Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

40. Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, stran 151.

  
Na podlagi petega odstavka 86. člena in prvega odstavka 110. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke 
1. člen 
Ta uredba določa znesek trošarine za tobačne izdelke iz 1. točke sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1) ter znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret, in ugotavlja tehtano povprečno drobnoprodajno ceno cigaret.
2. člen 
Trošarina znaša za:
– cigarete najmanj 60 % tehtane povprečne drobnoprodajne cene enega zavojčka cigaret, sproščenih v porabo, vendar najmanj 109 eurov, od 1. julija 2017 pa najmanj 111 eurov za 1000 kosov iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret;
– cigare in cigarilose: 6,2 % od drobnoprodajne cene, vendar najmanj 41 eurov, od 1. julija 2017 pa 6,3 % od drobnoprodajne cene in najmanj 42 eurov za 1000 kosov;
– drobno rezani tobak: 36 % od drobnoprodajne cene in 41 eurov, vendar najmanj 91 eurov, od 1. julija 2017 pa 37 % od drobnoprodajne cene in 42 eurov, vendar najmanj 92 eurov za en kilogram;
– drug tobak za kajenje: 41 eurov, od 1. julija 2017 pa 42 eurov za en kilogram.
3. člen 
Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaretza leto 2017 znaša 3,51 eura za zavojček dvajsetih cigaret.
4. člen
(1) Specifična trošarina za cigarete znaša 70,3238 eura, od 1. julija 2017 pa 71,3238 eura za 1000 kosov cigaret.
(2) Proporcionalna trošarina za cigarete znaša 22,0377 %, od 1. julija 2017 pa 22,6075 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.
5. člen 
Ne glede na določbi prejšnjega člena se za cigarete, katerih drobnoprodajna cena je nižja od 3,51 eura za zavojček dvajsetih cigaret, plačuje trošarina v višini 109 eurov, od 1. julija 2017 pa 111 eurov za 1000 kosov cigaret.
6. člen 
Drobnoprodajna cena za posamezno vrsto tobačnih izdelkov, ki jo določi proizvajalec oziroma imetnik trošarinskega skladišča oziroma pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik oziroma uvoznik (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), velja za celotno območje Republike Slovenije, razen za prodajo v davka prostih prodajalnah pri letih ali plovbi v tretjo državo.
PREHODNE DOLOČBE IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Zavezanec plača trošarino v znesku iz te uredbe za tobačne izdelke, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. februarja 2017 oziroma 1. julija 2017.
8. člen 
Oseba iz devetega odstavka 8. člena ZTro-1 plača razliko trošarine v skladu s predpisom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, v dobro podračuna: 01100-9991000033 – PCP – proračun države. Poleg številke vplačilnega računa na plačilnem nalogu navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656.
9. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje (Uradni list RS, št. 7/13, 42/13 in 18/14) in Uredba o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 81/16), ki pa se uporabljata do začetka uporabe te uredbe.
10. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. februarja 2017.
Št. 00712-48/2016
Ljubljana, dne 5. januarja 2017
EVA 2016-1611-0139
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost