Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

Ob-3180/16, Stran 2234
Na podlagi sklepa 14. seje Sveta Šolskega centra Ravne, ki je bila v četrtek, 15. 9. 2016 ob 13. uri razpisujemo prosto delovno mesto
ravnatelja/-ico
Srednje šole Ravne 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice Srednje šole Ravne na Koroškem izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5), in sicer:
1. da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja/-ico ali za svetovalnega delavca/-ko v Srednji šoli Ravne na Koroškem,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec/-ka ali svetnik/-ica oziroma najmanj pet let naziv mentor/-ica,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil/-a najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. da predloži svoj program vodenja Srednje šole Ravne na Koroškem.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96 in 64/01) ter po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Srednje šole Ravne na Koroškem.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Kandidati/-ke se lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa prijavijo na naslov: »Svet ŠC Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2930 Ravne na Koroškem«, z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja«.
Pisna prijava mora vsebovati kratek življenjepis, overjene kopije dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, originalno potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni, ter kandidatovim/-kinim programom vodenja Srednje šole Ravne na Koroškem.
Prijavljeni kandidati/-ke boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet ŠC Ravne na Koroškem