Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2984 I 540/2016 Os-2611/16, Stran 2242
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana), Davčna ulica 1, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžnici Vesni Jarc, Neubergerjeva ulica 2, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 3.590,16 EUR, sklenilo:
Dolžnici Vesni Jarc, roj. 28. 4. 1964, neznanega bivališča, zadnji znani naslov Neubergerjeva 2, Ljubljana, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se določi odvetnica Vojka Lampič Božič, Dunajska 405, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2016