Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

2. Pravilnik o pomorski opremi, stran 1.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in na podlagi prvega odstavka 91. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10, 59/11 in 33/16) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o pomorski opremi 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 146; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/90/EU) določa tehnične standarde za pomorsko opremo na plovilih, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, postopke ugotavljanja skladnosti in priglašene organe.
(2) Namen tega pravilnika je izboljšati varnost na morju, preprečevati onesnaževanje morja z enotno uporabo ustreznih mednarodnih predpisov glede pomorske opreme, ki se namesti na ladje Republike Slovenije, in zagotoviti prosti pretok take opreme znotraj Evropske unije.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »pomorska oprema« je oprema v skladu s 3. členom tega pravilnika,
2. »ladja Republike Slovenije« je ladja, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije in spada v področje uporabe mednarodnih konvencij,
3. »mednarodne konvencije« so naslednje konvencije, vključno s protokoli in kodeksi obvezne uporabe, ki so sprejeti v okviru Mednarodne pomorske organizacije, in določajo posebne zahteve za odobritev za opremo, ki se namesti na ladje:
– Konvencija o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju (COLREG) iz leta 1972,
– Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL) iz leta 1973,
– Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) iz leta 1974,
4. »standardi preskušanja« so standardi za preskušanje pomorske opreme, ki jih določajo:
– Mednarodna pomorska organizacija (IMO),
– Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO),
– Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC),
– Evropski odbor za standardizacijo (CEN),
– Evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo (CENELEC),
– Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU),
– Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI),
– Evropska komisija v skladu z 8. členom in šestim odstavkom 27. člena Direktive 2014/90/EU,
– regulativni organi, določeni v sporazumih o vzajemnem priznavanju, katerih pogodbenica je Evropska unija,
5. »mednarodni predpisi« so mednarodne konvencije, vključno z resolucijami in okrožnicami IMO, ki uveljavljajo posodobljene različice navedenih konvencij, ter standardi preskušanja,
6. »znak krmila« je simbol iz 8. člena tega pravilnika in Priloge 1, ki je sestavni del pravilnika, ali elektronska oznaka iz 10. člena tega pravilnika,
7. »priglašeni organ« je organ za ugotavljanje skladnosti, ki ga minister, pristojen za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), priglasi Evropski komisiji in državam članicam Evropske unije,
8. »omogočanje dostopnosti na trgu« je vsaka plačljiva ali brezplačna dobava pomorske opreme na trgu Evropske unije v okviru trgovske dejavnosti,
9. »dajanje na trg« pomeni, da je pomorska oprema prvič dostopna na trgu Evropske unije,
10. »proizvajalec« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja pomorsko opremo ali naroči njen načrt ali izdelavo, da to opremo trži pod svojo firmo ali blagovno znamko,
11. »pooblaščeni zastopnik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge,
12. »uvoznik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki da pomorsko opremo iz tretje države na trg Evropske unije,
13. »distributer« je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost pomorske opreme na trgu,
14. »gospodarski subjekti« so proizvajalec, pooblaščeni zastopnika, uvoznik in distributer,
15. »akreditacija« je akreditacija v skladu z 10. točko 2. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES),
16. »nacionalni akreditacijski organ« je nacionalni akreditacijski organ v skladu z 11. točko 2. člena Uredbe 765/2008/ES, ki ga je ustanovila Republika Slovenija in deluje kot javni zavod Slovenska akreditacija,
17. »ugotavljanje skladnosti« je postopek, ki ga v skladu s 14. členom tega pravilnika izvajajo priglašeni organi, za ugotavljanje, ali pomorska oprema izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika,
18. »organ za ugotavljanje skladnosti« je organ, v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti,
19. »odpoklic« je vsak ukrep za vrnitev pomorske opreme, ki je že nameščena na ladje Republike Slovenije ali je že bila nabavljena, da bi bila nameščena na ladje Republike Slovenije,
20. »umik« je vsak ukrep, katerega namen je preprečiti dostopnost pomorske opreme iz dobavne verige na trgu,
21. »izjava EU o skladnosti« je izjava, ki jo izda proizvajalec v skladu s 15. členom tega pravilnika,
22. »proizvod« je predmet pomorske opreme,
23. »klasifikacijski zavod« je organizacija, ki jo je pooblastil minister v skladu s pravilnikom o klasifikacijskih zavodih,
24. »tretja država« je država, ki ni država članica Evropske unije.
3. člen
(področje uporabe) 
(1) Ta pravilnik se uporablja za pomorsko opremo, ki je nameščena na ladji Republike Slovenije ali ki bo nanjo nameščena in za katero je potrebna odobritev v skladu z mednarodnimi predpisi, ne glede na to, ali se ladja v času opremljanja nahaja v Evropski uniji.
(2) Ne glede na to, da lahko oprema iz prejšnjega odstavka spada tudi v področje uporabe drugih predpisov Evropske unije in ne le v področje uporabe tega pravilnika, se za opremo za namene iz 1. člena tega pravilnika uporablja izključno ta pravilnik.
4. člen
(zahteve za pomorsko opremo) 
(1) Pomorska oprema, ki se na ladjo Republike Slovenije namesti na dan 18. septembra 2016 ali pozneje, izpolnjuje zahteve mednarodnih predpisov glede zasnove, konstrukcije in delovanja, ki se uporabljajo v obdobju, ko je zadevna oprema nameščena na ladji.
(2) Skladnost pomorske opreme z zahtevami iz prejšnjega odstavka se dokaže izključno na podlagi standardov preskušanja in postopkov za ugotavljanje skladnosti iz 14. člena tega pravilnika.
(3) Mednarodni predpisi se uporabljajo ne glede na postopek preverjanja skladnosti iz 5. člena Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS).
(4) Zahteve in standardi iz prvega in drugega odstavka tega člena se v skladu s predpisi Evropske komisije izvajajo na enoten način.
5. člen
(izdaja spričeval) 
Pri izdaji, overitvi ali obnovi spričeval ladij Republike Slovenije v skladu z mednarodnimi konvencijami mora biti pomorska oprema na ladjah v skladu s tem pravilnikom.
6. člen 
(delovanje notranjega trga) 
Pomorska oprema se lahko da na trg ali namesti na ladji Republike Slovenije, če je pomorska oprema v skladu s tem pravilnikom.
7. člen
(vpis ladje) 
(1) Pri vpisu ladje iz tretje države pod zastavo Republike Slovenije, pomorski inšpektor skupaj s klasifikacijskim zavodom med postopkom vpisa izvede inšpekcijski pregled navedene ladje, da preveri:
– ali je dejansko stanje pomorske opreme v skladu z ladijskimi listinami,
– ali pomorska oprema izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika,
– ali je opremljena z ustreznim znakom krmila in
– ali je enakovredna pomorski opremi v skladu s tem pravilnikom od 18. septembra 2016.
(2) Kadar datuma namestitve pomorske opreme na ladjo ni mogoče določiti, lahko Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) ob upoštevanju ustreznih mednarodnih predpisov določi enakovredne zahteve.
(3) Opremo brez znaka krmila ali opremo, ki po ugotovitvi uprave ni enakovredna, je treba nadomestiti z opremo v skladu s tem pravilnikom.
(4) Za pomorsko opremo, ki jo uprava, po posvetovanju s klasifikacijskim zavodom, šteje za enakovredno, izda uprava dovoljenje, s katerim dovoljuje namestitev opreme na ladji. Uprava lahko določi omejitve ali pogoje za uporabo opreme. Dovoljenje mora biti ves čas na ladji.
II. ZNAK KRMILA 
8. člen 
(znak krmila) 
(1) Na pomorsko opremo, za katero je v skladu s postopki za ugotavljanje skladnosti dokazano, da izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika, se namesti znak krmila. Znak krmila se ne sme namestiti na noben drug proizvod.
(2) Oblika znaka krmila, ki jo je treba uporabiti, je določena v Prilogi 1 tega pravilnika.
(3) Za znak krmila veljajo splošna načela iz prvega in tretjega do šestega odstavka 30. člena Uredbe 765/2008/ES, pri čemer vsaka navedba oznake CE šteje za navedbo znaka krmila.
9. člen 
(pravila in pogoji za namestitev znaka krmila) 
(1) Znak krmila mora biti vidno, čitljivo in neizbrisno nameščen na proizvod ali na njegovo tablico s podatki in po potrebi vdelan v programsko opremo. Kadar to ni mogoče ali ni upravičeno zaradi značilnosti proizvoda, se znak namesti na embalažo in spremne dokumente.
(2) Znak krmila se namesti na koncu proizvodne faze.
(3) Poleg znaka krmila sta navedena identifikacijska številka priglašenega organa, kadar je ta organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, in leto, v katerem je bil znak nameščen.
(4) Identifikacijsko številko priglašenega organa namesti organ sam ali jo v skladu z njegovimi navodili namesti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.
10. člen 
(elektronska oznaka) 
Za lažji nadzor trga in preprečevanje ponarejanja posameznih predmetov pomorske opreme, ki jih določi Evropska komisija, lahko proizvajalec uporabi ustrezno in zanesljivo obliko elektronske oznake namesto znaka krmila ali kot njegovo dopolnilo. V takem primeru se po potrebi smiselno uporabljata 8. in 9. člen tega pravilnika.
III. OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 
11. člen 
(obveznosti proizvajalca) 
(1) Proizvajalec z namestitvijo znaka krmila prevzame odgovornost za zagotavljanje, da je bila pomorska oprema z nameščenim znakom zasnovana in proizvedena v skladu s tehničnimi specifikacijami in standardi, ki jih v skladu z drugim odstavkom 35. člena Direktive 2014/90/EU določi Evropska komisija, ter prevzame obveznosti iz drugega do devetega odstavka tega člena.
(2) Proizvajalec pripravi zahtevano tehnično dokumentacijo in izvede veljavne postopke za ugotavljanje skladnosti.
(3) Kadar se s postopkom za ugotavljanje skladnosti dokaže, da pomorska oprema izpolnjuje veljavne zahteve, proizvajalec v skladu s 15. členom tega pravilnika pripravi izjavo EU o skladnosti in namesti znak krmila v skladu z 8. in 9. členom tega pravilnika.
(4) Proizvajalec tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti iz 15. člena tega pravilnika hrani najmanj deset let po namestitvi znaka krmila in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme.
(5) Proizvajalec zagotovi, da se izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti serijske proizvodnje. Upoštevajo se spremembe v zvezi z zasnovo ali značilnostmi pomorske opreme in spremembe zahtev v mednarodnih predpisih iz 4. člena tega pravilnika, na podlagi katerih se ugotavlja skladnost pomorske opreme. Proizvajalec znova izvede ugotavljanje skladnosti, kadar je v skladu s Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika, to potrebno.
(6) Proizvajalec zagotovi, da so na njegovih proizvodih označeni tip, serija ali serijska številka oziroma kateri koli drug identifikacijski element ali, kadar velikost ali značilnosti proizvoda tega ne dopuščajo, da so zahtevani podatki navedeni na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen proizvodu, oziroma na obojem.
(7) Proizvajalec na proizvodu navede svojo firmo ali blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv; če to ni mogoče, podatke navede na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen proizvodu, oziroma na obojem. V naslovu mora biti navedena kontaktna točka, na kateri je proizvajalec dosegljiv.
(8) Proizvajalec zagotovi, da so proizvodu priložena navodila in vse potrebne informacije za varno namestitev na ladjo in varno uporabo proizvoda, vključno z omejitvami uporabe, če obstajajo, ki jih uporabniki brez težav razumejo, skupaj z vso drugo dokumentacijo, ki jo zahtevajo mednarodni instrumenti ali standardi preskušanja.
(9) Proizvajalec, ki meni ali utemeljeno domneva, da proizvod, na katerega je namestil znak krmila, ni skladen z veljavnimi zahtevami glede zasnove, konstrukcije in delovanja ter standardi preskušanja, ki jih določi Evropska komisija, takoj izvede ustrezne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost navedenega proizvoda ali ga po potrebi umakne ali odpokliče. Kadar proizvod predstavlja tveganje, proizvajalec takoj obvesti nadzorni organ, in mu predloži podrobne informacije zlasti o neskladnosti in sprejetih korektivnih ukrepih.
(10) Proizvajalec na podlagi utemeljene zahteve nadzornega organa nemudoma predloži vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda v jeziku, ki ga nadzorni organ brez težav razume ali je zanj sprejemljiv, mu odobri dostop do svojih prostorov za namene nadzora trga v skladu z 19. členom Uredbe 765/2008/ES in zagotovi vzorce ali dostop do vzorcev. Na zahtevo nadzornega organa proizvajalec sodeluje pri vseh ukrepih za odpravo tveganj, povezanih s proizvodi, ki so jih dali na trg.
12. člen 
(pooblaščeni zastopniki) 
(1) Proizvajalec, ki ni na ozemlju države članice Evropske unije, s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika za Evropsko unijo ter v pooblastilu navede ime pooblaščenega zastopnika in naslov, na katerem je dosegljiv.
(2) Izpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena in priprava tehnične dokumentacije niso del nalog pooblaščenega zastopnika.
(3) Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da izvaja vsaj naslednje naloge:
a) nadzornim organom omogoči dostop do izjave EU o skladnosti in tehnične dokumentacije za najmanj deset let po namestitvi znaka krmila in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme;
b) pristojnemu organu na podlagi utemeljene zahteve predloži vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda;
c) na zahtevo pristojnih organov sodeluje z njimi v okviru svojih pooblastil pri vseh ukrepih za odpravo tveganj, povezanih s proizvodi.
13. člen
(drugi gospodarski subjekti) 
(1) Uvozniki na proizvodu navedejo svojo firmo ali blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, ali, če to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen proizvodu, oziroma na obojem.
(2) Uvozniki in distributerji organu pristojnemu za nadzor na podlagi njegove utemeljene zahteve predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda v jeziku, ki ga navedeni organ brez težav razume ali je zanj sprejemljiv. Na zahtevo navedenega organa sodelujejo z njim pri vseh ukrepih za odpravo tveganj, povezanih s proizvodi, ki so jih dali na trg.
(3) Uvoznik ali distributer je za namene tega pravilnika obravnavan kot proizvajalec, in zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz 11. člena tega pravilnika, kadar da na trg ali namesti na ladjo Republike Slovenije pomorsko opremo pod svojo firmo ali blagovno znamko ali spremeni pomorsko opremo, ki je že na trgu, na način, ki lahko vpliva na izpolnjevanje veljavnih zahtev.
(4) Gospodarski subjekti v obdobju najmanj desetih let po namestitvi znaka krmila in v nobenem primeru v krajšem obdobju, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme, nadzornemu organu na njegovo zahtevo navedejo:
a) kateri gospodarski subjekti so jim dobavljali proizvode;
b) katerim gospodarskim subjektom so dobavljali proizvode.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN PRIGLASITEV ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
14. člen
(postopki za ugotavljanje skladnosti) 
(1) Postopki za ugotavljanje skladnosti so določeni v Prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik prek priglašenega organa oceni skladnost posameznega predmeta pomorske opreme na enega od načinov, ki jih je sprejela Evropska komisija, pri čemer izbira med naslednjimi postopki:
a) kadar se uporabi ES-pregled tipa (modul B), se v zvezi z vso pomorsko opremo pred dajanjem na trg izvede:
– zagotavljanje kakovosti proizvodnje (modul D),
– zagotavljanje kakovosti proizvoda (modul E) ali
– preverjanje proizvodov (modul F),
b) kadar se sklopi pomorske opreme proizvajajo posamezno ali v majhnih količinah in ne serijsko ali množično, se lahko kot postopek za ugotavljanje skladnosti šteje ES-pregled enote (modul G).
15. člen 
(izjava EU o skladnosti) 
(1) Z izjavo EU o skladnosti se potrjuje, da je bilo dokazano izpolnjevanje zahtev iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Izjava EU o skladnosti je oblikovana v skladu z vzorcem iz Priloge III Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 82). Izjava vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge 2 tega pravilnika, in se posodablja.
(3) Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame odgovornost in obveznosti iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(4) Kadar se pomorska oprema namesti na ladjo Republike Slovenije, se ladji predloži izvod izjave EU o skladnosti zadevne opreme, ki se hrani na ladji, dokler se zadevna oprema ne odstrani z ladje. Proizvajalec zagotovi izjavo o skladnosti v slovenskem in angleškem jeziku. Če izjava EU o skladnosti ni predložena ladji, je to formalna neskladnost.
(5) Izvod izjave EU o skladnosti se predloži priglašenemu organu ali organom, ki so opravili ustrezne postopke za ugotavljanje skladnosti.
16. člen 
(priglašeni organi) 
(1) Minister imenuje priglašene organe po postopku v skladu z zakonom, ki določa tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti in Prilogo 4, ki je sestavni del tega pravilnika, če izpolnjujejo zahteve iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Priglašeni organi neposredno ali preko pooblaščenih zastopnikov sodelujejo pri delu sektorske skupine, ki jo ustanovi Evropska komisija.
17. člen
(obveznost obveščanja) 
(1) Ministrstvo o priglašenih organih iz prejšnjega člena obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije.
(2) Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo o postopkih v zvezi s presojo in priglasitvijo organov za ugotavljanje skladnosti ter o pregledu dela priglašenih organov ter o vseh spremembah v zvezi s tem.
(3) Ministrstvo sporoči Evropski komisiji naziv in kontaktne podatke organov, ki so pristojni za izvajanje tega pravilnika.
18. člen
(odvisne družbe in podizvajalci priglašenih organov) 
(1) Kadar priglašeni organ za posamezne naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci ali te naloge prenese na odvisno družbo, zagotovi, da podizvajalec ali odvisna družba izpolnjuje zahteve iz Priloge 3 tega pravilnika, ter posledično o tem obvesti ministrstvo.
(2) Priglašeni organi v celoti prevzamejo odgovornost za naloge, ki jih izvajajo podizvajalci ali odvisne družbe, ne glede na njihov sedež.
(3) Dejavnosti se lahko prenesejo na podizvajalca ali odvisno družbo samo, če stranka s tem soglaša.
(4) Priglašeni organi hranijo ter omogočajo organom za izvajanje nadzora dostop do ustreznih dokumentov v zvezi s presojo usposobljenosti podizvajalca ali odvisne družbe ter nalogami, ki jih podizvajalec ali odvisna družba izvaja v skladu s tem pravilnikom.
19. člen 
(spremembe priglasitev) 
(1) V primeru omejitve, začasnega preklica ali umika priglasitve ali če je priglašeni organ prenehal z dejavnostjo, ministrstvo izvede ustrezne ukrepe za zagotovitev, da gradivo in dokumente tega organa prevzame v obravnavo drug priglašeni organ, bodisi da so na voljo ministrstvu in organom za nadzor na njihovo zahtevo.
(2) Ministrstvo o spremembi iz prejšnjega odstavka nemudoma obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije.
20. člen 
(izpodbijanje pristojnosti priglašenih organov) 
Ministrstvo na zahtevo Evropske komisije predloži vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali ohranjanje usposobljenosti zadevnega priglašenega organa in sprejme potrebne ukrepe v skladu z ugotovitvami Evropske komisije.
21. člen 
(operativne obveznosti priglašenih organov) 
(1) Priglašeni organi izvajajo ugotavljanje skladnosti v skladu s postopki iz 14. člena tega pravilnika.
(2) Kadar priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz 11. člena tega pravilnika, od zadevnega proizvajalca zahteva, da brez odlašanja sprejme ustrezne korektivne ukrepe, in ne izda certifikata o skladnosti.
(3) Kadar priglašeni organ med postopkom spremljanja skladnosti po izdaji certifikata o skladnosti ugotovi, da proizvod ni več v skladu s predpisi, od proizvajalca zahteva, da brez odlašanja sprejme ustrezne korektivne ukrepe, in po potrebi začasno prekliče ali umakne certifikat. Kadar korektivni ukrepi niso sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ po potrebi omeji, začasno prekliče ali umakne certifikat.
22. člen 
(obveznost obveščanja za priglašene organe) 
(1) Priglašeni organ obveščajo ministrstvo o:
a) vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali umiku certifikata o skladnosti,
b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na obseg priglasitve in pogoje za priglasitev,
c) vsaki zahtevi po informacijah v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ki so jo prejeli od organov za nadzor trga,
č) na zahtevo, o vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, izvedenih v obsegu njihove priglasitve, in o vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.
(2) Priglašeni organi Evropski komisiji in državam članicam Evropske unije na zahtevo predložijo zadevne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi in pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti. Priglašeni organi drugim priglašenim organom, ki izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti za enake proizvode, predložijo informacije v zvezi z negativnimi in, na zahtevo, pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.
V. NADZOR
23. člen
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika, v skladu z Uredbo 765/2008/ES, zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, pomorskimi predpisi in s predpisi, ki določajo pristojnosti in naloge inšpekcijskih organov, opravljata:
– tržni inšpektor, za pomorsko opremo na trgu, in  
– pomorski inšpektor, za pomorsko opremo na ladji.
(2) Pomorski inšpektor lahko pregleda pomorsko opremo, ki je že nameščena na ladjo, samo v takem obsegu, da je med pregledom še vedno mogoča popolna funkcionalnost zadevne opreme na ladji.
24. člen 
(postopek za ravnanje s pomorsko opremo, ki pomeni tveganje) 
(1) Nadzorni organ iz prvega odstavka prejšnjega člena obvesti o odločitvah o opremi, ki pomeni tveganje, zadevni priglašeni organ, Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije.
(2) Kadar nadzorni organ iz prvega odstavka prejšnjega člena ugotovi, da neizpolnjevanje zahtev za opremo ni omejeno na ozemlje Republike Slovenije ali na ladje Republike Slovenije, obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije o rezultatih vrednotenja in ukrepih, ki jih zahteva od gospodarskega subjekta.
(3) Informacije o ukrepih iz tega člena vključujejo vse razpoložljive podrobnosti, zlasti podatke, potrebne za identifikacijo neskladne pomorske opreme, izvor proizvoda, značilnosti domnevne neskladnosti in povezanega tveganja, značilnosti in trajanje sprejetih ukrepov, stališče zadevnega gospodarskega subjekta ter ali je neskladnost posledica naslednjih vzrokov:
a) neizpolnjevanja veljavnih zahtev glede zasnove, konstrukcije in delovanja pomorske opreme iz 4. člena tega pravilnika,
b) neskladnosti s standardi preskušanja iz 4. člena tega pravilnika med postopkom za ugotavljanje skladnosti, ali
c) pomanjkljivosti v navedenih standardih preskušanja.
(4) Če začne druga država članica Evropske unije postopek zaradi neskladnosti pomorske opreme, nadzorni organ iz prvega odstavka prejšnjega člena brez odlašanja obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije o sprejetih ukrepih in drugih informacijah o pomorski opremi ter lahko v štirih mesecih ugovarja ugotovitvam, ki jih je podala druga država članica Evropske unije.
25. člen 
(skladni proizvodi, ki predstavljajo tveganje za pomorsko varnost, zdravje ali okolje) 
Nadzorni organ iz 23. člena tega pravilnika takoj obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije o pomorski opremi, ki je v skladu s tem pravilnikom, vendar predstavlja tveganje za pomorsko varnost, zdravje ali okolje. Predložene informacije vključujejo vse razpoložljive podrobnosti, zlasti podatke, potrebne za identifikacijo zadevne pomorske opreme, izvora in dobavne verige pomorske opreme, značilnosti tveganja ter značilnosti in trajanje sprejetih ukrepov.
26. člen 
(zaščitni postopek) 
Če Evropska komisija ugotovi, da je ukrep iz 24. in 25. člena tega pravilnika upravičen, nadzorni organ iz 23. člena tega pravilnika sprejme ukrepe, potrebne za umik ali odpoklic neskladnega proizvoda s trga v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi. Če Evropska komisija ugotovi, da je ukrep neupravičen, nadzorni organ iz 23. člena tega pravilnika ukrep prekliče.
27. člen 
(izjeme na podlagi tehničnih inovacij) 
(1) V primeru tehničnih inovacij lahko uprava dovoli, da se na ladjo Republike Slovenije namesti pomorska oprema, ki ni v skladu s postopkom za ugotavljanje skladnosti, če se uprava v preskusu ali kako drugače ustrezno prepriča, da taka oprema izpolnjuje namen tega pravilnika.
(2) Takšni postopki preskusa ne smejo nikakor razlikovati med pomorsko opremo, proizvedeno v Republiki Sloveniji, in pomorsko opremo, proizvedeno v drugih državah.
(3) Za pomorsko opremo, ki jo ureja ta člen, uprava izda dovoljenje, ki se vedno hrani na kraju, kjer se nahaja oprema, ter dovoljuje namestitev opreme na ladjo in določa vse omejitve ali morebitne ukrepe v zvezi z uporabo te opreme.
(4) Kadar uprava dovoli namestitev pomorske opreme, ki jo ureja ta člen, nemudoma sporoči Evropski komisiji in drugim državam članicam Evropske unije vse podrobnosti ter jim predloži poročila o vseh zadevnih preskusih, ocenah in postopkih ugotavljanja skladnosti.
28. člen 
(izjeme glede preskušanja ali vrednotenja) 
Uprava lahko dovoli namestitev pomorske opreme, ki ni v skladu s postopkom za ugotavljanje skladnosti ali prejšnjim členom, na ladjo Republike Slovenije zaradi preskušanja ali vrednotenja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) uprava izda dovoljenje za pomorsko opremo, ki se vedno hrani na mestu opreme, in določi vse potrebne omejitve in druge ustrezne ukrepe za uporabo zadevne opreme,
b) dovoljenje je omejeno na obdobje, ki je potrebno za izvedbo preskušanja, in
c) pomorska oprema se ne uporablja namesto opreme, ki izpolnjuje zahteve tega pravilnika, in ne nadomešča take opreme, ki ostane na ladji, v delujočem stanju in pripravljena za takojšnjo uporabo.
29. člen
(izjeme zaradi izjemnih okoliščin) 
(1) V izjemnih okoliščinah kot so varnost ali večja gospodarska škoda, katerih upravičenost mora gospodarski subjekt utemeljiti upravi, se lahko na ladjo namesti druga pomorska oprema v skladu z drugim do četrtim odstavkom tega člena, kadar je treba pomorsko opremo zamenjati v pristanišču zunaj Evropske unije, kjer zaradi časa, zamude in stroškov na ladjo ni mogoče namestiti opreme z znakom krmila.
(2) Pomorski opremi, nameščeni na ladji, je priložena dokumentacija, ki jo izda država članica IMO in ki potrjuje skladnost z ustreznimi zahtevami IMO.
(3) Uprava v čim krajšem času zagotovi, da je pomorska oprema iz prvega odstavka tega člena skupaj z dokumentacijo o preskušanju v skladu z zadevnimi zahtevami mednarodnih instrumentov in tega pravilnika.
(4) Kadar je dokazano, da posebna pomorska oprema z znakom krmila na trgu ni na voljo, lahko uprava odobri namestitev druge pomorske opreme na ladjo v skladu s petim do sedmim odstavkom tega člena.
(5) Odobrena pomorska oprema mora biti v največji možni meri skladna z zahtevami in standardi preskušanja iz 4. člena tega pravilnika.
(6) Pomorski opremi, nameščeni na ladji, je priloženo začasno dovoljenje o odobritvi, ki ga izda uprava ali druga država članica Evropske unije in v katerem so navedeni naslednji podatki:
a) oprema z znakom krmila, ki bo nadomeščena s potrjeno opremo,
b) natančne okoliščine, v katerih je bil izdano dovoljenje o odobritvi, in zlasti razloge za nerazpoložljivost opreme z znakom krmila na trgu,
c) natančne zahteve glede zasnove, konstrukcije in delovanja, na podlagi katerih je oprema odobrena,
č) standardi preskušanja, ki so bili uporabljeni v zadevnih postopkih odobritve, če so bili uporabljeni.
(7) Uprava o izdaji dovoljenja o odobritvi iz prejšnjega odstavka takoj obvesti Evropsko komisijo.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
30. člen 
(prehodno obdobje) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pomorski opremi (Uradni list RS, št. 24/07, 23/09, 78/09, 14/11, 17/11 – ZTZPUS-1, 47/12, 98/13, 56/14, 59/15 in 24/16), 4. člen pa se še uporablja do začetka veljavnosti predpisov, ki jih v skladu z drugim odstavkom 35. člena Direktive 2014/90/EU sprejme Evropska komisija.
(2) Minister objavi dan začetka veljavnosti predpisov iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
31. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-293/2016/38
Ljubljana, dne 29. decembra 2016
EVA 2015-2430-0102
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost