Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

Št. 185 Ob-3198/16, Stran 2235
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Statuta družbe, Skupščina Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto
direktorja družbe 
s 4-letnim mandatom
Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:
– je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Taka oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe (drugi odstavek 255. člena Zakona o gospodarskih družbah)
in izpolnjuje tudi naslednje razpisne pogoje:
– najmanj višja ali visoka izobrazba – prednost pri izbiri bo imel kandidat z izobrazbo naravoslovno-tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– poznavanje dejavnosti, ki jih izvaja družba,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Kandidat mora k pisni prijavi priložiti:
1. dokazilo o stopnji in smeri njegove izobrazbe (v originalu ali v notarsko overjeni kopiji),
2. dokazilo o najmanj 5 letih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
3. dokazilo o državljanstvu R Slovenije (v originalu ali v notarsko overjeni kopiji),
4. življenjepis,
5. izjavo pod materialno in kazensko odgovornostjo (z overjenim podpisom), da ni okoliščin iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki bi nasprotovale njegovemu imenovanju za direktorja družbe,
6. izjavo (z overjenim podpisom) z njegovimi osebnimi podatki (ime in priimek, emšo, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, naslov stalnega/začasnega bivališča, državljanstvo, prejšnje osebno ime), da za namen tega postopka, organu, ki objavlja ta javni razpis, dovoljuje obdelavo njegovih osebnih podatkov zaradi pridobitev podatkov iz uradnih evidenc,
7. program dela za mandatno obdobje.
Izpolnjevanje zahtevanih pogojev in izbira kandidata se bo presojala na podlagi k prijavi priloženih dokazil, izjav in prilog.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, izjavami in prilogami v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti, na naslov: Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom: »za razpis«.
Prijave poslane po elektronski pošti ne bodo upoštevane.
Rok za sprejem prijav je 8 dni in prične teči naslednji dan po objavi tega razpisa.
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Skupščina Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o.