Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

551. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah, stran 1665.

  
Na podlagi osmega odstavka in za izvrševanje petega odstavka 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah 
1. člen 
V Pravilniku o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13 in 59/15) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(območno razvojno partnerstvo in območne razvojne institucije) 
(1) Območno razvojno partnerstvo, ustanovljeno v skladu s 17. členom zakona (v nadaljnjem besedilu: ORP), s sklepom organa odločanja pooblasti pravno osebo za opravljanje razvojnih nalog na območju ORP (v nadaljnjem besedilu: območna razvojna institucija).
(2) Območna razvojna institucija mora:
– imeti sklenjeno pogodbeno razmerje o izvajanju in sofinanciranju razvojnih nalog na območju ORP z ustanoviteljicami ORP,
– zagotavljati svoje delovanje na celotnem območju ORP,
– imeti strokovno usposobljene kadre za opravljanje razvojnih nalog na območju ORP, pri čemer kadrovska sestava izkazuje interdisciplinarno znanje pri opravljanju razvojnih nalog predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora,
– imeti ustrezne prostore in opremo za opravljanje razvojnih nalog.«.
2. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(pogoji za pravne osebe, ki lahko skupaj z RRA opravljajo splošne razvojne naloge v regiji) 
(1) Skupaj z RRA lahko opravlja splošne razvojne naloge v regiji pravna oseba, ki:
– je v večinski javni lasti,
– je del regijske razvojne mreže,
– ima pooblastilo sveta za opravljanje splošnih razvojnih nalog,
– ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji,
– ima sklenjeno pogodbeno razmerje z RRA o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji in
– vodi ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji.
(2) Za pravno osebo, ki skupaj z RRA opravlja splošne razvojne naloge v regiji, se smiselno uporabljajo določbe šestega in sedmega odstavka 20. člena zakona.«.
3. člen 
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Regijsko razvojno mrežo lahko sestavljajo:
1. RRA;
2. pravne osebe, ki skupaj z RRA opravljajo splošne razvojne naloge v regiji;
3. pravne osebe, ki v skladu s prvim odstavkom 19. člena zakona opravljajo v regiji naslednje razvojne naloge države:
– izvajanje regijske finančne sheme,
– izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
– dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov,
– spodbujanje in razvoj podjetništva ter kulture inovativnosti,
– promocija regije in spodbujanje investicij v regiji,
– izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva in
– prostorsko planiranje na regionalni ravni;
4. druge razvojne institucije, ki so ključne za uresničevanje razvojnih prioritet in razvojne specializacije regije.«.
4. člen 
Za tretjim odstavkom 6. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Obseg splošnih razvojnih nalog v regiji, ki jih lahko skupaj z RRA opravljajo druge razvojne institucije v regiji in sredstva za sofinanciranje teh nalog iz državnega proračuna ne smejo presegati 50 odstotkov.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
5. člen 
V petem odstavku 7. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Stroški dela se za izračun standardnega stroška dela upoštevajo največ do višine 43. plačilnega razreda po predpisih, ki urejajo plače javnih uslužbencev, za direktorje RRA pa po uredbi, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju.«.
V šestem odstavku se besedilo »pri čemer« nadomesti z besedilom »pri sklepanju pogodb o sofinanciranju iz državnega proračuna, ki jih sklepa z RRA pa«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-220/2016/9
Ljubljana, dne 7. marca 2017
EVA 2016-2130-0093
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost