Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

57. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 263.

  
Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11 in 17/15), ter tretje alineje 38. in prve alineje 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2 in 63/16) sta Senat Univerze na Primorskem na 14. redni seji dne 14. decembra 2016 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na 12. redni seji dne 5. januarja 2017 v enakem besedilu sprejela
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Univerze na Primorskem 
1. člen 
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2 in 63/16) se v 10. členu za besedo »fakultete:« črta besedilo:
»Univerza na Primorskem
Fakulteta za grajeno okolje
Skrajšano ime: UP FGO
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito
Prevod imena v angleški jezik: University of Primorska, Faculty of Built Environment
Sedež: Koper, Titov trg 5«.
2. člen 
V 10.a členu se črta prva alineja.
Vse nadaljnje alineje se ustrezno preštevilčijo.
V novi tretji alineji se za besedilom »(52) tehnika,« doda besedilo »(58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo,«.
V novi šesti alineji se za besedilom »(72) zdravstvo« piko zamenja z vejico in doda besedilo »(81) osebne storitve.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Splošni akti univerze se uskladijo s temi spremembami in dopolnitvami v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
4. člen 
Članice morajo svoja pravila uskladiti s temi spremembami in dopolnitvami v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
5. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-1/17
prof. dr. Dragan Marušič l.r.
doc. dr. Igor Stubelj l.r.
rektor Univerze na Primorskem
Predsednik
Predsednik Senata
Upravnega odbora
Univerze na Primorskem
Univerze na Primorskem

AAA Zlata odličnost