Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2017 z dne 15. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2017 z dne 15. 2. 2017

Kazalo

351. Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov, stran 1143.

  
Na podlagi tretjega odstavka 35. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K 
o poročanju dajalcev kreditov 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
Ta pravilnik podrobneje določa način, vsebino in obrazec poročanja dajalcev kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga imajo v Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. POROČILO O SKLENJENIH KREDITNIH POGODBAH TER SEZNAM KREDITNIH POSREDNIKOV IN POSLOV, SKLENJENIH S POSREDOVANJEM 
3. člen 
(vsebina poročila) 
(1) Poročilo dajalca kredita o sklenjenih kreditnih pogodbah (v nadaljnjem besedilu: poročilo) mora vsebovati naslednje podatke o sklenjenih kreditnih pogodbah:
– datum sklenitve kreditne pogodbe,
– ročnost kreditne pogodbe, izraženo v mesecih,
– efektivno obrestno mero,
– skupno število sklenjenih kreditnih pogodb v eurih,
– skupno število sklenjenih kreditnih pogodb v tuji valuti,
– vrsto kreditne pogodbe,
– skupni znesek sklenjenih kreditnih pogodb v eurih,
– skupni znesek sklenjenih kreditnih pogodb po posamezni tuji valuti.
(2) Podatki o sklenjenih kreditnih pogodbah iz prejšnjega odstavka morajo biti razvrščeni glede na naslednje ročnosti in zneske:
– do šest mesecev in do 1.000 eurov,
– do 12 mesecev in do 2.000 eurov,
– do 36 mesecev in do 4.000 eurov,
– do 10 let in do 20.000 eurov.
(3) V poročilo se vnašajo podatki o sklenjenih kreditnih pogodbah z enako ročnostjo in enakim zneskom.
4. člen 
(vsebina seznama o kreditnih posrednikih in poslih, sklenjenih s posredovanjem) 
Seznam kreditnih posrednikov in poslov, sklenjenih s posredovanjem (v nadaljnjem besedilu: seznam), dajalec kredita razvrsti glede na posameznega kreditnega posrednika in mora vsebovati:
– vrsto kreditne pogodbe;
– število sklenjenih kreditnih pogodb po posamezni vrsti kreditne pogodbe;
– skupni znesek sklenjenih kreditnih pogodb v eurih;
– skupni znesek sklenjenih kreditnih pogodb po posamezni tuji valuti.
IV. NAČIN POROČANJA 
5. člen 
(roki in način poročanja) 
(1) Dajalec kredita mora vsako leto do 31. marca za preteklo poslovno leto ministrstvu poročati o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri ali o tem, da ni bila sklenjena nobena kreditna pogodba, ter mu poslati seznam kreditnih posrednikov in poslov, sklenjenih s posredovanjem, skladno z določbami iz prejšnjega člena.
(2) Dajalec kredita ministrstvu posreduje poročilo in seznam po pošti ali po elektronski poti na obrazcu, določenem v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
V. KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah (Uradni list RS, št. 13/11, 109/11 in 77/16 – ZPotK-2).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 3. marca 2017.
Št. 007-338/2016/15
Ljubljana, dne 9. februarja 2017
EVA 2016-2130-0082
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarstvo