Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

VL 71764/2016 Os-3145/16, Stran 2243
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje Gospodarsko interesno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Maja Krumberger, po Larisa Primec, Eve Lovše 15, Maribor, proti dolžniku Alenu Stokić, Zagrebška cesta 72, Maribor - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Toplak Zoran – odvetnik, Gregorčičeva ulica 12, Maribor; Moniki Gregorinčič, Zagrebška cesta 72, Maribor - dostava, zaradi izterjave 548,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Alenu Stokić, Zagrebška cesta 72, Maribor - dostava; Moniki Gregorinčič, Zagrebška cesta 72, Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Toplak Zoran, Gregorčičeva ulica 12, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2016