Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

10. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Otok, stran 29.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Otok 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Otok (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Območje stanovanjske soseske Otok med Savinjo in Ljubljansko cesto ureja Odlok o ZN Otok I (UVC št. 28-300/63, UVC št. 5-48/70, Uradni list SRS, št. 42/72, Uradni list SRS, št. 10-221/74, Uradni list SRS, št. 15-353/74, Uradni list SRS, št. 24-1200/75, Uradni list SRS, št. 13-594/76, Uradni list SRS, št. 22-1412/77, Uradni list SRS, št. 24-1558/77, Uradni list SRS, št. 16-807/79, Uradni list SRS, št. 31-1498/81, Uradni list SRS, št. 42-1895/86, Uradni list RS, št. 1-8/91, Uradni list RS, št. 16-631/91, Uradni list RS, št. 23-903/91, Uradni list RS, št. 34/00, Uradni list RS, št. 105/00, Uradni list RS, št. 45/02, Uradni list RS, št. 138/04, Uradni list RS, št. 90/07, Uradni list RS, št. 69/09) v skladu s katerim so zemljišča opredeljena kot stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo in centralne dejavnosti. Na obravnavanem območju je potrebno skladno s smernicami notranjega prostorskega razvoja naselij, ki so podane v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in potrebami po sanacijah obstoječih stavb in urejanju javnih površin, izdelati izvedbeni prostorski akt ter določiti pogoje za novelacijo obstoječe prostorske ureditve, saj je območje primerno zgoščeno in pozidano.
3. 
(predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje OPPN) 
Predmet OPPN je pridobitev pogojev za predvideno gradnjo in rekonstrukcijo obstoječih objektov in sanacijo ter dograditev komunalne, prometne in druge infrastrukture, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo.
Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti prostora in obstoječe grajene strukture. Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
Območje OPPN se v fazi priprave lahko obsega območje med Jurčičevo, Trubarjevo in Čopovo ulico ter levim bregom Savinje, dopolni s sosednjimi parcelami glede na prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza stanja prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01) in investicijskih namer za območje predvidenega OPPN.
5. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice, in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
– Telemach d.o.o.;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.;
– Energetika Celje, JP d.o.o.;
– Simbio, JP d.o.o.;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
6. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena 8 tednov po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 1 mesec po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo OPPN financira Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2016
Celje, dne 24. novembra 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.