariat (SEK 40.00) opravlja naloge iz naslednjih vsebinskih sklopov:
– sekretariat (40.00), ki zajema zlasti naloge glavne pisarne; vložišča, sprejemne in informacijske pisarne ter druge naloge s področja sekretariata,
– tajništvo (40.01), ki zajema zlasti naloge administrativne podpore organom občine, administrativne podpore organizacijskim enotam občinske uprave ter druge naloge s področja tajništva,
– organizacija poslovanja in hramba dokumentarnega gradiva (40.02), ki zajema zlasti naloge povezane s pripravo in izvedbo sej ter dela občinskih organov in njegovih delovnih teles; objave in vodenja evidence občinskih pravnih aktov; arhiva,
– kadrovske zadeve (40.03), ki zajema zlasti naloge povezane z opravljanjem človeških virov; skrbi za usposabljanje in izobraževanje; z upravljanjem sistema plač in zagotavljanje podatkov za obračun plač in drugih osebnih prejemkov,
– splošne zadeve (40.04), ki zajema zlasti naloge načrtovanja in izvajanja načrta nabav osnovnih sredstev, pisarniškega materiala in računalniške opreme ter skrb za zagotavljanje osnovnih storitev za delovanje občinskih organov in občinske uprave (energija, telekomunikacije ...).«
5. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(oddelek za družbene dejavnosti) 
Oddelek za družbene dejavnosti (ODD 41.00) opravlja naloge iz naslednjih vsebinskih sklopov:
– upravljanje s kulturnimi viri (41.01), ki zajema zlasti naloge izvajanja strateških in izvedbenih dokumentov s področja upravljanja kulturnih virov; upravljanja in varstva kulturne dediščine,
– kultura (41.02), ki zajema zlasti naloge upravljanja javne infrastrukture na področju kulture; skrbi za kulturne programe in razvoj kulture; skrb za kulturne, društvene in družabne prireditve; knjižničarstvo,
– vzgoja in izobraževanje (41.03), ki zajema zlasti naloge skrbi za predšolsko vzgojo ter vseh ravni in zvrsti izobraževanja,
– šport in rekreacija (41.04), ki zajema zlasti naloge upravljanja javne infrastrukture športnih objektov; skrb za razvoj športa in športnih dejavnosti,
– zdravje in zdravstveno varstvo (41.05), ki zajema zlasti naloge upravljanja javne zdravstvene infrastrukture; oblikovanja in uresničevanja programov za varovanje, krepitev in ohranjanje zdravja; skrb za zagotavljanje delovanja mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni in lekarniške dejavnosti,
– družina in stanovanjska politika (41.06), ki zajema zlasti naloge upravljanja javne stanovanjske infrastrukture; spremljanje demografske slike in starostne sestave prebivalstva; pripravljanje in izvajanje ukrepov za večjo kakovost življenja družin in posameznih družinskih članov; spremljanje stanovanjskih razmer prebivalstva in načrtovanja stanovanjske politike,
– mladina (41.07), ki zajema zlasti naloge spremljanja položaja mladih; spodbujanje razvoja in izvajanja prostočasnih aktivnosti mladih; spodbujanje aktivnosti in možnosti delovanja mladinskih organizacij,
– starejši (41.08), ki zajema zlasti naloge organizacije in izvajanja pomoči na domu; organizacije in izvajanje servisnih storitev za starejše in obnemogle; organizacija in izvajanje programa za starejše: Središče za tretje življenjsko obdobje,
– socialno varstvo (41.09), ki zajema zlasti naloge oblikovanja in uresničevanja programov ter dejavnosti socialnega varstva,
– narodnostne in verske skupnosti (41.10), ki zajema zlasti naloge skrbi za uresničevanje pravic in potreb narodnih skupnosti; spremljanje položaja cerkva in drugih verskih skupnosti,
– prostovoljstvo in humanitarna dejavnost (41.11), ki zajema zlasti naloge spodbujanja aktivnosti in možnosti organiziranega delovanja prostovoljstva in humanitarnega delovanja,
– društva, nevladne organizacije in civilnodružbena gibanja (41.12), ki zajema zlasti naloge spodbujanja aktivnosti in možnosti organiziranega delovanja društev; sodelovanja z nevladnimi organizacijami.«
6. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(oddelek za gospodarske dejavnosti) 
Oddelek za gospodarske dejavnosti (OGD 42.00) opravlja naloge iz naslednjih vsebinskih sklopov:
– upravljanje z ekonomskimi viri (42.01), ki zajema zlasti naloge izvajanja strateških in izvedbenih dokumentov s področja upravljanja ekonomskih virov; gospodarjenje s poslovnimi prostori, stanovanji, zemljišči in javno infrastrukturo, gospodarjenje z gozdovi in morjem; skrbi za razvoj malega gospodarstva, storitvene dejavnosti, obrt, trgovina in podjetništva, kmetijstva, vinogradništva, oljkarstva, ribištva,
– turizem (42.02), ki zajema zlasti naloge s področja spodbujanja in razvoja turizma in gostinstva,
– gospodarske javne službe in komunalna dejavnost (42.03), ki zajema zlasti naloge spremljanja stanja, priprave predlogov programov razvoja ter skrbi za izvajanje in vrši nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in javne infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, komunalne dejavnosti, javnega prevoza, javnih kopališč in kopališke dejavnosti, pogrebne in pokopališke dejavnosti, javne tržnice,
– samozadostnost (42.04), ki zajema zlasti naloge spremlja stanje, pripravlja predloge programov in izvaja programe katerih cilj je doseganje samozadostnosti (objektov, energijske, prehranske, upravljanja virov ...),
– promet (42.05), ki zajema zlasti naloge spremljanja stanja ter izvajanje strateških in izvedbenih dokumentov ter urejanje in upravljanje z javno infrastrukturo s področja prometa, mirujočega prometa, pristanišč, preventive in vzgoje v prometu, kolesarskih stez, potniškega prometa, cest; vodenje upravnih postopkov s področja cestnega prometa in izvajanje strokovno tehničnih opravil na področju mirujočega prometa,
– vzdrževanje in urejanje skupnostnega premoženja (42.06), ki zajema zlasti izvajanje nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem cestne in komunalne infrastrukture, rekreacijskih in drugih javnih površin, obrežji vodotokov in obale; skrb za investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte, poslovne prostore, opremo in stvarno premoženje v lasti občine,
– tehnično intervencijski posegi (42.07), ki zajema zlasti naloge skrbi za izvajanje operativnih nalog na delovnem področju (tehnično, transportno, gradbeno inženirsko, vodovodno kanalizacijsko, elektro, dezinsekcija in dezinfekcija),
– varstvo živali (42.08), ki zajema zlasti naloge oblikovanja predlogov programov in uresničevanje programov za skrb, nego in zaščito živali.«
7. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(oddelek za okolje in prostor) 
Oddelek za okolje in prostor (OOP 43.00) opravlja naloge iz naslednjih vsebinskih sklopov:
– upravljanje z naravnimi viri (43.01), ki zajema zlasti naloge izvajanja strateških in izvedbenih dokumentov s področja upravljanja naravnih virov; upravljanje in varstvo naravne dediščine,
– varstvo okolja (43.02), ki zajema zlasti pripravo programov varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine; pripravo sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo; opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– upravljanje s prostorskimi viri (43.03), ki zajema zlasti naloge povezane z izvajanjem strateških in izvedbenih dokumentov s področja ravnanja (razpolaganja in upravljanja) prostorskih virov; vodenje evidence nepremičnin in urejanje zemljiškoknjižno stanja nepremičnin v lasti občine; upravljanje s stavbnimi zemljišči, kmetijskimi zemljišči, gozdovi in morskim akvatorijem v pristojnosti občine,
– urejanje prostora (43.04), ki zajema zlasti naloge povezane z izvajanjem občinskih prostorskih aktov; izvajanje upravnih postopkov s področja urejanja prostora in posegov v prostor (izdajanje lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi, izdajanja soglasji …).«
8. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(oddelek za razvoj in investicije) 
Oddelek za razvoj in investicije (ORI 44.00), opravlja naloge iz naslednjih vsebinskih sklopov:
– pobude (44.01), ki zajema zlasti sprejemanje, spremljanje in analiziranje pobud s področja poslovne odličnosti, družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti, okolja in prostora, razvoja in investicij, financ in računovodstva, pravnih zadev in lokalne samouprave ter drugih področij; spremljanje in analiziranje razvoja občine,
– oblikovanje razvojnih in investicijskih programov proračunskega obdobja (NRP) in (NIP) (44.02), ki zajema zlasti pripravo predlogov razvojnih prioritet in program občine; pripravo predlogov razvojnih načrtov, strateških in izvedbenih dokumentov razvoja občine; pripravo predlogov investicijskih programov, prioritet in načrtov za občino; oblikovanje razvojnih in investicijskih programov proračunskega obdobja,
– izvedbeni inženiring (44.03), ki zajema zlasti skrb za izvedbo načrtovanih investiciji občine (načrtovanje, izvedba …),
– strateško programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja kulturnih virov (44.04), ki zajema zlasti pripravo strateških in izvedbenih dokumentov s področja upravljanja kulturnih virov,
– strateško programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja ekonomskih virov (44.05), ki zajema zlasti pripravo strateških in izvedbenih dokumentov s področja upravljanja ekonomskih virov,
– strateško programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja naravnih virov (44.06), ki zajema zlasti pripravo strateških in izvedbenih dokumentov s področja upravljanja naravnih virov,
– strateško programiranje vsebin in načrtovanje upravljanja prostorskih virov (44.07), ki zajema zlasti pripravo strateških in izvedbenih dokumentov s področja upravljanja prostorskih virov,
– dolgoročno razvojno načrtovanje (44.08), ki zajema zlasti pripravo načrtov dolgoročnega razvoja občine in spremljanje dolgoročnega razvoja občine,
– sistem kakovosti, organizacijo poslovnih procesov in management informacijskih sistemov (44.09), ki zajema zlasti skrb za uvajanje poslovnih procesov in tehnologij za doseganje poslovne odličnosti; skrb za razvoj in vzdrževanje poslovnih procesov, programske opreme, računalniških aplikacij, podatkovnih zbirk in strojne opreme.«
9. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
(oddelek za finance in računovodstvo) 
Oddelek za finance in računovodstvo (OFR 45.00) opravlja naloge iz naslednjih vsebinskih sklopov:
– proračun (45.01), ki zajema zlasti naloge priprave predloga proračuna in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje; priprave finančnega poročila, premoženjske bilance in zaključnega račun proračuna; zagotavljanje strokovne pomoči občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ; izvedbe strokovnih nalog za izvrševanje proračuna; opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za proračun,
– finance (45.02), ki zajema zlasti vodenje evidence finančnega premoženja in zbirnik evidenc ostalega javnega premoženja; skrbi za finančno in materialno poslovanje; izvajanje upravljanja proračunskih skladov občine; izvajanje upravljanja finančnega premoženja občine; priprava analiz za sprejemanje odločitev v zvezi s proračunom in premoženjem občine; izdelava planskih dokumentov, finančnih načrtov in statistik; analiziranje poslovanja proračunskih uporabnikov; opravlja finančni pregled vseh pravnih poslov občine; spremljanje, analiziranje in oblikovanje cene iz pristojnosti občine in podajanje mnenja k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij; spremljanje in analiziranje davkov iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravljanje strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje; nadzor nad finančnim poslovanjem, zadolževanjem ter dajanjem poroštev javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina;
– računovodstvo (45.03), ki zajema zlasti opravljanje plačil, tekoče urejanje, zajemanje, knjigovodsko evidentiranje prejemkov in izdatkov proračuna, izvajanje računovodskega nadzora in nadzora nad izpolnjevanjem in plačilom terjatev in obveznosti, arhiviranje izvirnikov knjigovodskih listin občinskega proračuna; vodenje računovodstva in knjigovodstva v skladu z zakonodajo ter izdelava letnih računovodskih poročil; izvaja naloge v zvezi z obračunom plač in drugimi osebnimi prejemki javnih uslužbencev občinske uprave.«
10. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo) 
Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo (OPS 46.00) opravlja naloge iz naslednjih vsebinskih sklopov:
– pravne zadeve (46.01), ki zajema zlasti strokovno pravno pomoč organom občine; pripravo predlogov splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi; sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb; vodenje evidenc pogodbenih razmerij občine; nudenje informacij, dokumentov in druge pomoči ter komunikacija s pooblaščenci občine v sodnih in upravnih postopkih ter v postopkih mediacije; vodenje evidenc sodnih zadev in izvensodnih poravnav ter zunanjih sodelavcev občine,
– javna naročila, razpisi in koncesije (46.02), ki zajema zlasti pripravo dokumentacije in vodenje postopkov oddaje javnih naročil in sklenitve pogodb o javnem naročilu; pripravo dokumentacije in vodenje postopkov oddaje koncesij in sklenitve drugih oblik javno zasebnega partnerstva; skrb za dostop do informacij javnega značaja,
– lokalna samouprava (46.03), ki zajema zlasti izvajanje ukrepov in priprava dokumentov za razvoj sistema lokalne samouprave in uresničevanja pravic prebivalcev; nudenje strokovne pravne pomoči pri izvajanju volilnih opravil in delu volilne komisije,
– medobčinsko in regionalno povezovanje, evropske zadeve in čezmejno sodelovanje (46.04), ki zajema zlasti izvajanje nalog povezanih z medobčinskim in regionalnim povezovanjem; sodelovanjem z lokalnimi in regionalnimi oblastni in drugimi subjekti iz tujine; sodelovanjem v mednarodnih inštitucijah ter nalog povezanih z izvajanjem mednarodne humanitarne in razvojne pomoči.«
11. člen 
17.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»17.a člen 
(režijski obrat) 
Režijski obrat (ROT 47.00) opravlja naloge določene v ustanovitvenem aktu, in sicer iz naslednjih vsebinskih sklopov:
– izvajanje storitev s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva (47.01), ki zajema zlasti izvajanje operativnih nalog pomoči oziroma neposredno izvajanje nalog s področja (pomoč na domu, razvoz kosil …),
– izvajanje storitev za potrebe delovanja in obratovanja javnih, športnih in kulturnih objektov, javnih kopališč in javnih prireditev (47.02), ki zajema zlasti operativne naloge vzdrževanja infrastrukture,
– izvajanje storitev s področja gospodarskih javnih služb, komunalnih dejavnosti, prometa ter vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja (47.03), ki zajema zlasti operativne naloge s področja (košnja …),
– vzpostavitev, urejanje in vzdrževanje enotne parkovne ureditve ter območij z naravovarstvenim statusom (47.04), ki zajema zlasti operativne naloge s področja (vzpostavitev parka, vzdrževanje, vrtnarjenje …).«
12. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(oddelek za javno varnost in zaščito) 
Oddelek za javno varnost in zaščito (OVZ 50.00) nudi strokovno in administrativno podporo, oblikuje predloge rešitev in drugih aktov ter usklajuje delo med občinskimi organi, organi skupnih občinskih uprav, posvetovalnimi telesi, projektnimi skupinami in drugimi subjekti občine, na področjih iz naslednjih vsebinskih sklopov:
– varnosti, reda in miru (50.01), ki zajema zlasti naloge s področja spremljanja stanja v občini na področju varnosti; oblikovanja predlogov sistemskih rešitev za zagotavljanje varnosti ter javnega reda in miru; nudenje administrativne podpore in skrb za delovanje varnostnega sosveta ter drugih posvetovalnih organov (telesa) s področja varnosti; priprava predlogov strateških in drugih dokumentov s področja varnosti, javnega red in miru v občini,
– varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanja in zaščite (50.02), ki zajema zlasti zagotavljanje administrativne, strokovne in druge podpore organizaciji civilne zaščite v občini; spremljanje in pripravljanje analiz ter strateških in drugih predlogov dokumentov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– s področja občinskega redarstva (50.03), ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranje stanja izvajanja redarske službe; zagotavljanje administrativne in druge strokovne podpore redarski službi; pripravljanje predlogov strateških in drugih dokumentov (navodil) za potrebe in s področja občinskega redarstva,
– s področja občinske inšpekcije (50.04), ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranje stanja izvajanja občinske inšpekcijske službe; zagotavljanje administrativne in druge strokovne podpore inšpekcijski službi; pripravljanje predlogov strateških in drugih dokumentov (navodil) za potrebe in s področja občinske inšpekcije.«
13. člen 
V 20. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Direktor občinske uprave mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.«
14. člen 
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega člena župan neposredno vodi, organizira in koordinira delo delavcev Kabineta župana in Oddelka za javno varnost in zaščito, ki sta mu neposredno podrejena. Župan lahko za posamezna opravila povezana z vodenjem organizacijskih enot iz prejšnjega stavka ter opravil, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev teh organizacijskih enot pooblasti direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca.«
KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
Župan Občine Ankaran v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka sprejme pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občini Ankaran, ki je podlaga za razporeditev oziroma zaposlitev delavcev na ustrezna delovna mesta.
16. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.136/17
Ankaran, dne 28. februarja 2017
 
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Visti gli articoli 29 e 49 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – delibera della CC), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella 16a seduta ordinaria del Consiglio del Comune di Ancarano del 28/2/2017 ha approvato
I L  D E C R E T O 
sulle modifiche e le integrazioni al Decreto sulla costituzione, l’organizzazione e i settori di attività dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano 
Articolo 1 
Nel Decreto sulla costituzione, l’organizzazione e i settori di attività dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 17/15 e 63/16) dopo il primo comma dell'articolo 1, che si contrassegna con il numero “(1)”, si aggiunge un nuovo secondo comma, che recita:
“(2) Le espressioni utilizzate nel decreto, annotate in forma maschile, si utilizzano in maniera neutrale sia per il genere maschile sia per quello femminile.”
Articolo 2 
Al primo comma dell’articolo 9 si cancella il testo ”, dall’ufficio di sicurezza preposto alle infrazioni e”.
Al secondo comma si aggiunge prima del primo alinea un nuovo alinea, che recita: ”– il gabinetto del Sindaco”. Gli attuali alinea dal primo all’ottavo divengono dal secondo al nono.
Al termine del secondo comma, dopo l’espressione “Azienda servizi comunali” si cancella il punto e si aggiunge una virgola, seguita dal nuovo decimo alinea, che recita: ”settore per la sicurezza e la protezione pubblica.”
Il terzo comma si cancella.
Il quinto comma si modifica, e recita:
“Il Sindaco ha la facoltà di regolare con atto proprio l’organizzazione e la suddivisione più dettagliata in unità organizzative inferiori delle unità organizzative interne di cui al secondo comma del presente articolo. Il Sindaco ha la facoltà di sancire con atto proprio la disposizione più dettagliata dei compiti di lavoro, delle mansioni e dei compiti amministrativi nell’ambito delle singole unità organizzative.”
Articolo 3 
Dopo l’articolo 10 si aggiunge un nuovo articolo 10.a, che recita:
“10.a 
(Gabinetto del Sindaco) 
Il Gabinetto del Sindaco (KAB 10.00) espleta compiti di natura amministrativa, professionale e di altro genere di sostegno al Sindaco e al Vicesindaco, nonché altre mansioni riconducibili ai seguenti insiemi di contenuti:
– Il Protocollo, che comprende in particolare i compiti di preparazione ed attuazione delle manifestazioni, ricorrenze e celebrazioni; dei trasporti e della protezione; di interpretariato e traduzione nonché altre mansioni protocollari e ad esso collegate,
– Le Pubbliche relazioni, che comprendono in particolare i compiti di cura dell’immagine grafica integrata; le relazioni con il pubblico ed i media; il bollettino informativo comunale, le pagine internet, il giornale murale ed altre modalità d’informazione, nonché le mansioni connesse.”
Articolo 4 
L’articolo 11 si modifica e recita:
“Articolo 11 
(Segreteria) 
La Segreteria (SEK 40.00) espleta i compiti riconducibili ai seguenti insiemi di contenuti:
– la Segreteria (40.00), che comprende in particolare i compiti di ufficio principale, di ricezione ed invio della posta, d’informazione ed altre mansioni di segreteria,
– il Segretariato (40.01), che comprende in particolare i compiti di sostegno amministrativo agli organi comunali, alle unità dell’Amministrazione comunale ed altre mansioni di segreteria,
– l’Organizzazione dell’operato e la conservazione della documentazione (40.02), che comprende in particolare i compiti collegati alla preparazione ed all’attuazione delle sedute, nonché dell’operato degli organi comunali e dei loro corpi lavorativi; la pubblicazione e la tenuta dell’evidenza degli atti giuridici comunali; l’archiviazione,
– l’Ufficio personale (40.03), che comprende in particolare i compiti di gestione delle risorse umane; di cura della formazione e dell’istruzione, di gestione del sistema delle retribuzioni e delle altre entrate personali,
– gli Affari generali (40.04), che comprendono in particolare i compiti di progettazione e acquisizione del piano delle acquisizioni delle immobilizzazioni, del materiale di cancelleria e delle attrezzature informatiche, nonché la cura per garantire i servizi essenziali per l’operato degli organi e dell’Amministrazione comunale (energia, telecomunicazioni …).”
Articolo 5 
L’articolo 12 si modifica e recita:
“Articolo 12 
(Dipartimento per le attività sociali) 
Il Dipartimento per le attività sociali (ODD 41.00) espleta compiti riconducibili ai seguenti insiemi di contenuti:
– la gestione delle risorse culturali (41.01), che comprende in particolare compiti di realizzazione dei documenti strategici ed attuativi nel campo della gestione delle risorse culturali; di gestione e tutela del patrimonio culturale,
– la cultura (41.02), che comprende in particolare compiti di gestione dell’infrastruttura pubblica in ambito culturale; di cura delle manifestazioni culturali, associative e sociali; dell’attività bibliotecaria,
– l’educazione e l’istruzione (41.03), che comprende in particolare compiti di cura dell’educazione prescolare e di tutti i gradi e le tipologie di formazione,
– lo sport e la ricreazione (41.04), che comprende in particolare compiti di gestione dell’infrastruttura degli impianti sportivi; la cura dello sviluppo dello sport e delle attività sportive,
– la salute e l’assistenza sanitaria (41.05), che comprende in particolare compiti di gestione dell’infrastruttura sanitaria pubblica; di elaborazione ed attuazione dei programmi per la tutela, il consolidamento e la conservazione della salute; di cura per l’attuazione dell’operato della rete di servizio sanitario pubblico a livello primario e dell’attività farmaceutica,
– della famiglia e della politica degli alloggi (41.06), che comprende in particolare compiti di gestione dell’infrastruttura residenziale pubblica; di monitoraggio della situazione demografica e della composizione dei residenti per fasce d’età; di preparazione ed attuazione dei provvedimenti mirati a migliorare la qualità della vita delle famiglie e dei singoli componenti delle stesse; di monitoraggio delle condizioni residenziali della popolazione e di pianificazione della politica degli alloggi,
– della gioventù (41.07), che comprende in particolare compiti di monitoraggio della situazione delle giovani generazioni; di stimolo dello sviluppo e dell’attuazione delle attività legate al tempo libero giovanile e delle opportunità di operato delle organizzazioni giovanili,
– della terza età (41.08), che comprende in particolare compiti di organizzazione ed attuazione dell’assistenza domiciliare; dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi di assistenza per i più anziani ed i disabili; di organizzazione del programma per la terza età: Centro per la terza età,
– dell’assistenza sociale (41.09), che comprende in particolare compiti di elaborazione ed attuazione dei programmi e delle attività legate all’assistenza sociale,
– dei gruppi nazionali e delle congregazioni religiose (41.10), che comprende in particolare compiti di cura dell’attuazione dei diritti e delle necessità delle comunità nazionali; il monitoraggio della posizione delle chiese e delle altre congregazioni religiose,
– del volontariato e delle altre attività umanitarie (41.11), che comprende in particolare compiti di sostegno alle attività ed alle opportunità di operato organizzato del volontariato e delle altre attività umanitarie,
– delle associazioni, delle organizzazioni non governative e degli altri movimenti della società civile (41.12), che comprende in particolare compiti di sostegno delle attività e delle opportunità di operato organizzato delle associazioni; di collaborazione con le organizzazioni non governative.”
Articolo 6 
L’articolo 13 si modifica e recita:
“Articolo 13 
(Dipartimento per le attività economiche) 
Il Dipartimento per le attività economiche (OGD 42.00) espleta compiti riconducibili ai seguenti insiemi di contenuti:
– la gestione delle risorse economiche (42.01), che comprende in particolare compiti di attuazione dei documenti strategici e di quelli esecutivi nel campo della gestione delle risorse economiche; della gestione dei vani commerciali, degli alloggi, dei terreni e dell’infrastruttura pubblica, delle aree boschive e di quelle marittime; della cura per lo sviluppo della piccola imprenditoria, dei servizi, dell’artigianato, del commercio e dell’imprenditoria in genere, nonché dell’agricoltura, della viticoltura, della produzione olearia e della pesca,
– il turismo (42.02), che comprende in particolare compiti nel comparto del sostegno allo sviluppo del turismo e della ristorazione,
– i servizi pubblici economici e quelli pubblici locali (42.03), che comprende in particolare compiti di monitoraggio della situazione, di preparazione delle proposte di sviluppo, di cura dell’attuazione e del controllo della stessa nel campo dell’approvvigionamento dell’acqua potabile, di trattamento e depurazione delle acque reflue, degli altri servizi pubblici locali come il trasporto pubblico, gli stabilimenti balneari, le pompe funebri, i mercati,
– l’autosufficienza (42.04), che comprende in particolare compiti di monitoraggio della situazione, di preparazione di proposte di programmi e di attuazione degli stessi, il cui obiettivo è raggiungere l’autosufficienza (dei fabbricati, del fabbisogno energetico, alimentare, nella gestione delle risorse …),
– i trasporti (42.05), che comprendono in particolare compiti di monitoraggio della situazione e di realizzazione dei documenti strategici ed attuativi, nonché di regolamentazione e di gestione dell’infrastruttura pubblica nel campo dei trasporti, del traffico stazionario, dei porti, della prevenzione e dell’educazione al traffico stradale e dell’attuazione di compiti tecnici e professionali nel campo del traffico stazionario,
– la manutenzione e la sistemazione del patrimonio della comunità (42.06), che comprende in particolare la realizzazione di compiti legati alla costruzione ed alla sistemazione dell’infrastruttura viaria e di quella locale, di aree pubbliche ricreative e di altro genere, delle sponde dei corsi d’acqua e del mare; della cura della manutenzione straordinaria e degl’investimenti in fabbricati, vani commerciali, attrezzature e proprietà immobiliari appartenenti al comune,
– gl’interventi di carattere tecnico operativo (42.07), che comprende in particolare compiti di cura dell’attuazione di compiti operativi in campo lavorativo (tecnico, di trasporto, edilizio di ingegneria, relativo all’infrastruttura di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque reflue, all’impiantistica elettrica, alla disinfestazione ed alla disinfezione),
– la tutela degli animali (42.08), che comprende in particolare compiti di elaborazione di proposte e realizzazione di programmi per la cura, l’assistenza e la tutela degli animali.”
Articolo 7 
L’articolo 14 si modifica e recita:
“Articolo 14 
(Dipartimento per l’ambiente e il territorio) 
Il Dipartimento per l’ambiente e il territorio (OOP 43.00) espleta compiti riconducibili ai seguenti insiemi di contenuti:
– la gestione delle risorse naturali (43.01), che comprende in particolare compiti di realizzazione dei documenti strategici ed attuativi nel campo della gestione delle risorse naturali; della gestione e della tutela del patrimonio culturale,
– la tutela dell’ambiente (43.02), che comprende in particolare la preparazione di programmi di tutela ambientale, di programmi operativi e studi di vulnerabilità ambientale per il comprensorio comunale; di programmi di risanamento per l’eliminazione delle conseguenze e delle fonti d’inquinamento ambientale, compresa la cura della loro realizzazione; l’espletamento di altri compiti amministrativi relativi alla tutela ambientale, disposti dalla legislazione speciale in materia di tutela ambientale,
– la gestione delle aree territoriali (43.03), che comprende in particolare compiti relativi alla realizzazione dei documenti strategici ed attuativi nel campo del trattamento (disposizione e gestione) delle risorse territoriali; della tenuta dell’evidenza degl’immobili e della regolazione della situazione tavolare degl’immobili di proprietà del comune; della gestione delle aree fabbricabili, di quelle agricole, boschive e del demanio marittimo di competenza del comune,
– l’assetto territoriale (43.04), che comprende in particolare compiti connessi alla realizzazione degli atti territoriali comunali; dell’attuazione dei procedimenti amministrativi nel settore dell’assetto territoriale (rilascio di informazioni di localizzazione, di attestati inerenti la destinazione d’uso, di nulla osta …).”
Articolo 8 
L’articolo 15 si modifica e recita:
“Articolo 15 
(Dipartimento per lo sviluppo e gli investimenti) 
Il Dipartimento per lo sviluppo e gli investimenti (ORI 44.00), espleta compiti riconducibili ai seguenti insiemi di contenuti:
– le iniziative (44.01), che comprendono in particolare la ricezione, il monitoraggio e l’analisi delle iniziative nel settore dell’ottimizzazione economica, delle attività sociali, delle attività economiche, dell’ambiente e del territorio, dello sviluppo e degl’investimenti, delle finanze e della contabilità, delle questioni giuridiche e di quelle connesse all’autonomia locale, nonché di altri settori; il monitoraggio e l’analisi dello sviluppo del comune,
– l’elaborazione di programmi di sviluppo e di investimento nel periodo dell’esercizio finanziario (PPS) e (PPI) (44.02), che comprende in particolare la stesura delle proposte delle priorità di sviluppo e del programma comunale, dei documenti strategici e di quelli attuativi di sviluppo comunale; delle proposte di programmi d’investimento, delle priorità e dei piani comunali; l’elaborazione dei programmi di sviluppo e d’investimento per il periodo dell’esercizio finanziario,
– la direzione dei programmi e dei lavori (44.03), che comprende in particolare la cura per l’attuazione degli investimenti pianificati dal comune (pianificazione, realizzazione …),
– la programmazione strategica dei contenuti e la pianificazione della gestione delle risorse culturali (44.04), che comprende in particolare la preparazione dei documenti strategici e di quelli attuativi nel campo della gestione delle risorse culturali,
– la programmazione strategica dei contenuti e la pianificazione delle risorse economiche (44.05), che comprende in particolare la preparazione dei documenti strategici e di quelli attuativi nel campo della gestione delle risorse economiche,
– la programmazione strategica dei contenuti e la pianificazione delle risorse naturali (44.06), che comprende in particolare la preparazione dei documenti strategici e di quelli attuativi nel campo della gestione delle risorse naturali,
– la programmazione strategica dei contenuti e la pianificazione delle risorse territoriali (44.07), che comprende in particolare la preparazione dei documenti strategici e di quelli attuativi nel campo della gestione delle risorse territoriali,
– la pianificazione dello sviluppo a lungo termine (44.08), che comprende in particolare la preparazione dei piani di sviluppo a lungo termine del comune e il monitoraggio di detto sviluppo,
– il sistema di qualità, l’organizzazione dei processi di lavoro e la gestione dei sistemi informatici (44.09), che comprende in particolare la cura nell’introduzione di processi di lavoro e di tecnologie per l’ottimizzazione dei processi; la cura per lo sviluppo e la manutenzione dei processi di lavoro, dei programmi, delle applicazioni informatiche, delle banche dati e dell’hardware.”
Articolo 9 
L’articolo 16 si modifica e recita:
“Articolo 16 
(Dipartimento finanze e contabilità) 
Il Dipartimento finanze e contabilità (OFR 45.00) espleta compiti riconducibili ai seguenti insiemi di contenuti:
– il bilancio di previsione (45.01), che comprende in particolare i compiti di preparazione della proposta di bilancio di previsione e la cura della sua realizzazione in conformità alle disposizioni settoriali; di preparazione della relazione finanziaria, del bilancio patrimoniale e del conto consuntivo del bilancio di previsione; di garantire il sostegno professionale agli organi comunali nell’approvazione e nella realizzazione degli atti comunali generali e di altro genere relativi alle finanze pubbliche; di attuazione dei compiti professionali per la realizzazione del bilancio di previsione; di attuazione dei compiti professionali di natura contabile, finanziaria e di alro genere in funzione del bilancio di previsione,
– le finanze (45.02), che comprende in particolare la tenuta dell’evidenza del patrimonio finanziario e del compendio delle evidenze del patrimonio di altro genere; la cura della gestione materiale e finanziaria; l’attuazione della gestione dei fondi di bilancio del comune; la gestione del patrimonio finanziario del comune; la stesura dei documenti di pianificazione, dei piani finanziari e delle statistiche; l’analisi della gestione dei fruitori di bilancio; l’attuazione del controllo finanziario di tutti i negozi giuridici stipulati dal comune; il monitoraggio, l’analisi e la formazione dei prezzi di competenza del comune e l’espressione di pareri relativi alla formazione dei prezzi inerenti i rapporti di concessione; il monitoraggio e l’analisi delle imposte di competenza comunale e la preparazione delle motivazioni professionali in conformità alla legge per la loro introduzione o armonizzazione; il controllo della gestione finanziaria, dell’indebitamento e della fornitura di garanzie da parte degli enti pubblici, delle aziende pubbliche, dei fondi, delle agenzie e di altre persone giuridiche, il cui costitutore o partecipante è il comune,
– la contabilità (45.03), che comprende in particolare la dinamica dei pagamenti, la regolazione aggiornata, l’evidenziazione compresa quella contabile delle entrare e delle uscite relative al bilancio di previsione, l’attuazione de controllo contabile e di quello relativo ai pagamenti degli obblighi e degli oneri, l’archiviazione degli originali dei documenti contabili relativi al bilancio comunale; la tenuta della contabilità e della ragioneria in conformità alla legge e la redazione delle relazioni contabili; la realizzazione dei compiti relativi alla contabilizzazione delle retribuzioni e delle altre entrate personali degli impiegati pubblici dell’Amministrazione comunale.”
Articolo 10 
L’articolo 17 si modifica e recita:
“Articolo 17 
(Dipartimento per gli affari giuridici e l’autonomia locale) 
Il Dipartimento per gli affari giuridici e l’autonomia locale (OPS 46.00) espleta compiti riconducibili ai seguenti insiemi di contenuti:
– le questioni giuridiche (46.01), che comprendono in particolare il sostegno giuridico professionale agli organi del comune; la preparazione delle proposte di atti generali e di altro genere, nonché di pareri e posizioni approvati dal Sindaco, dal Consiglio comunale o da altri organi comunali; la redazione di contratti, la valutazione dei contratti stipulati e il monitoraggio giuridico dei contratti; la tenuta delle evidenze dei rapporti contrattuali del comune; l’offerta di informazioni, di documenti ed altro sostegno nonché la comunicazione con i rappresentanti del comune nei procedimenti giudiziari ed amministrativi, nonché in quelli di mediazione; la tenuta delle evidenze delle questioni giuridiche e delle transazioni stragiudiziali, nonché dei collaboratori esterni del comune,
– gli appalti pubblici, i bandi e le concessioni (46.02), che comprendono in particolare la preparazione della documentazione e la conduzione delle procedure di appalto pubblico e di stipulazione di altre forme di partenariato pubblico – privato; la garanzia delle possibilità di accedere alle informazioni di carattere pubblico,
– l’autonomia locale (46.03), che comprende in particolare l’attuazione di provvedimenti e la preparazione dei documenti per lo sviluppo del sistema dell’autonomia locale e dell’attuazione dei diritti dei cittadini; la garanzia del sostegno giuridico professionale nell’attuazione delle operazioni di voto ed all’operato della commissione elettorale,
– il collegamento intercomunale e regionale, le questioni europee e la collaborazione transfrontaliera (46.04), che comprende in particolare la realizzazione di compiti connessi al collegamento intercomunale e regionale, alla collaborazione con le autorità locali, con quelle regionali e con altri soggetti stranieri; la collaborazione con istituzioni internazionali e compiti legati all’attuazione degli aiuti umanitari ed allo sviluppo a carattere internazionale.”
Articolo 11 
L’articolo 17.a si modifica e recita:
“Articolo 17.a 
(Azienda servizi comunali) 
L’Azienda servizi comunali (ROT 47.00) espleta compiti disposti dall’atto costitutivo, riconducibili ai seguenti insiemi di contenuti:
– l’attuazione di servizi nei settori dell’educazione e dell’istruzione, della sanità e dell’assistenza sociale (47.01), che comprende in particolare la realizzazione di compiti operativi di assistenza, ovvero l’attuazione diretta di compiti del suddetto settore (assistenza domiciliare, consegna di pasti …),
– l’attuazione di servizi per le necessità di funzionamento ed operato dei fabbricati pubblici adibiti allo sport e alla cultura, degli stabilimenti balneari e di realizzazione delle manifestazioni pubbliche (47.02), che comprende in particolare compiti operativi di manutenzione dell’infrastruttura,
– l’attuazione di servizi nel settore dei servizi pubblici a carattere economico, di quelli locali, dei trasporti e della sistemazione del patrimonio del comune (47.03), che comprende in particolare compiti relativi al settore enunciato (falciatura …),
– instaurazione, sistemazione e manutenzione dell’assetto uniforme dei parchi e delle aree tutelate a livello naturale (47.04), che comprende in particolare compiti operativi settoriali (instaurazione e manutenzione dei parchi, lavori di giardinaggio …).”
Articolo 12 
L’articolo 18 si modifica e recita:
“Articolo 18 
(Dipartimento di pubblica sicurezza e protezione) 
Il Dipartimento di pubblica sicurezza e protezione (OVZ 50.00) offre sostegno professionale e amministrativo, redige proposte di soluzioni e di altri atti, nonché armonizza l’operato tra gli organi comunali, tra quelli delle amministrazioni comunali comuni, tra gli organi di consulenza, tra i gruppi di progetto e gli altri soggetti del comune nei settori riconducibili ai seguenti insiemi di contenuti:
– la sicurezza, l’ordine e la quiete pubblici (50.01), che comprendono in particolare compiti di monitoraggio della situazione della sicurezza nel comune; di stesura di proposte di soluzioni sistematiche per garantire la sicurezza, l’ordine e la quiete pubblici; il sostegno amministrativo e la cura per l’operato del consiglio comune per la sicurezza e degli altri organi di consulenza (corpi lavorativi) nel settore della sicurezza, dell’ordine e della quiete pubblici nel comune,
– la protezione dalle calamità naturali e di altro genere, il salvataggio e la tutela (50.02), che comprende in particolare il sostegno amministrativo, professionale ed altro all’organizzazione della protezione civile nel comune; il monitoraggio e la preparazione di analisi e di proposte strategiche e di altra natura per il settore della protezione dalle calamità naturali e di altro genere,
– del settore dell’ispezione comunale (50.03), che comprende in particolare i compiti di monitoraggio e di analisi della situazione nell’attuazione del servizio di vigilanza; di offerta di sostegno amministrativo e di altro carattere professionale al servizio di vigilanza; di preparazione delle proposte di documenti strategici e di altra natura (istruzioni) per le necessità del settore della vigilanza comunale,
– del settore dei servizio ispettivo comunale (50.04), che comprende in particolare i compiti di monitoraggio e di analisi della situazione nell’attuazione del servizio ispettivo; di offerta di sostegno amministrativo e di altro carattere professionale al servizio ispettivo; di preparazione delle proposte di documenti strategici e di altra natura (istruzioni) per le necessità del settore ispettivo comunale.”
Articolo 13 
All’articolo 20 dopo il secondo comma si aggiunge un nuovo terzo comma, che recita:
“(3) Il Direttore dell’Amministrazione comunale deve avere almeno il grado d’istruzione universitario, ovvero l’istruzione acquisita ai sensi del programma di studi di primo grado, prevista dalla legge che regola l’istruzione universitaria.”
Articolo 14 
Dopo l’articolo 20 si aggiunge un nuovo articolo 20.a, che recita:
“A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo precedente il Sindaco dirige, organizza e coordina direttamente l’operato degli impiegati del Gabinetto del sindaco e del Dipartimento per la sicurezza pubblica e la protezione, che gli sono direttamente subordinati. Il Sindaco ha la facoltà di conferire delega al Direttore dell’Amministrazione comunale o ad un altro impiegato pubblico per determinati compiti connessi alla direzione delle unità amministrative di cui al periodo precedente, o per determinati compiti connessi alla realizzazione dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità derivanti dal rapporto di lavoro degli impiegati pubblici di dette unità organizzative.”
DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 15 
Il Sindaco del Comune di Ancarano approva entro un mese dall’entrata in vigore del presente decreto l’atto sull’inquadramento dei posti di lavoro nel Comune di Ancarano, che funge da base per la disposizione, ovvero per l’assunzione degli impiegati sui conformi posti di lavoro.
Articolo 16 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.136/17
Ancarano, 28. febbraio 2017
Il Sindaco 
del Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost