Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

545. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, stran 1660.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena in drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) ter za izvrševanje 4. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) in 20. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPKG in 45/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov 
1. člen 
V Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13 in 22/15) se v 2. členu v 24. točki črta besedilo »razen travinja«.
2. člen 
V drugem odstavku 8. člena se v drugi alineji za besedo »ozimin« doda besedilo »in sejanega travinja«.
3. člen 
V prvem in drugem odstavku 8.a člena se za besedo »gnojem« dodata vejica in besedilo »kompostom ali digestatom, če slednji vsebuje več kakor 20 odstotkov suhe snovi,«.
4. člen 
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen 
Prepovedi in zahteve iz 8., 8.a, 9., 10. in 12. člena te uredbe se ne uporabljajo v primerih, če gre za raziskovalno delo, ki ga za izvajanje te uredbe naroči ministrstvo, pristojno za okolje, ali ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.«.
5. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
6. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-5/2017
Ljubljana, dne 8. marca 2017
EVA 2017-2550-0010
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost