Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

544. Uredba o spremembah Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, stran 1656.

  
Na podlagi petega in šestega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) ter za izvrševanje 72. člena in drugega odstavka 184. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora 
1. člen 
V Uredbi o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Uradni list RS, št. 78/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba v skladu z Direktivo 2000/59/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L št. 332 z dne 28. 12. 2000, str. 81), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2015/2087 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L št. 302 z dne 19. 11. 2015, str. 99), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/59/ES) določa pravila ravnanja za zmanjšanje nezakonitega odmetavanja ladijskih odpadkov in ostankov tovora v morje z zagotavljanjem pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter s tem izboljšanje varstva morskega okolja.«.
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se 13. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. živalski stranski proizvodi so živalski stranski proizvodi v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES) ter določbami predpisov, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi v Republiki Sloveniji.«.
V četrtem odstavku se besedilo »Uredbo 1774/2002/ES« nadomesti z besedilom »Uredbo 1069/2009/ES«.
3. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-6/2017
Ljubljana, dne 8. marca 2017
EVA 2016-2550-0095
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik