Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2017 z dne 15. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2017 z dne 15. 2. 2017

Kazalo

349. Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih, stran 1115.

  
Na podlagi osmega odstavka 7. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K 
o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obseg predhodnih informacij o potrošniških kreditih, ki jih je dajalec kredita ali kreditni posrednik dolžan zagotoviti potrošniku pred sklenitvijo kreditne pogodbe, dodaten pouk, opozorila in pojasnila glede vrste in načina sklepanja kreditnih pogodb, obliko in vsebino obrazcev, ki jih dajalec kredita uporablja pri podaji informacij potrošnikom ter način podajanja predhodnih informacij.
(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L št. 133 z dne 22. 5. 2008, str. 66).
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga imajo v Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. PREDHODNE INFORMACIJE PRI KREDITNIH POGODBAH 
3. člen 
(1) Dajalec kredita ali kreditni posrednik pred sklenitvijo kreditne pogodbe, razen če gre za kreditno pogodbo iz 4. in 5. člena tega pravilnika, potrošniku zagotovi naslednje informacije:
1. vrsto potrošniškega kredita (npr. finančni zakup (lizing, najem), odlog plačila, gotovinsko posojilo, prekoračitev na plačilnem računu);
2. firmo ali ime in sedež ali naslov dajalca kredita in kreditnega posrednika, če se pogodba sklepa s pomočjo kreditnega posrednika;
3. skupni znesek kredita in pogoje črpanja;
4. obdobje trajanja kreditne pogodbe;
5. blago ali storitev ter njuno vrednost v primeru kredita v obliki odloga plačila in v primeru povezanih kreditnih pogodb;
6. kreditno obrestno mero in pogoje, ki urejajo uporabo kreditne obrestne mere, in če obstaja, indeks ali referenčno obrestno mero, ki se uporablja za začetno kreditno obrestno mero; obdobja veljavnosti obrestne mere ter pogoji in postopki za spremembo kreditne obrestne mere. Kadar se v različnih okoliščinah uporabljajo različne kreditne obrestne mere, se informacije navedejo za vsako od teh;
7. efektivno obrestno mero in skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik na podlagi reprezentativnega primera. Pri tem se navedejo vse predpostavke za izračun efektivne obrestne mere, vključno z datumom, na katerega so predpostavke vezane. Če je potrošnik obvestil dajalca kredita o enem ali več elementih želenega kredita, dajalec kredita te elemente upošteva. Če kreditna pogodba določa različne načine črpanja z različnimi stroški ali kreditnimi obrestnimi merami in se upošteva predpostavka iz 2. točke tretjega odstavka 25. člena zakona, se navede, da je izračun narejen tako, da se šteje, da je skupni znesek kredita črpan po najvišji kreditni obrestni meri in najvišjih stroških, ki se obračunavajo za najpogosteje uporabljeno transakcijo pri tovrstni kreditni pogodbi;
8. znesek, število in pogostnost plačil, ki jih mora plačati potrošnik, in vrstni red, po katerem bodo poplačani zneski, ki jih dolguje potrošnik in so zaračunani po različnih kreditnih obrestnih merah, podatek, ali gre za obročno ali anuitetno odplačevanje kredita ter skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik;
9. stroške vodenja enega ali več računov za izvrševanje plačilnih transakcij in črpanj, razen če je odprtje računa neobvezno; stroške uporabe plačilnih sredstev za plačila in črpanja ter ostale stroške, ki izhajajo iz kreditne pogodbe, in pogoje, pod katerimi se lahko ti stroški spremenijo;
10. stroške, ki jih mora potrošnik ob sklenitvi kreditne pogodbe plačati notarju v skladu z notarsko tarifo, če so potrebni;
11. podatek o sklenitvi pomožne pogodbe o storitvah v zvezi s kreditno pogodbo, kadar je sklenitev pomožne pogodbe obvezna za samo pridobitev kredita ali kadar tako določajo pogoji, pod katerimi dajalec kredita trži kredit. Če stroškov pomožnih storitev ni možno določiti vnaprej, se navede opozorilo, da ti stroški obstajajo, niso pa zajeti v izračun efektivne obrestne mere;
12. vsakokratno veljavno zamudno obrestno mero v primeru zamude pri plačilu, pogoje in postopke za njeno spremembo in morebitne stroške v primeru zamude;
13. opozorilo o posledicah neplačevanja oziroma zamude pri odplačevanju;
14. zahtevana zavarovanja;
15. obstoj ali neobstoj potrošnikove pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga;
16. potrošnikovo pravico do predčasnega odplačila in, če je primerno, pravico dajalca kredita do nadomestila ter način določitve tega nadomestila v skladu z 22. členom zakona;
17. potrošnikovo pravico do takojšnje in brezplačne seznanitve z rezultati poizvedbe v zbirkah osebnih podatkov in pridobljenimi informacijami v skladu s šestim odstavkom 10. člena zakona;
18. časovno obdobje, v katerem dajalca kredita zavezujejo predhodne informacije;
19. pravico potrošnika, da na zahtevo poleg predhodnih informacij brezplačno prejme tudi osnutek kreditne pogodbe, ki je sestavljena v skladu z zakonom in navedbo, da dajalec kredita potrošniku ni dolžan zagotoviti osnutka pogodbe, če ob vložitvi potrošnikove zahteve z njim ni pripravljen skleniti kreditne pogodbe.
(2) Dajalec kredita ali kreditni posrednik pred sklenitvijo kreditne pogodbe potrošniku poleg informacij iz prejšnjega odstavka zagotovi še naslednje informacije:
– grafični prikaz nihanja referenčne obrestne mere in vrednosti tuje valute v razmerju do eura za zadnjih deset let, kadar gre za kreditno pogodbo s spremenljivo kreditno obrestno mero ali kreditno pogodbo, pri kateri je kredit obračunan v tuji valuti,
– ime referenčne vrednosti in njenega upravljavca ter morebitne posledice za potrošnika, kadar se kreditna pogodba sklicuje na referenčno vrednost, kakor je opredeljena v 40. točki 2. člena zakona.
(3) Pri kreditnih pogodbah, pri katerih je obračun vezan na uporabo tuje valute, dajalec kredita ali kreditni posrednik poleg informacij iz prvega in prejšnjega odstavka navede tudi tujo valuto, tečaj, po katerem se izračunava vrednost v domači valuti, opozorilo, da se ob spremembi tečaja lahko spremenijo tudi predvideni zneski posameznih obrokov, obrazložitev pretvorbe plačila iz tuje valute v domačo ter povezavo med pretvorbo plačila iz tuje valute v domačo in drugimi določenimi pogoji o izplačilu kredita, da lahko potrošnik oceni finančne posledice, ki iz tega zanj izhajajo.
4. člen 
(1) Dajalec kredita ali kreditni posrednik pred sklenitvijo kreditne pogodbe z dovoljeno možnostjo prekoračitve stanja na plačilnem računu potrošnika, pri kateri ima dajalec kredita pravico od potrošnika na zahtevo ali v roku treh mesecev terjati odplačilo, potrošniku poleg informacij iz drugega odstavka prejšnjega člena zagotovi naslednje informacije:
1. vrsto potrošniškega kredita;
2. firmo ali ime in sedež ali naslov dajalca kredita in kreditnega posrednika, če se pogodba sklepa s pomočjo kreditnega posrednika;
3. skupni znesek kredita;
4. obdobje trajanja kreditne pogodbe;
5. kreditno obrestno mero in pogoje, pod katerimi kreditna obrestna mera velja, ter indeks ali referenčno obrestno mero, ki se uporablja za izračun kreditne obrestne mere;
6. vse stroške, veljavne od datuma sklenitve kreditne pogodbe, in pogoje, pod katerimi se lahko stroški spremenijo;
7. efektivno obrestno mero, s prikazom reprezentativnega primera, pri čemer se navedejo vse predpostavke za izračun te obrestne mere;
8. pogoje in postopke za odpoved kreditne pogodbe;
9. zamudno obrestno mero, pogoje in postopke za njeno spremembo ter stroške v primeru zamude pri odplačevanju;
10. potrošnikovo pravico do takojšnje in brezplačne seznanitve z rezultatom poizvedbe v zbirkah osebnih podatkov in pridobljenimi informacijami v skladu s šestim odstavkom 10. člena zakona;
11. časovno obdobje, v katerem dajalca kredita zavezujejo predhodne informacije;
12. pravico potrošnika, da na zahtevo poleg predhodnih informacij brezplačno prejme tudi osnutek kreditne pogodbe, ki je sestavljena v skladu z zakonom in navedbo, da dajalec kredita potrošniku ni dolžan zagotoviti osnutka pogodbe, če ob vložitvi potrošnikove zahteve z njim ni pripravljen skleniti kreditne pogodbe;
13. pravico dajalca kredita, če obstaja, da kadarkoli zahteva poplačilo celotnega zneska kredita z navedbo roka, v katerem ga mora potrošnik poplačati.
(2) Pri kreditnih pogodbah iz prejšnjega odstavka, pri katerih je obračun vezan na uporabo tuje valute, dajalec kredita ali kreditni posrednik poleg informacij iz prejšnjega odstavka zagotovi tudi informacije iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
5. člen 
Pri kreditni pogodbi, s katero se potrošnik in dajalec kredita dogovorita o načinu odloga plačil ali o spremenjeni dinamiki odplačil (reprogramiranju dolga), dajalec kredita ali kreditni posrednik poleg informacij iz prejšnjega člena tega pravilnika potrošniku zagotovi tudi naslednje predhodne informacije:
1. znesek, število in pogostnost plačil, ki jih mora opraviti potrošnik, in vrstni red, po katerem se poplačajo zneski, ki jih dolguje potrošnik in so zaračunani po različnih kreditnih obrestnih merah, podatek, ali gre za obročno ali za anuitetno odplačevanje kredita ter skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik;
2. potrošnikovo pravico do predčasnega odplačila in, če je primerno, pravico dajalca kredita do nadomestila ter način določitve tega nadomestila v skladu z 22. členom zakona.
III. PREDHODNE INFORMACIJE PRI KREDITNIH POGODBAH, SKLENJENIH NA DALJAVO 
6. člen 
(1) Pri kreditnih pogodbah iz 3., 4. in prejšnjega člena tega pravilnika, ki se sklepajo s pomočjo sredstev za sporazumevanje na daljavo, kot jih določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, dajalec kredita ali kreditni posrednik pred sklenitvijo kreditne pogodbe zagotovi potrošniku poleg informacij iz 3., 4. oziroma prejšnjega člena tega pravilnika tudi naslednje informacije:
1. firmo ali ime in sedež ali naslov predstavnika dajalca kredita v državi članici, v kateri je prebivališče potrošnika;
2. sodni ali drug javni register, v katerega je vpisan dajalec kredita;
3. ime nadzornega organa, če je za dejavnost dajalca kredita potrebno dovoljenje;
4. navodila za uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa od kreditne pogodbe v roku 14 dni;
5. informacijo o pravu, ki se uporablja pri poslovanju s potrošnikom pred sklenitvijo kreditne pogodbe;
6. informacijo o pravu, ki se uporablja za kreditno pogodbo in o pristojnem sodišču;
7. jezik, v katerem bo sklenjena kreditna pogodba, in jezik sporazumevanja s potrošnikom;
8. informacija o tem, ali sta potrošniku dostopna pritožbeni postopek in postopek izvensodnega reševanja sporov.
(2) Če je kreditna pogodba sklenjena s pomočjo sredstva za sporazumevanje na daljavo, ki ne omogoča zagotavljanja predhodnih informacij na način iz 8. člena tega pravilnika, dajalec kredita ali kreditni posrednik zagotovi predhodne informacije takoj po sklenitvi kreditne pogodbe.
7. člen 
(1) V primeru ustnih sporočil po telefonu opis glavnih značilnosti kreditne pogodbe iz 3. člena tega pravilnika vsebuje vsaj naslednje informacije:
1. skupni znesek kredita;
2. pogoje črpanja kredita;
3. obdobje trajanja kreditne pogodbe;
4. blago ali storitev ter njuno vrednost v primeru kredita v obliki odloga plačila in v primeru povezanih kreditnih pogodb;
5. kreditno obrestno mero in pogoje, pod katerimi velja kreditna obrestna mera ter, če obstaja, indeks ali referenčno obrestno mero, ki se uporablja za začetno kreditno obrestno mero;
6. obdobja, pogoje in postopke za spreminjanje obrestne mere. Če se v različnih okoliščinah uporabljajo različne kreditne obrestne mere, se informacije navedejo za vsako od teh;
7. efektivno obrestno mero, z navedbo reprezentativnega primera z vsemi predpostavkami za izračun efektivne obrestne mere;
8. znesek, število in pogostnost plačil, ki jih mora opraviti potrošnik, in vrstni red, po katerem bodo poplačani zneski, ki jih dolguje potrošnik in so zaračunani po različnih kreditnih obrestnih merah, ter skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik;
9. informacija, ali gre za obročno ali anuitetno odplačevanje kredita.
(2) Pri kreditnih pogodbah iz 4. člena tega pravilnika mora telefonska informacija potrošniku o glavnih značilnostih kredita vsebovati vsaj podatke iz 1., 5., 7. in 8. točke prejšnjega odstavka, podatek o stroških, veljavnih od datuma sklenitve kreditne pogodbe in pogojih, pod katerimi se lahko ti stroški spremenijo in navedbo o pravici dajalca kredita, da kadar koli zahteva poplačilo celotnega zneska kredita z navedbo roka, v katerem mora potrošnik poplačati celotni znesek.
(3) Pri kreditnih pogodbah iz 5. člena tega pravilnika mora telefonska informacija potrošniku o glavnih značilnostih kredita vsebovati vsaj podatke iz 1., 3., 5., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena, podatek o vseh stroških, veljavnih od datuma sklenitve kreditne pogodbe, in pogojih, pod katerimi se lahko stroški spremenijo.
IV. NAČIN PODAJANJA PREDHODNIH INFORMACIJ, OPOZORILA IN POJASNILA POTROŠNIKOM 
8. člen 
(1) Dajalec kredita ali kreditni posrednik zagotovi predhodne informacije na obrazcu »Standardne predhodne informacije za potrošniški kredit«, ki je kot Priloga I sestavni del tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena pri kreditnih pogodbah iz 4. in 5. člena tega pravilnika dajalec kredita ali kreditni posrednik zagotovi predhodne informacije na obrazcu »Predhodne informacije za potrošnike pri prekoračitvah stanja na plačilnem računu in reprogramiranju dolga«, ki je kot Priloga II sestavni del tega pravilnika.
(3) Če dajalec kredita ali kreditni posrednik potrošniku zagotovi informacije iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika ali druge dodatne informacije o potrošniškem kreditu, se posredujejo v ločenem dokumentu, ki se priloži obrazcu za »Standardne predhodne informacije za potrošniški kredit«.
(4) Vse predhodne informacije morajo biti podane v besedilu enake velikosti in poudarjenosti ter morajo biti čitljive.
9. člen 
(1) Dajalec kredita ali kreditni posrednik potrošniku na razumljiv in nazoren način zagotovi predhodne informacije o potrošniškem kreditu, na podlagi katerih potrošnik primerja različne ponudbe in presodi ustreznost ponujenega kredita glede na njegove potrebe, finančni položaj in premoženjsko stanje.
(2) Dajalec kredita ali kreditni posrednik potrošniku na njegovo zahtevo zagotovi dodatna pojasnila o predhodnih informacijah o potrošniškem kreditu, o glavnih značilnostih predlaganega kredita in drugih predlaganih pomožnih storitvah ter o možnih posledicah sklenitve predlagane kreditne pogodbe in drugih pomožnih storitev za potrošnika, vključno s posledicami neplačevanja zapadlih obveznosti.
(3) Dajalec kredita ali kreditni posrednik potrošnika opozori na pravne posledice, ki izhajajo iz sklenitve nameravane kreditne pogodbe ali druge pomožne storitve, znana in običajna tveganja ter morebitne druge okoliščine v zvezi s sklenitvijo kreditne pogodbe ali pomožne storitve, če jih pozna.
(4) Če potrošnik obvesti dajalca kredita ali kreditnega posrednika o enem ali več elementih želenega kredita, dajalec kredita ali kreditni posrednik te elemente smiselno upošteva, vendar je hkrati dolžan potrošnika opozoriti na tveganja, ki so nesorazmerno velika glede na podatke o finančnem položaju in premoženjskem stanju potrošnika, s katerimi razpolaga.
V. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 104/10 in 77/16 – ZPotK-2).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 3. marca 2017.
Št. 007-333/2016/10
Ljubljana, dne 3. februarja 2017
EVA 2016-2130-0080
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarstvo 
 

AAA Zlata odličnost