Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

550. Pravilnik o zagotavljanju podatkov za eVŠ, stran 1664.

  
Na podlagi enajstega odstavka 82. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o zagotavljanju podatkov za eVŠ 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
S tem pravilnikom se določata način in oblika zagotavljanja podatkov za evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ).
II. PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA EVIDENCI VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
2. člen
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija) sporoči v eVŠ podatke o akreditiranih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji in javnoveljavnih študijskih programih in študijskih programih za izpopolnjevanje, ki jih določata 81.č in 81.d člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16; v nadaljnjem besedilu: Zakon o visokem šolstvu), v sedmih dneh po dokončnosti odločbe o akreditaciji.
3. člen 
Agencija v sedmih dneh po prejemu obvestila visokošolskega zavoda sporoči v eVŠ podatke o spremembah obveznih sestavin študijskih programov, ki jih v skladu s petim odstavkom 32. člena Zakona o visokem šolstvu sprejme visokošolski zavod in vključujejo podatke, ki se vodijo v evidenci v skladu z 81.d členom Zakona o visokem šolstvu.
4. člen 
Podatke o transnacionalnem izobraževanju, ki jih določa drugi odstavek 81.d člena Zakona o visokem šolstvu, sporoči agencija v eVŠ v sedmih dneh po vpisu v evidenco iz petega odstavka 51.v člena Zakona o visokem šolstvu.
5. člen 
(1) Agencija sporoči podatke iz 2., 3. in 4. člena tega pravilnika v eVŠ v elektronski obliki.
(2) Če agencija podatkov iz prejšnjega odstavka nima, jih ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, brezplačno pridobi od visokošolskega zavoda na podlagi pisnega poziva, s katerim se določita način in rok njihove predložitve.
III. PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA EVIDENCO ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV 
6. člen
(1) Podatke, ki se vodijo v eVŠ evidenci študentov in diplomantov iz 81.e člena Zakona o visokem šolstvu, sporočijo v eVŠ visokošolski zavodi.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka sporočajo visokošolski zavodi za osebe, ki so pridobile status študenta v skladu z Zakonom o visokem šolstvu:
– na dan dogodka: podatke o vpisu in z njim povezane spremembe podatkov (izpis, dokončanje študija, izključitev);
– do 30. oktobra: podatke o doseženih kreditnih točkah za preteklo študijsko leto;
– do 30. novembra: podatke o mednarodni izmenjavi v času študija za preteklo študijsko leto.
(3) Podatke za tuje študente, ki so v Republiki Sloveniji na mednarodni izmenjavi v okviru študija in se o njih vodijo podatki v eVŠ v skladu z drugim odstavkom 81.e člena Zakona o visokem šolstvu, sporočajo visokošolski zavodi na dan dogodka. Podatke o doseženih kreditnih točkah je za študente iz tega odstavka treba sporočiti do 30. novembra.
(4) Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena sporočijo visokošolski zavodi v eVŠ v elektronski obliki.
IV. PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA EVIDENCO IZVAJALCEV VISOKOŠOLSKE DEJAVNOSTI 
7. člen
Visokošolski zavodi podatke, ki se vodijo v eVŠ evidenci izvajalcev visokošolske dejavnosti iz 81.h člena Zakona o visokem šolstvu, v elektronski obliki sporočijo v eVŠ do 28. februarja, in sicer stanje na dan 31. decembra preteklega leta.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
8. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 5. člena tega pravilnika agencija do vzpostavitve svojega informacijskega sistema sporoča ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, podatke za vnos v eVŠ v elektronski ali pisni obliki.
9. člen 
Podatke iz 7. člena tega pravilnika visokošolski zavodi prvič pošljejo za stanje na dan 31. decembra 2016, in sicer do 31. marca 2017.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov in zagotavljanju podatkov za eVŠ (Uradni list RS, št. 29/15 in 75/16 – ZviS-K) v delu, ki se nanaša na pridobivanje podatkov za evidenci iz 81.č in 81.d člena Zakona o visokem šolstvu.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-83/2016/14
Ljubljana, dne 3. marca 2017
EVA 2016-3330-0065
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport